ECB/2019/14

  1. Besluit (EU) 2019/976 van de ECB van 29 mei 2019 houdende vaststelling van de beginselen voor het formuleren van doelstellingen en het delen van feedback in gezamenlijk toezichthoudende teams en tot intrekking van Besluit (EU) 2017/274  (ECB/2019/14), PB L 157 van 14.6.2019, blz. 61.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2017/274 van de ECB van 10 februari 2017 houdende vaststelling van de beginselen voor feedbackverstrekking aan subcoördinatoren van bevoegde nationale autoriteiten en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), PB L 40 van 13.2.2017, blz. 72.