Menu

2018

21/12/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/2049 z dnia 12 grudnia 2018 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2019 r. (EBC/2018/35), Dz.U. L 327 z 21.12.2018, str. 87.
21/12/2018
Opinia w sprawie narzędzi makroostrożnościowych (CON/2018/58), Hiszpania, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Opinia w sprawie organizacji funkcjonowania centralnego rejestru rachunków bankowych i transakcji finansowych (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Opinia w sprawie zmian w odniesieniu do zasad dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i pracowników Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunia, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji (CON/2018/51), Dz.U. C 444 z 10.12.2018, str. 11.Dodatkowe informacje
07/12/2018
Opinia w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne (CON/2018/55), 7.12.2018.Dodatkowe informacje
26/11/2018
Rozporządzenie EBC (UE) 2018/1845 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wykonania swobody uznania na mocy art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych  (EBC/2018/26), Dz.U. L 299 z 26.11.2018, str. 55.
20/11/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia (CON/2018/54), Dz.U. C 444 z 20.11.2018, str. 15.Dodatkowe informacje
19/11/2018
Opinia w sprawie mandatu makroostrożnościowego Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarii) i zasad zarządzania instytucjami kredytowymi (CON/2018/52), Bułgaria, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Opinia w sprawie wdrożenia zaleceń Raportu o konwergencji do przepisów ustawy o Българска народна банка (Narodowym Banku Bułgarii) (CON/2018/53), Bułgaria, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (CON/2018/50), Polska, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
08/11/2018
Opinia w sprawie wyznaczenia usług kluczowych i operatorów usług kluczowych na potrzeby bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych  (CON/2018/47), Słowenia, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/1625 z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2018/24), Dz.U. L 280 z 9.11.2018, str. 1.
09/11/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/1626 z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2018/20), Dz.U. L 280 z 9.11.2018, str. 40.
09/11/2018
Opinia w sprawie krajowych przepisów prawnych, które mają zostać przyjęte w celu ustanowienia ścisłej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Българска народна банка (Narodowym Bankiem Bugarii) (CON/2018/49), Bułgaria, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Wytyczne EBC/2012/27. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 9.11.2018, str. .
09/11/2018
Decyzja EBC/2007/7. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 9.11.2018, str. .
08/11/2018
Opinia w sprawie wymogów dotyczących rezerw obowiązkowych nakładanych przez Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Węgry, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Zalecenie EBC z dnia 19 października 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank (EBC/2018/25), Dz.U. C 394 z 30.10.2018, str. 1.
26/10/2018
Opinia w sprawie zmiany fińskiej ustawy dotyczącej obowiązków w zakresie zapewnienia gotowości w sektorze finansowym (CON/2018/46), Finlandia, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących chorwackiego biura kontroli państwowej (CON/2018/45), Chorwacja, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Opinia w sprawie zasad definiowania polityki dotyczącej stałych składników wynagrodzenia przez instytucje kredytowe o znaczeniu systemowym (CON/2018/44), Holandia, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (CON/2018/38), Dz.U. C 382 z 23.10.2018, str. 7.Dodatkowe informacje
23/10/2018
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE; a także w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (CON/2018/37), Dz.U. C 382 z 23.10.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
19/10/2018
Opinia w sprawie przeglądu podejścia ostrożnościowego do firm inwestycyjnych (CON/2018/36), Dz.U. C 378 z 19.10.2018, str. 5.Dodatkowe informacje
12/10/2018
Zalecenie EBC z dnia 4 października 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2018/23), Dz.U. C 370 z 12.10.2018, str. 1.
28/09/2018
Opinia w sprawie ustanowienia krajowej bazy danych roszczeń ubezpieczeniowych (CON/2018/43), Irlandia, 28.9.2018.
14/09/2018
Zalecenie EBC z dnia 6 września 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España (EBC/2018/22), Dz.U. C 325 z 14.9.2018, str. 1.
