CON/2018/32

 1. Становище относно предложение за регламент по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (CON/2018/32), OВ C 79, 4.3.2019 г., стр. 1..

   Допълнителна информация

    
   Предложение за Регламент На Европейския Парламент И На Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (COM(2018) 134)
    
   Предложение за Регламент На Европейския Парламент И На Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (COM(2018) 134)