Menu

2018

21/12/2018
Besluit (EU) 2018/2049 van de ECB van 12 december 2018 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2019  (ECB/2018/35), PB L 327 van 21.12.2018, blz. 87.
21/12/2018
Advies betreffende macroprudentiele tools (CON/2018/58), Spanje, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Advies betreffende de werking van het centrale aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CON/2018/57), België, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/12/2018
Advies betreffende wijzigingen aan de aansprakelijkheidsregeling betreffende de leden van de raad van bestuur en werknemers van Banca Naţională a României (CON/2018/56), Roemenië, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van een Stabilisatiefunctie voor Europese Investeringen (CON/2018/51), PB C 444 van 10.12.2018, blz. 11.Aanvullende informatie
07/12/2018
Advies inzake een gewijzigd voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/55), 7.12.2018.Aanvullende informatie
26/11/2018
Verordening (EU) 2018/1845 van de ECB van 21 november 2018 inzake de uitoefening van haar manoeuvreerruimte krachtens artikel 178, lid 2, onder d), van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen  (ECB/2018/26), PB L 299 van 26.11.2018, blz. 55.
20/11/2018
Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden (CON/2018/54), PB C 444 van 20.11.2018, blz. 15.Aanvullende informatie
19/11/2018
Advies inzake het macroprudentieel mandaat van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) en het bestuur van kredietinstellingen  (CON/2018/52), Bulgarije, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Advies inzake de implementatie van de aanbevelingen van het convergentieverslag in de Wet op de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) (CON/2018/53), Bulgarije, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Advies betreffende de versterking van het financiële toezicht en de beleggersbescherming (CON/2018/50), Polen, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Advies inzake de aanwijzing van essentiële diensten en aanbieders van essentiële diensten met het oog op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen  (CON/2018/47), Slovenië, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Besluit (EU) 2018/1625 van de ECB van 8 oktober 2018 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB, ECB/2018/24  (ECB/2018/24), PB L 280 van 9.11.2018, blz. 1.
09/11/2018
Richtsnoer (EU) 2018/1626 van de ECB van 3 augustus 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2), ECB/2018/20  (ECB/2018/20), PB L 280 van 9.11.2018, blz. 40.
09/11/2018
Advies inzake vast te stellen nationale wetgeving met het oog op de vestigting van een nauwe samenwerking tussen de ECB en de Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) (CON/2018/49), Bulgarije, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Richtsnoer ECB/2012/27. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 9.11.2018, blz. .
09/11/2018
Besluit ECB/2007/7. Inofficiële geconsolideerde tekst gereproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie  PB L  van 9.11.2018, blz. .
08/11/2018
Advies inzake de minimum reserveverplichtingen van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Hongarije, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Aanbeveling van de ECB van 19 oktober 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), PB C 394 van 30.10.2018, blz. 1.
26/10/2018
Advies inzake de herziening van de Finse wet inzake paraatheidsverplichtingen in de financiële sector (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Advies inzake het wettelijke kader van de Rekenkamer  (CON/2018/45), Kroatië, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Advies van de ECB inzake de te volgen regels door systeemrelevante kredietinstellingen bij de vaststelling van het vastebeloningsbeleid (CON/2018/44), Nederland, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
23/10/2018
Advies betreffende een voorstel voor een verordening wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (CON/2018/38), PB C 382 van 23.10.2018, blz. 7.Aanvullende informatie
23/10/2018
Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU; en inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (CON/2018/37), PB C 382 van 23.10.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
19/10/2018
Advies betreffende de herziening van de prudentiële behandeling van beleggingsondernemingen (CON/2018/36), PB C 378 van 19.10.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
12/10/2018
Aanbeveling van de ECB van 4 oktober 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Lietuvos Bankas (ECB/2018/23), PB C 370 van 12.10.2018, blz. 1.
28/09/2018
Advies betreffende de oprichting van een gegevensbestand inzake nationale verzekeringsclaims. (CON/2018/43), Ierland, 28.9.2018.
14/09/2018
Aanbeveling van de ECB van 6 september 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banco de España (ECB/2018/22), PB C 325 van 14.9.2018, blz. 1.
