EBC/2019/7

  1. Wytyczne EBC (UE) 2019/671 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (wersja przekształcona)  (EBC/2019/7), Dz.U. L 113 z 29.4.2019, str. 11.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (EBC/2014/9), Dz.U. L 159 z 28.5.2014, str. 56.