Menu

ЕЦБ/2019/37

  1. Регламент (ЕС) 2019/2155 на ЕЦБ от 5 декември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси  (ЕЦБ/2019/37), OВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 70..

    Допълнителна информация

    1. Поправка на Регламент (ЕС) 2019/2155 на ЕЦБ от 5 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1163/2014 относно надзорните такси (ЕЦБ/2019/37) (Официален вестник на Европейския съюз L 327 от 17 декември 2019 г.), OВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 106..