Menu

2018

21/12/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/2049 (2018. gada 12. decembris) par 2019. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2018/35), OV L 327, 21.12.2018, 87. lpp..
21/12/2018
Atzinums par makroprudenciālajiem instrumentiem (CON/2018/58), Spānija, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Atzinums par banku kontu un finanšu darījumu centrālā reģistra organizēšanu (CON/2018/57), Beļģija, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Atzinums par atbildības regulējuma grozījumiem attiecībā uz Banca Naţională a României valdes locekļiem un darbiniekiem (CON/2018/56), Rumānija, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi (CON/2018/51), OV C 444, 10.12.2018, 11. lpp..Papildus informācija
07/12/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (CON/2018/55), 7.12.2018.Papildus informācija
26/11/2018
ECB Regula (ES) 2018/1845 (2018. gada 21. novembris) par rīcības brīvības izmantošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunktu attiecībā uz kavētu kredītsaistību būtiskuma vērtēšanas robežvērtību  (ECB/2018/26), OV L 299, 26.11.2018, 55. lpp..
20/11/2018
Atzinums par priekšlikumu direktīvai par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu (CON/2018/54), OV C 444, 20.11.2018, 15. lpp..Papildus informācija
19/11/2018
Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)makrouzraudzības pilnvarām un kredītiestāžu pārvaldību (CON/2018/52), Bulgārija, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Atzinums par konverģences ziņojuma ieteikumu ieviešanu Likumā par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) (CON/2018/53), Bulgārija, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Atzinums par finanšu uzraudzības un ieguldītāju aizsardzības stiprināšanu (CON/2018/50), Polija, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Atzinums par to, kā apstiprina būtiskos pakalpojumus un būtiskos pakalpojumu operatorus tīkla un informācijas sistēmu drošības vajadzībām (CON/2018/47), Slovēnija, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/1625 (2018. gada 8. oktobris) ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2018/24), OV L 280, 9.11.2018, 1. lpp..
09/11/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/1626 (2018. gada 3. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2018/20), OV L 280, 9.11.2018, 40. lpp..
09/11/2018
Atzinums par nacionālajiem tiesību aktiem, kuri tiks pieņemti, lai īstenotu ECB un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) ciešu sadarbību  (CON/2018/49), Bulgārija, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Pamatnostādne ECB/2012/27. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 9.11.2018, . lpp..
09/11/2018
Lēmums ECB/2007/7. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs.  OV L , 9.11.2018, . lpp..
08/11/2018
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank obligāto rezervju prasībām (CON/2018/48), Ungārija, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 19. oktobris) Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem (ECB/2018/25), OV C 394, 30.10.2018, 1. lpp..
26/10/2018
Atzinums par Somijas tiesību aktu pārskatīšanu saistībā ar finanšu sektoram piemērojamiem sagatavotības pienākumiem (CON/2018/46), Somija, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Atzinums par Valsts revīzijas biroja juridisko regulējumu (CON/2018/45), Horvātija, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Atzinums par noteikumiem, kurus sistēmiski nozīmīgas kredītiestādes ievēro, nosakot fiksētas atlīdzības politiku  (CON/2018/44), Nīderlande, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Atzinums par priekšlikumu regulai par konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu (CON/2018/38), OV C 382, 23.10.2018, 7. lpp..Papildus informācija
23/10/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES, un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (CON/2018/37), OV C 382, 23.10.2018, 2. lpp..Papildus informācija
19/10/2018
Atzinums par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības regulējuma pārskatīšanu (CON/2018/36), OV C 378, 19.10.2018, 5. lpp..Papildus informācija
12/10/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 4. oktobris) – Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem (ECB/2018/23), OV C 370, 12.10.2018, 1. lpp..
28/09/2018
Atzinums par nacionālās apdrošināšanas prasību datubāzes izveidi (CON/2018/43), Īrija, 28.9.2018.
14/09/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 6. septembris) – Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējiem revidentiem  (ECB/2018/22), OV C 325, 14.9.2018, 1. lpp..
11/09/2018
Atzinums par popolari banku un kooperatīvo banku reformas grozījumiem (CON/2018/42), Itālija, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Atzinums par jauniem euro denominētu maksājumu noapaļošanas noteikumiem (CON/2018/41), Beļģija, 4.9.2018.
