ЕЦБ/2019/31

  1. Решение (ЕС) 2019/1743 на ЕЦБ от 15 октомври 2019 година относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (преработен текст) (ЕЦБ/2019/31), OВ L 267, 21.10.2019 г., стр. 12..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 5 юни 2014 година относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви (ЕЦБ/2014/23), OВ L 168, 5.6.2014 г., стр. 115..