Menu

  1. Кодекс за поведение за високопоставени служители на ЕЦБ , OВ C 89, 8.3.2019 г., стр. 2..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Допълнителен кодекс за Етичните критерии за членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ , OВ C 104, 23.4.2010 г., стр. 8..
    2. Отменено: Кодекс за поведение за членовете на Надзорния съвет на ЕЦБ , OВ C 93, 20.3.2015 г., стр. 2..