Menu

2018

21/12/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/2049 av den 12 december 2018 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2019  (ECB/2018/35), EUT L 327, 21.12.2018, s. 87.
21/12/2018
Yttrande om makrotillsynsverktyg (CON/2018/58), Spanien, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Yttrande om hur det centrala registret över bankkonton och finansiella transaktioner i Belgien organiseras (CON/2018/57), Belgien, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Yttrande om ändringar av ansvarsordningen avseende styrelsemedlemmar och anställda hos Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumänien, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Yttrande om ett förslag till förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen (CON/2018/51), EUT C 444, 10.12.2018, s. 11.Ytterligare information
07/12/2018
Yttrande om ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) samt tillhörande rättsakter (CON/2018/55), 7.12.2018.Ytterligare information
26/11/2018
ECB:s förordning (EU) 2018/1845 av den 21 november 2018 om att utöva en valmöjlighet enligt artikel 178.2 d i förordning (EU) nr 575/2013 avseende tröskeln för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är  (ECB/2018/26), EUT L 299, 26.11.2018, s. 55.
20/11/2018
Yttrande om ett förslag till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (CON/2018/54), EUT C 444, 20.11.2018, s. 15.Ytterligare information
19/11/2018
Yttrande om makrotillsynsmandatet för Българска народна банка (Bulgariens centralbank) samt styrningen av kreditinstitut (CON/2018/52), Bulgarien, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Yttrande om genomförandet av konvergensrapportens rekommendationer i lagen om Българска народна банка (Bulgariens centralbank) (CON/2018/53), Bulgarien, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Yttrande om att stärka tillsynen över det finansiella systemet och investerarskyddet (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Yttrande om att utse samhällsviktiga tjänster och leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom ramen för säkerhet i nätverks- och informationssystem (CON/2018/47), Slovenien, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/1625 av den 8 oktober 2018 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2018/24), EUT L 280, 9.11.2018, s. 1.
09/11/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/1626 av den 3 augusti 2018 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2018/20), EUT L 280, 9.11.2018, s. 40.
09/11/2018
Yttrande om nationell lagstiftning som ska antas för att inrätta ett nära samarbete mellan ECB och centralbanken i Bulgarien (CON/2018/49), Bulgarien, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Riktlinje ECB/2012/27. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 9.11.2018, s. .
09/11/2018
Beslut ECB/2007/7. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 9.11.2018, s. .
08/11/2018
Yttrande om Magyar Nemzeti Banks kassakrav (CON/2018/48), Ungern, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
ECB:s rekommendation av den 19 oktober 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), EUT C 394, 30.10.2018, s. 1.
26/10/2018
Yttrande om en översyn av den finska lagen om skyldigheter att vidta förberedelser inom finanssektorn (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Yttrande om regelverket för den statliga revisionsmyndigheten (CON/2018/45), Kroatien, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Yttrande om de regler som systemviktiga kreditinstitut ska följa när de fastställer en policy för fasta ersättningar (CON/2018/44), Nederländerna, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Yttrande om ett förslag till förordning om vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (CON/2018/38), EUT C 382, 23.10.2018, s. 7.Ytterligare information
23/10/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU; samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (CON/2018/37), EUT C 382, 23.10.2018, s. 2.Ytterligare information
19/10/2018
Yttrande om översynen av tillsynen av värdepappersföretag (CON/2018/36), EUT C 378, 19.10.2018, s. 5.Ytterligare information
12/10/2018
ECB:s rekommendation av den 4 oktober 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas (ECB/2018/23), EUT C 370, 12.10.2018, s. 1.
28/09/2018
Yttrande om inrättandet av en nationell databas över försäkringsfall (CON/2018/43), Irland, 28.9.2018.
14/09/2018
ECB:s rekommendation av den 6 september 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España (ECB/2018/22), EUT C 325, 14.9.2018, s. 1.
11/09/2018
Yttrande om ändringar i reformen av s.k. popolari banker och kooperativa banker (CON/2018/42), Italien, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Yttrande om nya avrundningsregler för eurodenominerade betalningar (CON/2018/41), Belgien, 4.9.2018.