03/09/2018
Atzinums par administrativo datu nosūtīšanu statistikas vajadzībām (CON/2018/40), Vācija, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Atzinums par kritisko infrastruktūru, kiberdrošību un nodrošinātajām obligācijām (CON/2018/39), Slovākija, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām (CON/2018/33), OV C 303, 29.8.2018, 2. lpp..Papildus informācija
20/08/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/1151 (2018. gada 2. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2018/19), OV L 209, 20.8.2018, 2. lpp..
17/08/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/1148 (2018. gada 10. augusts) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2016/1041 atcelšanu  (ECB/2018/21), OV L 208, 17.8.2018, 91. lpp..Papildus informācija
16/08/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) (CON/2018/35), OV C 378, 16.8.2018, 2. lpp..Papildus informācija
27/07/2018
Atzinums par makroprudenciālo instrumentu savstarpējās atzīšanas īstenošanu Luksemburgā (CON/2018/34), Luksemburga, 27.7.2018.
25/07/2018
Atzinums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka noteikumus par fiskālās atbildības un vidējā termiņa budžeta ievirzes stiprināšanu dalībvalstīs (CON/2018/25), OV C 261, 25.7.2018, 1. lpp..Papildus informācija
24/07/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 6. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem (ECB/2018/18), OV C 260, 24.7.2018, 1. lpp..
07/06/2018
2.Atzinums par atlīdzības formulas izmaiņām attiecībā uz Francijas livret A un dažiem citiem regulētajiem krājkontiem Francijā (CON/2018/28), Francija, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un saistītos tiesību aktus (CON/2018/19), OV C 255, 20.7.2018, 2. lpp..Papildus informācija
18/07/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un saistītos tiesību aktus; un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (CON/2018/26), OV C 251, 18.7.2018, 2. lpp..Papildus informācija
05/07/2018
Atzinums par kredītlīgumu īpašnieku uzņēmējdarbības regulējumu (CON/2018/31), Īrija, 5.7.2018.
25/06/2018
Atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi (CON/2018/20), OV C 220, 25.6.2018, 2. lpp..Papildus informācija
18/06/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/877 (2018. gada 1. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (ECB/2018/17), OV L 154, 18.6.2018, 22. lpp..
18/06/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/876 (2018. gada 1. jūnijs) par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16), OV L 154, 18.6.2018, 3. lpp..
15/06/2018
Atzinums par hipotēku amortizācijas prasībām (CON/2018/30), Zviedrija, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13), OV L 153, 15.6.2018, 161. lpp..
15/06/2018
Pamatnostādne (ECB/2013/23). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 15.6.2018, . lpp..
08/06/2018
Atzinums par dažām finanšu tiesību aktu normām (CON/2018/29), Beļģija, 8.6.2018.
28/05/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 18. maijs) – Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem (ECB/2018/15), OV C 181, 28.5.2018, 1. lpp..
18/05/2018
Atzinums par regulējuma izveidi tīkla un vispārējas intereses informācijas sistēmu drošībai  (CON/2018/27), Beļģija, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Atzinums par administratīviem sodiem un noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Īrija, 11.5.2018.
07/05/2018
ECB pamatnostādne (ES) 2018/797(2018. gada 3. maijs) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, un starptautiskajām organizācijām  (ECB/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/667 (2018. gada 19. aprīlis) par 2018. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju un uzraudzību informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām (CON/2018/22), Igaunija, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Atzinums par kredītu Šveices frankos konvertāciju (CON/2018/21), Slovēnija, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/572 (2018. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2018/5), OV L 95, 13.4.2018, 49. lpp..
13/04/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/571 (2018. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2018/4), OV L 95, 13.4.2018, 45. lpp..
13/04/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/570 (2018. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2018/3), OV L 95, 13.4.2018, 23. lpp..
09/04/2018
Atzinums par nodrošināto obligāciju tiesisko regulējumu (CON/2018/18), Čehijas Republika, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/547 (2018. gada 27. marts) ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto pašu kapitāla lēmumu pieņemšanai (ECB/2018/11), OV L 90, 6.4.2018, 110. lpp..
06/04/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/546 (2018. gada 15. marts) par pašu kapitāla lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanu  (ECB/2018/10), OV L 90, 6.4.2018, 105. lpp..
06/04/2018
Atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka un Likumā par Valsts revīzijas iestādi (CON/2018/17), Horvātija, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (CON/2018/12), OV C 120, 6.4.2018, 2. lpp..Papildus informācija
04/04/2018
Atzinums par vērtspapīrošanas regulējuma izveidi (CON/2018/16), Kipra, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 9. marts) Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējiem revidentiem  (ECB/2018/9), OV C 107, 22.3.2018, 1. lpp..