11/09/2018
Opinia w sprawie zmian reformy banków spółdzielczych (banche popolari i banche di credito cooperativo) (CON/2018/42), Włochy, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Opinia w sprawie nowych zasad zaokrąglania płatności w euro (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
03/09/2018
Opinia w sprawie przekazywania danych administracyjnych na potrzeby statystyczne (CON/2018/40), Niemcy, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Opinia w sprawie infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczonych obligacji (CON/2018/39), Słowacja, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (CON/2018/33), Dz.U. C 303 z 29.8.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
20/08/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/1151 z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2018/19), Dz.U. L 209 z 20.8.2018, str. 2.
17/08/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/1148 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2016/1041 (EBC/2018/21), Dz.U. L 208 z 17.8.2018, str. 91.Dodatkowe informacje
16/08/2018
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles IV”) (CON/2018/35), Dz.U. C 378 z 16.8.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
27/07/2018
Opinia w sprawie wzajemnej implementacji narzędzi makroostrożnościowych w Luksemburgu  (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich (CON/2018/25), Dz.U. C 261 z 25.7.2018, str. 1.Dodatkowe informacje
24/07/2018
Zalecenie EBC z dnia 6 lipca 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije (EBC/2018/18), Dz.U. C 260 z 24.7.2018, str. 1.
07/06/2018
Opinia w sprawie zmiany sposobu oprocentowania francuskiego rachunku oszczędnościowego livret A i niektórych innych francuskich regulowanych rachunków oszczędnościowych (CON/2018/28), Francja, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne  (CON/2018/19), Dz.U. C 255 z 20.7.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
18/07/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) i powiązane akty prawne; oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (CON/2018/26), Dz.U. C 251 z 18.7.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
05/07/2018
Opinia w sprawie regulacji działalności w zakresie zarządzania umowami o kredyt (CON/2018/31), Irlandia, 5.7.2018.
25/06/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (CON/2018/20), Dz.U. C 220 z 25.6.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
18/06/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/877 z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2018/17), Dz.U. L 154 z 18.6.2018, str. 22.
18/06/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/876 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych  (EBC/2018/16), Dz.U. L 154 z 18.6.2018, str. 3.
15/06/2018
Opinia w sprawie wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych (CON/2018/30), Szwecja, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/861 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2018/13), Dz.U. L 153 z 15.6.2018, str. 161.
15/06/2018
Wytyczne (EBC/2013/23). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 15.6.2018, str. .
08/06/2018
Opinia w sprawie niektórych przepisów prawa finansowego (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
28/05/2018
Zalecenie EBC z dnia 18 maja 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2018/15), Dz.U. C 181 z 28.5.2018, str. 1.
18/05/2018
Opinia w sprawie ustanowienia ram bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych działających w interesie ogólnym  (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Opinia w sprawie sankcji administracyjnych i przepisów karnych dotyczących przekazywania Central Bank of Ireland nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji  (CON/2018/24), Irlandia, 11.5.2018.
07/05/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/797 z dnia 3 maja 2018 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro  (EBC/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/667 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. (EBC/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Opinia w sprawie identyfikacji i nadzoru infrastruktury krytycznej na potrzeby bezpieczeństwa informatycznego (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Opinia w sprawie przewalutowania kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich (CON/2018/21), Słowenia, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/572 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2018/5), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 49.
13/04/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/571 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2018/4), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 45.
13/04/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/570 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2018/3), Dz.U. L 95 z 13.4.2018, str. 23.
09/04/2018
Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących zabezpieczonych obligacji (CON/2018/18), Republika Czeska, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/547 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane w przedmiocie funduszy własnych (EBC/2018/11), Dz.U. L 90 z 6.4.2018, str. 110.
06/04/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/546 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie funduszy własnych  (EBC/2018/10), Dz.U. L 90 z 6.4.2018, str. 105.
