ECB/2019/7

  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2019/671 z 9. apríla 2019 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (prepracované znenie) (ECB/2019/7), Ú. v. EÚ L 113, 29. 4. 2019, s. 11.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 20. februára 2014 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (ECB/2014/9), Ú. v. EÚ L 159, 28. 5. 2014, s. 56.