ECB/2019/3

  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/166 z 25. januára 2019 o Rade pre trhovú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2019/3), Ú. v. EÚ L 32, 4. 2. 2019, s. 14.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 29. marca 2012 o zriadení Rady TARGET2-Securities, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2009/6  (ECB/2012/6), Ú. v. EÚ L 117, 1. 5. 2012, s. 13.