ЕЦБ/2019/7

  1. Насоки (ЕС) 2019/671 на ЕЦБ от 9 април 2019 година относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (преработен текст) (ЕЦБ/2019/7), OВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 11..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 20 февруари 2014 г. относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки  (ЕЦБ/2014/9), OВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 56..