ECB/2019/7

  1. Richtsnoer (EU) 2019/671 van de ECB van 9 april 2019 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door nationale centrale banken (herschikking) (ECB/2019/7), PB L 113 van 29.4.2019, blz. 11.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 20 februari 2014 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken (ECB/2014/9), PB L 159 van 28.5.2014, blz. 56.