ECB/2019/14

  1. 2019 m. gegužės 29 d. ECB sprendimas (ES) 2019/976, kuriuo nustatomi tikslų apibrėžimo ir dalijimosi vertinimu jungtinėse priežiūros grupėse principai ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2017/274 (ECB/2019/14), OL L 157, 2019 6 14, p. 61.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2017 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/274, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo vertinimo teikimo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2016/3  (ECB/2017/6), OL L 40, 2017 2 13, p. 72.