11/09/2018
Advies inzake wijzigingen aan de hervorming van popolari banken en cooperatieve banken (CON/2018/42), Italië, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Advies inzake nieuwe afrondingsregels voor betalingen in euro  (CON/2018/41), België, 4.9.2018.Aanvullende informatie
03/09/2018
Advies betreffende de overdracht van administratieve gegevens voor statistische doeleinden (CON/2018/40), Duitsland, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Advies inzake kritieke infrastructuren, cyberveiligheid en gedekte obligaties (CON/2018/39), Slowakije, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen (CON/2018/33), PB C 303 van 29.8.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
20/08/2018
Richtsnoer (EU) 2018/1151 van de ECB van 2 augustus 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken  (ECB/2018/19), PB L 209 van 20.8.2018, blz. 2.
17/08/2018
Besluit (EU) 2018/1148 van de ECB van 10 augustus 2018 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU 2016/1041 (ECB/2018/21), PB L 208 van 17.8.2018, blz. 91.Aanvullende informatie
16/08/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het „Pericles IV-programma”) (CON/2018/35), PB C 378 van 16.8.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
27/07/2018
Advies inzake de wederkerige toepassing van macroprudentiële instrumenten in Luxemburg (CON/2018/34), Luxemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot vaststelling van bepalingen ter versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten (CON/2018/25), PB C 261 van 25.7.2018, blz. 1.Aanvullende informatie
24/07/2018
Aanbeveling van de ECB van 6 juli 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije  (ECB/2018/18), PB C 260 van 24.7.2018, blz. 1.
07/06/2018
Advies inzake een wijziging van de remuneratieformule van het Franse livret A en specifieke andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2018/28), Frankrijk, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen (CON/2018/19), PB C 255 van 20.7.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
18/07/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en daarmee samenhangende rechtshandelingen; en inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (CON/2018/26), PB C 251 van 18.7.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
05/07/2018
Advies inzake de regulering van zakelijke activiteiten betreffende het eigendom van kredietovereenkomsten (CON/2018/31), Ierland, 5.7.2018.
25/06/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Monetair Fonds (CON/2018/20), PB C 220 van 25.6.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
18/06/2018
Richtsnoer (EU) 2018/877 van de ECB van 1 juni 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (ECB/2018/17), PB L 154 van 18.6.2018, blz. 22.
18/06/2018
Richtsnoer (EU) 2018/876 van de ECB van 1 juni 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen  (ECB/2018/16), PB L 154 van 18.6.2018, blz. 3.
15/06/2018
Advies inzake hypotheekaflossingvereisten (CON/2018/30), Zweden, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Richtsnoer (EU) 2018/861 van de ECB 24 april 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën  (ECB/2018/13), PB L 153 van 15.6.2018, blz. 161.
15/06/2018
Richtsnoer (ECB/2013/23). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 15.6.2018, blz. .
08/06/2018
Advies inzake meerdere bepalingen van financieel recht (CON/2018/29), België, 8.6.2018.Aanvullende informatie
28/05/2018
Aanbeveling van de ECB van 18 mei 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Lietuvos Bankas (ECB/2018/15), PB C 181 van 28.5.2018, blz. 1.
18/05/2018
Advies inzake de vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang (CON/2018/27), België, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/05/2018
Advies inzake administratieve sancties en misdrijven in verband met de verstrekking van onjuiste of misleidende informatie aan de Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Ierland, 11.5.2018.
07/05/2018
Richtsnoer (EU) 2018/797 van de ECB van 3 mei 2018 betreffende beheerdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties  (ECB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Besluit (EU) 2018/667 van de ECB van 19 april 2018 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2018 (ECB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Advies inzake de identificatie van en het toezicht op kritieke infrastructuren ten behoeve van informatietechnologiebeveiliging  (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Advies inzake de conversie van in Zwitserse Francs luidende leningen (CON/2018/21), Slovenië, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Richtsnoer (EU) 2018/572 van de ECB van 7 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2018/5), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 49.
13/04/2018
Richtsnoer (EU) 2018/571 van de ECB van 7 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2018/4), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 45.
13/04/2018
Richtsnoer (EU) 2018/570 van de ECB van 7 februari 2018 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2018/3), PB L 95 van 13.4.2018, blz. 23.
09/04/2018
Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties (CON/2018/18), Tsjechië, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Besluit (EU) 2018/547 van de ECB van 27 maart 2018 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde eigenvermogenbesluiten (ECB/2018/11), PB L 90 van 6.4.2018, blz. 110.
06/04/2018
Besluit (EU) 2018/546 van de ECB van 15 maart 2018 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van eigenvermogenbesluiten  (ECB/2018/10), PB L 90 van 6.4.2018, blz. 105.