06/04/2018
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka oraz w ustawie o państwowym biurze kontroli (CON/2018/17), Chorwacja, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (CON/2018/12), Dz.U. C 120 z 6.4.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
04/04/2018
Opinia w sprawie ustanowienia zasad dotyczących sekurytyzacji (CON/2018/16), Cypr, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Zalecenie EBC z dnia 9 marca 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France  (EBC/2018/9), Dz.U. C 107 z 22.3.2018, str. 1.
21/03/2018
Opinia w sprawie bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania wiceprezesa EBC (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Wytyczne EBC (UE) 2018/323 z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2018/8), Dz.U. L 62 z 5.3.2018, str. 38.
05/03/2018
Rozporządzenie EBC (UE) 2018/318 z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2018/7), Dz.U. L 62 z 5.3.2018, str. 4.
05/03/2018
Opinia w sprawie restrukturyzacji zaległości hipotecznych (CON/2018/13), Irlandia, 5.3.2018.
05/03/2018
Wytyczne EBC/2013/7. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.  5.3.2018.
05/03/2018
Rozporządzenie EBC/2012/24. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 5.3.2018.
02/03/2018
Sprostowanie do decyzji EBC (UE) 2017/2081 z dnia 10 października 2017 r. zmieniającej decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB Dz.U. L 60 z 2.3.2018, str. 57.
02/03/2018
Sprostowanie do wytycznych EBC (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych Dz.U. L 60 z 2.3.2018, str. 57.
02/03/2018
Sprostowanie do wytycznych EBC (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji Dz.U. L 60 z 2.3.2018, str. 56.
01/03/2018
Opinia w sprawie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (CON/2018/1), Dz.U. C 77 z 1.3.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
19/02/2018
Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych w odniesieniu do hipotecznych kredytów mieszkaniowych (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Rozporządzenie EBC (UE) 2018/231 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do funduszy emerytalno-rentowych  (EBC/2018/2), Dz.U. L 45 z 17.2.2018, str. 3.
16/02/2018
Decyzja EBC (UE) 2018/228 z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję (UE) 2017/936 powołującą kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji  (EBC/2018/6), Dz.U. L 43 z 16.2.2018, str. 18.
16/02/2018
Decyzja (UE) 2017/963 (EBC/2017/16). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 16.2.2018, str. .
15/02/2018
Opinia w sprawie powierzenia Bank of Greece nowych zadań związanych z opłatami interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CON/2018/11), Grecja, 15.2.2018.
14/02/2018
Opinia w sprawie zwrotu Republice Słowenii środków pieniężnych z określonych rajów podatkowych (CON/2018/8), Słowenia, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Opinia w sprawie powierzenia Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z opłatami interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CON/2018/10), Cypr, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinia w sprawie korzystania przez instytucje kredytowe ze środków pochodzących od przedsiębiorstw finansowych (CON/2018/7), Węgry, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Opinia w sprawie źródeł finansowania i struktury zarządzania maltańskiego organu nadzoru finansowego  (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Zalecenie EBC z dnia 26 stycznia 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2018/1), Dz.U. C 37 z 1.2.2018, str. 1.
01/02/2018
Decyzja (UE) 2014/828 (EBC/2014/40). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 1.2.2018, str. .
31/01/2018
Opinia w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych  (CON/2018/5), Słowenia, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Opinia w sprawie zmian unijnych ram zarządzania kryzysowego (CON/2017/47), Dz.U. C 34 z 31.1.2018, str. 17.Dodatkowe informacje
31/01/2018
Opinia w sprawie zmian unijnych ram prawnych dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2017/46), Dz.U. C 34 z 31.1.2018, str. 5.Dodatkowe informacje
26/01/2018
Opinia w sprawie organizacji centralnego rejestru rachunków bankowych i transakcji finansowych (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Zalecenie EBC z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2017/44), Dz.U. C 8 z 11.1.2018, str. 1.
11/01/2018
Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2018/3), Słowenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2018/2), Grecja, 9.1.2018.
05/01/2018
Zalecenie EBC z dnia 19 grudnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank of Cyprus  (EBC/2017/43), Dz.U. C 2 z 5.1.2018, str. 1.