Menu

2018

21/12/2018
EKP otsus (EL) 2018/2049, 12. detsember 2018, müntide emissiooni 2019. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2018/35), ELT L 327, 21.12.2018, lk 87.
21/12/2018
Arvamus makrotasandi järelevalvemeetmete kohta (CON/2018/58), Hispaania, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Arvamus pangakontode ja finantstehingute keskregistri korralduse kohta (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Arvamus Banca Naţională a României juhatuse liikmete ja töötajate vastutuse korra muutmise kohta (CON/2018/56), Rumeenia, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend (CON/2018/51), ELT C 444, 10.12.2018, lk 11.Täiendav teave
07/12/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte  (CON/2018/55), 7.12.2018.Täiendav teave
26/11/2018
EKP määrus (EL) 2018/1845, 21. november 2018, kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel hinnata tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust  (EKP/2018/26), ELT L 299, 26.11.2018, lk 55.
20/11/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi krediidihaldajate, krediidiostjate ja tagatiste sissenõudmise kohta  (CON/2018/54), ELT C 444, 20.11.2018, lk 15.Täiendav teave
19/11/2018
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) makrotasandi järelevalvepädevuse kohta ja krediidiasutuste juhtimise kohta  (CON/2018/52), Bulgaaria, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/11/2018
Arvamus lähenemisaruande soovituste ülevõtmise kohta Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) seadusesse (CON/2018/53), Bulgaaria, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Arvamus finantsjärelevalve ja investorikaitse tugevdamise kohta (CON/2018/50), Poola, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Arvamus võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse eesmärgil oluliste teenuste ja oluliste teenuste operaatorite määramise kohta (CON/2018/47), Sloveenia, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
EKP otsus (EL) 2018/1625, 8. oktoober 2018, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2018/24), ELT L 280, 9.11.2018, lk 1.
09/11/2018
EKP suunis (EL) 2018/1626, 3. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2018/20), ELT L 280, 9.11.2018, lk 40.
09/11/2018
Arvamus riigi õigusaktide kohta, mis võetakse vastu tiheda koostöö loomiseks EKP ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) vahel  (CON/2018/49), Bulgaaria, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Suunis EKP/2012/27. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 9.11.2018, lk .
09/11/2018
Otsus EKP/2007/7. Mitteametlik konsolideeritud version, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 9.11.2018, lk .
08/11/2018
Arvamus Magyar Nemzeti Banki kohustusliku reservi nõude kohta (CON/2018/48), Ungari, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
EKP soovitus, 19. oktoober 2018, Euroopa Liidu Nõukogule De Nederlandsche Banki välisaudiitorite kohta  (EKP/2018/25), ELT C 394, 30.10.2018, lk 1.
26/10/2018
Arvamus Soome seaduse läbivaatamise kohta, mis käsitleb finantssektoris kohaldatavat valmisoleku kohustust (CON/2018/46), Soome, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Arvamus riigikontrolli õigusraamistiku kohta (CON/2018/45), Horvaatia, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Arvamus reeglite kohta, mida süsteemselt olulised krediidiasutused peavad järgima fikseeritud tasu poliitika määratlemisel (CON/2018/44), Madalmaad, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavaid tasusid ja vääringu konverteerimise tasusid (CON/2018/38), ELT C 382, 23.10.2018, lk 7.Täiendav teave
23/10/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL, ning seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas (CON/2018/37), ELT C 382, 23.10.2018, lk 2.Täiendav teave
19/10/2018
Arvamus investeerimisühingute usaldatavusnõuete läbivaatamise kohta (CON/2018/36), ELT C 378, 19.10.2018, lk 5.Täiendav teave
12/10/2018
EKP soovitus, 4. oktoober 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta (EKP/2018/23), ELT C 370, 12.10.2018, lk 1.
28/09/2018
Arvamus riigisiseste kindlustusnõuete andmebaasi loomise kohta (CON/2018/43), Iirimaa, 28.9.2018.
14/09/2018
EKP soovitus, 6. september 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta (EKP/2018/22), ELT C 325, 14.9.2018, lk 1.
11/09/2018
Arvamus popolari pankade ja ühistupankade reformi muudatuste kohta (CON/2018/42), Itaalia, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Arvamus euro nimivääringus maksete uute ümardamisreeglite kohta (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
03/09/2018
Arvamus haldusandmete statistilistel eesmärkidel edastamise kohta (CON/2018/40), Saksamaa, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Arvamus elutähtsate infrastruktuuride, küberturvalisuse ja tagatud võlakirjade kohta (CON/2018/39), Slovakkia, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (CON/2018/33), ELT C 303, 29.8.2018, lk 2.Täiendav teave
20/08/2018
EKP suunis (EL) 2018/1151, 2. august 2018, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2018/19), ELT L 209, 20.8.2018, lk 2.