21/03/2018
Atzinums par kritiskās infrastruktūras drošību un aizsardzību (CON/2018/15), Beļģija, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB viceprezidenta iecelšanu amatā (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
ECB Pamatnostādne (ES) 2018/323 (2018. gada 22. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku  (ECB/2018/8), OV L 62, 5.3.2018, 38. lpp..
05/03/2018
ECB Regula (ES) 2018/318 (2018. gada 22. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku  (ECB/2018/7), OV L 62, 5.3.2018, 4. lpp..
05/03/2018
Atzinums par hipotēku kavēto maksājumu noregulējumu (CON/2018/13), Īrija, 5.3.2018.
05/03/2018
Pamatnostādne ECB/2013/7. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs  5.3.2018.
05/03/2018
Regula (ECB/2012/24). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 5.3.2018.
02/03/2018
Labojums ECB Lēmumā (ES) 2017/2081 (2017. gada 10. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem OV L 60, 2.3.2018, 57. lpp..
02/03/2018
Labojums ECB Pamatnostādnē (ES) 2016/2249 (2016. gada 3. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā OV L 60, 2.3.2018, 57. lpp..
02/03/2018
Labojums ECB Pamatnostādnē (ES) 2017/697 (2017. gada 4. aprīlis) par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības OV L 60, 2.3.2018, 56. lpp..
01/03/2018
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (CON/2018/1), OV C 77, 1.3.2018, 2. lpp..Papildus informācija
19/02/2018
Atzinums par papildu makrouzraudzības instrumentiem mājokļa hipotekārajiem kredītiem (CON/2018/9), Luksemburga, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
ECB Regula (ES) 2018/231 (2018. gada 26. janvāris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB/2018/2), OV L 45, 17.2.2018, 3. lpp..
16/02/2018
ECB Lēmums (ES) 2018/228 (2018. gada 13. februāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2017/936, ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto lēmumu par atbilstību un piemērotību pieņemšanai  (ECB/2018/6), OV L 43, 16.2.2018, 18. lpp..
16/02/2018
Lēmums (ES) 2017/963 (ECB/2017/16). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 16.2.2018, . lpp..
15/02/2018
Atzinums par jaunu uzdevumu noteikšanu Bank of Greece saistībā ar savstarpējās apmaiņas maksu par karšu maksājumu darījumiem (CON/2018/11), Grieķija, 15.2.2018.
14/02/2018
Atzinums par sarakstā iekļautās nodokļu oāzēs esošo monetāro līdzekļu atgriešanu Slovēnijas Republikā (CON/2018/8), Slovēnija, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Atzinums par jaunu uzdevumu noteikšanu Central Bank of Cyprus saistībā ar savstarpējās apmaiņas maksu par karšu maksājumu darījumiem (CON/2018/10), Kipra, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Atzinums par kredītiestāžu atkarību no līdzekļiem, kuri saņemti no finanšu sabiedrībām (CON/2018/7), Ungārija, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Atzinums par Maltas Finanšu pakalpojumu iestādes finansējuma avotiem un tās pārvaldību (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
ECB Ieteikums (2018. gada 26. janvāris) Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem  (ECB/2018/1), OV C 37, 1.2.2018, 1. lpp..
01/02/2018
Lēmums (ES) 2014/828 (ECB/2014/40). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 1.2.2018, . lpp..
31/01/2018
Atzinums par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem (CON/2018/5), Slovēnija, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Atzinums par pārmaiņām Savienības krīzes pārvaldības regulējumā (CON/2017/47), OV C 34, 31.1.2018, 17. lpp..Papildus informācija
31/01/2018
Atzinums par grozījumiem kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību kapitāla prasību Savienības regulējumā (CON/2017/46), OV C 34, 31.1.2018, 5. lpp..Papildus informācija
26/01/2018
Atzinums par banku kontu un finanšu darījumu centrālā reģistra organizēšanu Beļģijā (CON/2018/4), Beļģija, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
ECB Ieteikums (2017. gada 28. decembris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2017/44), OV C 8, 11.1.2018, 1. lpp..
11/01/2018
Atzinums par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2018/3), Slovēnija, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Atzinums par finanšu instrumentu tirgiem (CON/2018/2), Grieķija, 9.1.2018.
05/01/2018
ECB Ieteikums (2017. gada 19. decembris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējiem revidentiem  (ECB/2017/43), OV C 2, 5.1.2018, 1. lpp..