EBC/2019/31

  1. Decyzja EBC (UE) 2019/1743 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (wersja przekształcona) (EBC/2019/31), Dz.U. L 267 z 21.10.2019, str. 12.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw (EBC/2014/23), Dz.U. L 168 z 5.6.2014, str. 115.