ECB/2019/3

  1. ECB:s beslut (EU) 2019/166 av den 25 januari 2019 om styrelsen för marknadsinfrastruktur och upphävande av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för TARGET2-Securities (ECB/2019/3), EUT L 32, 4.2.2019, s. 14.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 29 mars 2012 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities (Target2-Securities Board) samt om upphävande av beslut ECB/2009/6 (ECB/2012/6), EUT L 117, 1.5.2012, s. 13.