03/09/2018
Yttrande om överföring av administrativa uppgifter för statistiska ändamål (CON/2018/40), Tyskland, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Yttrande om kritisk infrastruktur, IT-säkerhet och säkerställda obligationer (CON/2018/39), Slovakien, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (CON/2018/33), EUT C 303, 29.8.2018, s. 2.Ytterligare information
20/08/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/1151 av den 2 augusti 2018 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik (ECB/2018/19), EUT L 209, 20.8.2018, s. 2.
17/08/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/1148 av den 10 augusti 2018 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), EUT L 208, 17.8.2018, s. 91.Ytterligare information
16/08/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Perikles IV-programmet) (CON/2018/35), EUT C 378, 16.8.2018, s. 2.Ytterligare information
27/07/2018
Yttrande om genomförandet av makrotillsynsverktyg baserat på ömsesidighet i Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Yttrande över ett förslag till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna (CON/2018/25), EUT C 261, 25.7.2018, s. 1.Ytterligare information
24/07/2018
ECB:s rekommendation av den 6 juli 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (ECB/2018/18), EUT C 260, 24.7.2018, s. 1.
07/06/2018
Yttrande om en ändring av formeln som styr avkastningen från den franska sparformen "livret A" och vissa andra ändringar av reglerade sparkonton i Frankrike (CON/2018/28), Frankrike, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och rättsakter som hör samman med denna (CON/2018/19), EUT C 255, 20.7.2018, s. 2.Ytterligare information
18/07/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och tillhörande rättsakter, samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (CON/2018/26), EUT C 251, 18.7.2018, s. 2.Ytterligare information
05/07/2018
Yttrande om regleringen av affärsverksamheter som äger kreditavtal (CON/2018/31), Irland, 5.7.2018.
25/06/2018
Yttrande om ett förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden  (CON/2018/20), EUT C 220, 25.6.2018, s. 2.Ytterligare information
18/06/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/877 av den 1 juni 2018 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2018/17), EUT L 154, 18.6.2018, s. 22.
18/06/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/876 av den 1 juni 2018 om RIAD-data  (ECB/2018/16), EUT L 154, 18.6.2018, s. 3.
15/06/2018
Yttrande om amorteringskrav för bolån (CON/2018/30), Sverige, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
15/06/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/861 av den 24 april 2018 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga sektorns finanser (ECB/2018/13), EUT L 153, 15.6.2018, s. 161.
15/06/2018
Riktlinje (ECB/2013/23). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 15.6.2018, s. .
08/06/2018
Yttrande om olika finansrättsliga bestämmelser (CON/2018/29), Belgien, 8.6.2018.
28/05/2018
ECB:s rekommendation av den 18 maj 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas  (ECB/2018/15), EUT C 181, 28.5.2018, s. 1.
18/05/2018
Yttrande om att inrätta ett ramverk för nätverks- och datasäkerhet avseende system av allmänt intresse (CON/2018/27), Belgien, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Yttrande om administrativa sanktioner och brottsliga handlingar i samband med att felaktig eller vilseledande information tillhandahålls Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Irland, 11.5.2018.
07/05/2018
ECB:s riktlinje av den 3 maj 2018 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
ECB:s beslut EU) 2018/667 av den 19 april 2018 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2018 (ECB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Yttrande om att identifiera och övervaka kritisk infrastruktur för att skydda IT-system (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2018/21), Slovenien, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/572 av den 7 februari 2018 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2018/5), EUT L 95, 13.4.2018, s. 49.
13/04/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/571 av den 7 februari 2018 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2018/4), EUT L 95, 13.4.2018, s. 45.
13/04/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/570 av den 7 februari 2018 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2018/3), EUT L 95, 13.4.2018, s. 23.
09/04/2018
Yttrande om regelverket för täckta obligationer (CON/2018/18), Tjeckien, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/547 av den 27 mars 2018 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade beslut om kapitalbasen  (ECB/2018/11), EUT L 90, 6.4.2018, s. 110.
