Menu

ЕЦБ/2018/32

  1. Решение (ЕС) 2019/48 на ЕЦБ от 30 ноември 2018 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/31  (ЕЦБ/2018/32), OВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 196..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 30 август 2013 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната (ЕЦБ/2013/31), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 63..
      1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 21 юни 2013 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната  (ЕЦБ/2013/20), OВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 25..