ECB/2019/31

  1. ECB:s Beslut (EU) 2019/1743 av den 15 oktober 2019 om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning (omarbetning) (ECB/2019/31), EUT L 267, 21.10.2019, s. 12.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 5 juni 2014 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver (ECB/2014/23), EUT L 168, 5.6.2014, s. 115.