06/04/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/546 av den 15 mars 2018 om delegering av befogenheten att anta beslut om kapitalbasen  (ECB/2018/10), EUT L 90, 6.4.2018, s. 105.
06/04/2018
Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka och lagen om den statliga revisionsmyndigheten (CON/2018/17), Kroatien, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (CON/2018/12), EUT C 120, 6.4.2018, s. 2.Ytterligare information
04/04/2018
Yttrande om inrättandet av ett ramverk för värdepapperisering (CON/2018/16), Cypern, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
ECB:s rekommendation av den 9 mars 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France  (ECB/2018/9), EUT C 107, 22.3.2018, s. 1.
21/03/2018
Yttrande om säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur (CON/2018/15), Belgien, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Yttrande om rådets rekommendation om utseende av vice ordförande för ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
ECB:s riktlinje (EU) 2018/323 av den 22 februari 2018 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2018/8), EUT L 62, 5.3.2018, s. 38.
05/03/2018
ECB:s förordning (EU) 2018/318 av den 22 februari 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2018/7), EUT L 62, 5.3.2018, s. 4.
05/03/2018
Yttrande om skuldlättnad avseende bostadslån (CON/2018/13), Irland, 5.3.2018.
05/03/2018
Riktlinje ECB/2013/7. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  5.3.2018.
05/03/2018
Förordning ECB/2012/24. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 5.3.2018.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB  EUT L 60, 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet EUT L 60, 2.3.2018, s. 57.
02/03/2018
Rättelse av ECB:s riktlinje (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut EUT L 60, 2.3.2018, s. 56.
01/03/2018
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (CON/2018/1), EUT C 77, 1.3.2018, s. 2.Ytterligare information
19/02/2018
Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn avseende bostadslån (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
ECB:s förordning (EU) 2018/231 av den 26 januari 2018 om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2), EUT L 45, 17.2.2018, s. 3.
16/02/2018
ECB:s beslut (EU) 2018/228 av den 13 februari 2018 om ändring av beslut (EU) 2017/936 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade lämplighetsbeslut  (ECB/2018/6), EUT L 43, 16.2.2018, s. 18.
16/02/2018
Beslut (EU) 2017/963 (ECB/2017/16). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 16.2.2018, s. .
15/02/2018
Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Bank of Greece (CON/2018/11), Grekland, 15.2.2018.
14/02/2018
Yttrande om överföring av monetära medel till Republiken Slovenien från s.k. skatteparadis (CON/2018/8), Slovenien, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Yttrande om att överföra nya uppgifter avseende förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner till Central Bank of Cyprus  (CON/2018/10), Cypern, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Yttrande om kreditinstitutens beroende av medel från finansiella företag (CON/2018/7), Ungern, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Yttrande om finansiering och ledning av Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
ECB:s rekommendation av den 26 januari 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), EUT C 37, 1.2.2018, s. 1.
01/02/2018
Beslut (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 1.2.2018, s. .
31/01/2018
Yttrande om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (CON/2018/5), Slovenien, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Yttrande om ändringar av unionens krishanteringssystem (CON/2017/47), EUT C 34, 31.1.2018, s. 17.Ytterligare information
31/01/2018
Yttrande om ändringar av unionens ramverk för kapitalkrav avseende kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2017/46), EUT C 34, 31.1.2018, s. 5.Ytterligare information
26/01/2018
Yttrande om hur det centrala registret över bankkonton och finansiella transaktioner organiseras (CON/2018/4), Belgien, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
ECB:s rekommendation av den 28 december 2017 om utdelningsregler (ECB/2017/44), EUT C 8, 11.1.2018, s. 1.
11/01/2018
Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/3), Slovenien, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Yttrande om marknader för finansiella instrument (CON/2018/2), Grekland, 9.1.2018.
05/01/2018
ECB:s rekommendation av den 19 december 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), EUT C 2, 5.1.2018, s. 1.