ECB/2019/7

  1. ECB:s riktlinje (EU) 2019/671 av den 9 april 2019 om de nationella centralbankernas förvaltningsåtgärder av inhemska tillgångar och skulder (omarbetning) (ECB/2019/7), EUT L 113, 29.4.2019, s. 11.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 20 februari 2014 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder (ECB/2014/9), EUT L 159, 28.5.2014, s. 56.