17/08/2018
EKP otsus (EL) 2018/1148, 10. august 2018, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks EKP otsus (EL) 2016/1041 (EKP/2018/21), ELT L 208, 17.8.2018, lk 91.Täiendav teave
16/08/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles IV“) (CON/2018/35), ELT C 378, 16.8.2018, lk 2.Täiendav teave
27/07/2018
Arvamus Luksemburgi makrotasandi usaldatavusmeetmete kõigipoolse rakendamise kohta (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
25/07/2018
Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu direktiivi kohta, millega nähakse ette sätted liikmesriikides vastutustundliku eelarvepoliitika ja keskpika perioodi eelarveorientatsiooni tugevdamiseks (CON/2018/25), ELT C 261, 25.7.2018, lk 1.Täiendav teave
24/07/2018
EKP soovitus, 6. juuli 2018, Euroopa Liidu Nõukogule, Banka Slovenije välisaudiitorite kohta (EKP/2018/18), ELT C 260, 24.7.2018, lk 1.
07/06/2018
Arvamus Prantsusmaa livret A ja teatavate muude Prantsusmaa reguleeritud säästuhoiuste tasustamise valemi muutmise kohta  (CON/2018/28), Prantsusmaa, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte (CON/2018/19), ELT C 255, 20.7.2018, lk 2.Täiendav teave
18/07/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja sellega seotud akte, ning seoses ettepanekuga direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (CON/2018/26), ELT C 251, 18.7.2018, lk 2.Täiendav teave
05/07/2018
Arvamus omandatud krediidilepingute äritegevuse reguleerimise kohta (CON/2018/31), Iirimaa, 5.7.2018.
25/06/2018
Avamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Valuutafond (CON/2018/20), ELT C 220, 25.6.2018, lk 2.Täiendav teave
18/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/877, 1. juuni 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (EKP/2018/17), ELT L 154, 18.6.2018, lk 22.
18/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/876, 1. juuni 2018, asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2018/16), ELT L 154, 18.6.2018, lk 3.
15/06/2018
Arvamus hüpoteegi amortiseerimise nõuete kohta (CON/2018/30), Rootsi, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
EKP suunis (EL) 2018/861, 24. aprill 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta (EKP/2018/13), ELT L 153, 15.6.2018, lk 161.
15/06/2018
Suunis (EKP/2013/23). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 15.6.2018, lk .
08/06/2018
Arvamus mõnede finantsõiguse sätete kohta (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
28/05/2018
EKP soovitus, 18. mai 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta (EKP/2018/15), ELT C 181, 28.5.2018, lk 1.
18/05/2018
Arvamus üldist huvi pakkuvate võrgu ja infosüsteemide turvalisuse raamistiku kehtestamise kohta  (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Arvamus haldussanktsioonide ja kriminaalkuritegude kohta seoses vale- või eksitava teabe andmisega Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Irelandile (CON/2018/24), Iirimaa, 11.5.2018.
07/05/2018
EKP suunis , 3. mai 2018, eurodes eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele (uuesti sõnastatud) (EKP/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Euroopa Kespanga (EL) 2018/667, 19.aprilli 2018. aasta otsus iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2018. aastal (EKP/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Arvamus elutähtsa infrastruktuuri määratlemise ja järelevalve kohta infotehnoloogia turvalisuse tagamiseks (CON/2018/22), Eesti, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
16/04/2018
Arvamus Šveitsi frankides antud laenude konverteerimise kohta  (CON/2018/21), Sloveenia, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/572, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2018/5), ELT L 95, 13.4.2018, lk 49.
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/571, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2018/4), ELT L 95, 13.4.2018, lk 45.
13/04/2018
EKP suunis (EL) 2018/570, 7. veebruar 2018, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2018/3), ELT L 95, 13.4.2018, lk 23.
09/04/2018
Arvamus pandikirjade õigusraamistiku kohta (CON/2018/18), Tšehhi Vabariik, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
EKP otsus (EL) 2018/547, 27. märts 2018, millega volitatakse tööüksuste juhte vastu võtma omavahendeid käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2018/11), ELT L 90, 6.4.2018, lk 110.
06/04/2018
EKP otsus (EL) 2018/546, 15. märts 2018, omavahendeid käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta  (EKP/2018/10), ELT L 90, 6.4.2018, lk 105.
