2018

12/10/2018
Odporúčanie ECB zo 4. októbra 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/23), Ú. v. EÚ C 370, 12. 10. 2018, s. 1.
28/09/2018
Stanovisko k zriadeniu národnej databázy nárokov z poistenia (CON/2018/43), Írsko, 28. 9. 2018.
14/09/2018
Odporúčanie ECB zo 6. septembra 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de España (ECB/2018/22), Ú. v. EÚ C 325, 14. 9. 2018, s. 1.
11/09/2018
Stanovisko k úprave reformy družstevných bánk (banche popolari) a družstevných bankových skupín (CON/2018/42), Taliansko, 11. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Stanovisko k novým pravidlám o zaokrúhľovaní platieb v eurách (CON/2018/41), Belgicko, 4. 9. 2018.
03/09/2018
Stanovisko k prenosu administratívnych údajov na štatistické účely (CON/2018/40), Nemecko, 3. 9. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Stanovisko ku kritickej infraštruktúre, kybernetickej bezpečnosti a krytým dlhopisom (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
29/08/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (CON/2018/33), Ú. v. EÚ C 303, 29. 8. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
20/08/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/1151 z 2. augusta 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (ECB/2018/19), Ú. v. EÚ L 209, 20. 8. 2018, s. 2.
17/08/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/1148 z 10. augusta 2018 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2016/1041 (ECB/2018/21), Ú. v. EÚ L 208, 17. 8. 2018, s. 91.Dodatočné informácie
27/07/2018
Stanovisko k recipročnému uplatňovaniu makroprudenciálnych nástrojov v Luxembursku (CON/2018/34), Luxembursko, 27. 7. 2018.
24/07/2018
Odporúčanie ECB zo 6. júla 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije (ECB/2018/18), Ú. v. EÚ C 260, 24. 7. 2018, s. 1.
07/06/2018
Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2018/28), Francúzsko, 7. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/19), Ú. v. EÚ C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
05/07/2018
Stanovisko k regulácii podnikateľskej činnosti v oblasti vlastníctva úverových zmlúv (CON/2018/31), Írsko, 5. 7. 2018.
25/06/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia o zriadení Európskeho menového fondu  (CON/2018/20), Ú. v. EÚ C 220, 25. 6. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
18/06/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/877 z 1. júna 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2018/17), Ú. v. EÚ L 154, 18. 6. 2018, s. 22.
18/06/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/876 z 1. júna 2018 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách  (ECB/2018/16), Ú. v. EÚ L 154, 18. 6. 2018, s. 3.
15/06/2018
Stanovisko k požiadavkám na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2018/30), Švédsko, 15. 6. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/861 z 24. apríla 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/23 o štatistike financií verejnej správy (ECB/2018/13), Ú. v. EÚ L 153, 15. 6. 2018, s. 161.
08/06/2018
Stanovisko k viacerým ustanoveniam finančného práva (CON/2018/29), Belgicko, 8. 6. 2018.
28/05/2018
Odporúčanie ECB z 18. mája 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/15), Ú. v. EÚ C 181, 28. 5. 2018, s. 1.
18/05/2018
Stanovisko k vytvoreniu rámca pre bezpečnosť sietí a informačných systémov všeobecného záujmu (CON/2018/27), Belgicko, 18. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Stanovisko k administratívnym sankciám a trestným činom v súvislosti s poskytnutím nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Írsko, 11. 5. 2018.
11/05/2018
Stanovisko k štruktúre riadenia a finančnej nezávislosti Central bank of Cyprus (CON/2018/23), Cyprus, 11. 5. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
Usmernenie ECB z 3. mája 2018 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám  (ECB/2018/14), 7. 5. 2018.
30/04/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/667 z 19. apríla 2018 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018 (ECB/2018/12), 30. 4. 2018.
27/04/2018
Stanovisko k identifikácii a dohľadu nad kritickými infraštruktúrami na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2018/22), Estónsko, 27. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/572 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2018/5), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 49.
13/04/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/571 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2018/4), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 45.
13/04/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/570 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2018/3), Ú. v. EÚ L 95, 13. 4. 2018, s. 23.
13/04/2018
Usmernenie ECB/2014/60. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  13. 4. 2018.
13/04/2018
Usmernenie ECB/2015/35. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 13. 4. 2018, s. .
