Menu

ЕЦБ/2019/3

  1. Решение (ЕС) 2019/166 на ЕЦБ от 25 януари 2019 година относно Съвета за пазарна инфраструктура и за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities  (ЕЦБ/2019/3), OВ L 32, 4.2.2019 г., стр. 14..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 29 март 2012 година относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities и за отмяна на Решение ЕЦБ/2009/6 (ЕЦБ/2012/6), OВ L 117, 1.5.2012 г., стр. 13..