06/04/2018
Advies inzake de Wet op Hrvatska Narodna Banka en de Wet op de Nationale Rekenkamer (CON/2018/17), Kroatië, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2018/12), PB C 120 van 6.4.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
04/04/2018
Advies inzake de instelling van een securitisatiekader (CON/2018/16), Cyprus, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Aanbeveling van de ECB van 9 maart 2018 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque de France (ECB/2018/9), PB C 107 van 22.3.2018, blz. 1.
21/03/2018
Advies inzake beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren (CON/2018/15), België, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
07/03/2018
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vicepresident van de ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
06/03/2018
Rectificatie van Verordening (EU) 2018/318 van de ECB van 22 februari 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  PB L 63 van 6.3.2018, blz. 62.
05/03/2018
Richtsnoer (EU) 2018/323 van de ECB van 22 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2018/8), PB L 62 van 5.3.2018, blz. 38.
05/03/2018
Verordening (EU) 2018/318 van de ECB van 22 februari 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2018/7), PB L 62 van 5.3.2018, blz. 4.Aanvullende informatie
05/03/2018
Advies inzake de oplossing van hypotheekleningen met achterstallen  (CON/2018/13), Ierland, 5.3.2018.
05/03/2018
Richtsnoer ECB/2013/7. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie  5.3.2018.
05/03/2018
Verordening ECB/2012/24. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 5.3.2018.
02/03/2018
Rectificatie van Besluit (EU) 2017/2081 van de ECB van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van Target2-ECB PB L 60 van 2.3.2018, blz. 57.
02/03/2018
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de ECB van 3 november 2016 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken PB L 60 van 2.3.2018, blz. 57.
02/03/2018
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2017/697 van de ECB van 4 april 2017 betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt PB L 60 van 2.3.2018, blz. 56.
01/03/2018
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken (CON/2018/1), PB C 77 van 1.3.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
19/02/2018
Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheken op niet-zakelijk onroerend  (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Verordening (EU) 2018/231 van de ECB van 26 januari 2018 voor wat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen  (ECB/2018/2), PB L 45 van 17.2.2018, blz. 3.
16/02/2018
Besluit (EU) 2018/228 van de ECB van 13 februari 2018 tot wijziging van Besluit (EU) 2017/936 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten  (ECB/2018/6), PB L 43 van 16.2.2018, blz. 18.
16/02/2018
Besluit (EU) 2017/963 (ECB/2017/16). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 16.2.2018, blz. .
15/02/2018
Advies inzake nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Bank of Greece (CON/2018/11), Griekenland, 15.2.2018.
14/02/2018
Advies inzake de terugkeer van financiële tegoeden naar de Republiek van Slovenië uit aangewezen belastingparadijzen  (CON/2018/8), Slovenië, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Advies inzake de toedeling van nieuwe taken betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aan de Central Bank of Cyprus (CON/2018/10), Cyprus, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Advies inzake de betrouwbaarheid van kredietinstellingen betreffende fondsen die afkomstig zijn van financiële vennootschappen (CON/2018/7), Hongarije, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Advies inzake financieringsbronnen en governance van de Malta Financial Services Authority  (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
Aanbeveling van de ECB van 26 januari 2018 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), PB C 37 van 1.2.2018, blz. 1.
01/02/2018
Besluit (EU) 2014/828 (ECB/2014/40). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 1.2.2018, blz. .
31/01/2018
Advies inzake essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten  (CON/2018/5), Slovenië, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Advies betreffende herzieningen van het crisisbeheerkader van de Unie (CON/2017/47), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 17.Aanvullende informatie
31/01/2018
Advies inzake wijzigingen van het Uniekader voor kapitaalvereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2017/46), PB C 34 van 31.1.2018, blz. 5.Aanvullende informatie
26/01/2018
Advies inzake de organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten (CON/2018/4), België, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
11/01/2018
Aanbeveling van de ECB van 28 december 2017 betreffende dividenduitkeringsbeleid (ECB/2017/44), PB C 8 van 11.1.2018, blz. 1.
11/01/2018
Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/3), Slovenië, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Advies inzake markten in financiële instrumenten (CON/2018/2), Griekenland, 9.1.2018.
05/01/2018
Aanbeveling van de ECB van 19 december 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), PB C 2 van 5.1.2018, blz. 1.