06/04/2018
Arvamus Hrvatska Narodna Banka ja Riigikontrolli seaduse muudatuste kohta (CON/2018/17), Horvaatia, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (CON/2018/12), ELT C 120, 6.4.2018, lk 2.Täiendav teave
04/04/2018
Arvamus väärtpaberistamise raamistiku loomise kohta (CON/2018/16), Küpros, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
EKP soovitus, 9. märts 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Banque de France’i välisaudiitorite kohta  (EKP/2018/9), ELT C 107, 22.3.2018, lk 1.
21/03/2018
Arvamus elutähtsate infrastruktuuride turvalisuse ja kaitse kohta (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP asepresidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
EKP suunis (EL) 2018/323, 22. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta  (EKP/2018/8), ELT L 62, 5.3.2018, lk 38.
05/03/2018
EKP määrus (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7), ELT L 62, 5.3.2018, lk 4.
05/03/2018
Arvamus hüpoteeklaenude makseviivituste kriisilahenduse kohta (CON/2018/13), Iirimaa, 5.3.2018.
05/03/2018
Suunis EKP/2013/7. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  5.3.2018.
05/03/2018
Määrus EKP/2012/24. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 5.3.2018.
02/03/2018
EKP 10. oktoobri 2017. aasta otsuse (EL) 2017/2081 (millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta) parandus ELT L 60, 2.3.2018, lk 57.
02/03/2018
EKP 3. novembri 2016. aasta suunise (EL) 2016/2249 (raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis) parandus ELT L 60, 2.3.2018, lk 57.
02/03/2018
EKP suunise (EL) 2017/697, 4. aprill 2017, riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta ELT L 60, 2.3.2018, lk 56.
01/03/2018
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (CON/2018/1), ELT C 77, 1.3.2018, lk 2.Täiendav teave
19/02/2018
Arvamus täiendavate makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete kohta seoses eluaseme hüpoteekidega (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
EKP määrus (EL) 2018/231, 26. jaanuar 2018, pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2018/2), ELT L 45, 17.2.2018, lk 3.
16/02/2018
EKP otsus (EL) 2018/228, 13. veebruar 2018, millega muudetakse otsust (EL) 2017/936, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid  (EKP/2018/6), ELT L 43, 16.2.2018, lk 18.
16/02/2018
Otsus (EL) 2017/963 (EKP/2017/16). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 16.2.2018, lk .
15/02/2018
Arvamus Bank of Greece’ile uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega (CON/2018/11), Kreeka, 15.2.2018.
14/02/2018
Arvamus rahaliste vahendite tagastamise kohta Sloveenia Vabariigile nimekirja kantud maksuparadiisidest (CON/2018/8), Sloveenia, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Arvamus Central Bank of Cyprusele uute ülesannete panemise kohta seoses kaardipõhiste maksetehingute vahendustasudega (CON/2018/10), Küpros, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Arvamus krediidiasutuste tuginemise kohta rahastamisele, mis saadakse finantsinstitutsioonidelt (CON/2018/7), Ungari, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Arvamus Malta finantsinspektsiooni rahastamisallikate ja juhtimise kohta (CON/2018/6), Malta, 6.2.2018.
01/02/2018
EKP soovitus, 26. jaanuar 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank’i välisaudiitorite kohta (EKP/2018/1), ELT C 37, 1.2.2018, lk 1.
01/02/2018
Otsus (EL) 2014/828 (EKP/2014/40). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 1.2.2018, lk .
31/01/2018
Arvamus kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta (CON/2018/5), Sloveenia, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Arvamus liidu kriisiohjamise raamistiku muudatuste kohta (CON/2017/47), ELT C 34, 31.1.2018, lk 17.Täiendav teave
31/01/2018
Arvamus liidu krediidiasutuste ja investeerimisühingute kapitalinõuete raamistiku muudatuste kohta (CON/2017/46), ELT C 34, 31.1.2018, lk 5.Täiendav teave
26/01/2018
Arvamus pangakontode ja finantstehingute keskregistri korralduse kohta Belgias (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
EKP soovitus, 28. detsember 2017, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2017/44), ELT C 8, 11.1.2018, lk 1.
11/01/2018
Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2018/3), Sloveenia, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Arvamus finantsinstrumentide turgude kohta  (CON/2018/2), Kreeka, 9.1.2018.
05/01/2018
EKP soovitus, 19. detsember 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank of Cypruse välisaudiitorite kohta (EKP/2017/43), ELT C 2, 5.1.2018, lk 1.