13/04/2018
Usmernenie ECB/2014/31. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 13. 4. 2018, s. .
09/04/2018
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy (CON/2018/18), Česká republika, 9. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/547 z 27. marca 2018 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o vlastných zdrojoch (ECB/2018/11), Ú. v. EÚ L 90, 6. 4. 2018, s. 110.
06/04/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/546 z 15. marca 2018 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o vlastných zdrojoch  (ECB/2018/10), Ú. v. EÚ L 90, 6. 4. 2018, s. 105.
06/04/2018
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka a zákona o Štátnom kontrolnom úrade (CON/2018/17), Chorvátsko, 6. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2018/12), Ú. v. EÚ C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
04/04/2018
Stanovisko k zriadeniu rámca pre sekuritizácie (CON/2018/16), Cyprus, 4. 4. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Odporúčanie ECB z 9. marca 2018 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banque de France (ECB/2018/9), Ú. v. EÚ C 107, 22. 3. 2018, s. 1.
21/03/2018
Stanovisko k bezpečnosti a ochrane kritických infraštruktúr (CON/2018/15), Belgicko, 21. 3. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
05/03/2018
Usmernenie ECB (EÚ) 2018/323 z 22. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2018/8), Ú. v. EÚ L 62, 5. 3. 2018, s. 38.
05/03/2018
Nariadenie ECB (EÚ) 2018/318 z 22. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2018/7), Ú. v. EÚ L 62, 5. 3. 2018, s. 4.
05/03/2018
Stanovisko k riešeniu nesplácaných hypotekárnych úverov (CON/2018/13), Írsko, 5. 3. 2018.
05/03/2018
Usmernenie ECB/2013/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  5. 3. 2018.
05/03/2018
Nariadenie ECB/2012/24. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 5. 3. 2018.
02/03/2018
Korigendum k rozhodnutiu ECB (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
02/03/2018
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
02/03/2018
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2018, s. 56.
01/03/2018
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (CON/2018/1), Ú. v. EÚ C 77, 1. 3. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
19/02/2018
Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie (CON/2018/9), Luxembursko, 19. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Nariadenie ECB (EÚ) 2018/231 z 26. januára 2018 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy (ECB/2018/2), Ú. v. EÚ L 45, 17. 2. 2018, s. 3.
16/02/2018
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2018/228 z 13. februára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2017/936 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti  (ECB/2018/6), Ú. v. EÚ L 43, 16. 2. 2018, s. 18.
15/02/2018
Stanovisko k povereniu Bank of Greece novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2018/11), Grécko, 15. 2. 2018.
14/02/2018
Stanovisko k vráteniu peňažných prostriedkov Slovinskej republike z určených daňových rajov (CON/2018/8), Slovinsko, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Stanovisko k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2018/10), Cyprus, 14. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Stanovisko k spoliehaniu sa úverových inštitúcií na zdroje, ktoré pochádzajú od finančných korporácií (CON/2018/7), Maďarsko, 6. 2. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Stanovisko k zdrojom financovania a správe Maltského úradu pre finančné služby  (CON/2018/6), Malta, 6. 2. 2018.
01/02/2018
Odporúčanie ECB z 26. januára 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), Ú. v. EÚ C 37, 1. 2. 2018, s. 1.
01/02/2018
Rozhodnutie (EÚ) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 1. 2. 2018, s. .
31/01/2018
Stanovisko k dokumentom s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (CON/2018/5), Slovinsko, 31. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Stanovisko k úpravám rámca Únie pre krízové riadenie (CON/2017/47), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 17.Dodatočné informácie
31/01/2018
Stanovisko k zmenám rámca Únie pre kapitálové požiadavky úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2017/46), Ú. v. EÚ C 34, 31. 1. 2018, s. 5.Dodatočné informácie
26/01/2018
Stanovisko k organizácii centrálneho registra bankových účtov a finančných transakcií (CON/2018/4), Belgicko, 26. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Odporúčanie ECB z 28. decembra 2017 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (ECB/2017/44), Ú. v. EÚ C 8, 11. 1. 2018, s. 1.
11/01/2018
Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/2), Grécko, 9. 1. 2018.
05/01/2018
Odporúčanie ECB z 19. decembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus (ECB/2017/43), Ú. v. EÚ C 2, 5. 1. 2018, s. 1.