2018

07/03/2018
Γνώμη αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό αντιπροέδρου της EKT (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/323 της EKT, της 22ας Φεβρουαρίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων  (EKT/2018/8), EE  L 62 της 5.3.2018, σ. 38.
05/03/2018
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/318 της EKT, της 22ας Φεβρουαρίου 2018, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων  (EKT/2018/7), EE  L 62 της 5.3.2018, σ. 4.
05/03/2018
Γνώμη σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές από ενυπόθηκα δάνεια (CON/2018/13), Ιρλανδία, 5.3.2018.
02/03/2018
Διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2017/2081 της EKT, της 10ης Οκτωβρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-ΕΚΤ EE  L 60 της 2.3.2018, σ. 57.
02/03/2018
Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 της EKT, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών  EE  L 60 της 2.3.2018, σ. 57.
02/03/2018
Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/697 της EKT, της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα EE  L 60 της 2.3.2018, σ. 56.
01/03/2018
Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (CON/2018/1), EE  C 77 της 1.3.2018, σ. 2.
19/02/2018
Γνώμη σχετικά με πρόσθετα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (CON/2018/9), Λουξεμβούργο, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/231 της EKT, της 26ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων  (EKT/2018/2), EE  L 45 της 17.2.2018, σ. 3.
16/02/2018
Απόφαση (ΕΕ) 2018/228 της EKT, της 13ης Φεβρουαρίου 2018, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2017/936 με την ανάθεση της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων  (EKT/2018/6), EE  L 43 της 16.2.2018, σ. 18.
15/02/2018
Γνώμη σχετικά με την ανάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος νέων καθηκόντων που αφορούν διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (CON/2018/11), Ελλάδα, 15.2.2018.Πρόσθετες πληροφορίες
14/02/2018
Γνώμη σχετικά με την επιστροφή στη Σλοβενία χρηματικών κεφαλαίων από φορολογικούς παραδείσους  (CON/2018/8), Σλοβενία, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Γνώμη σχετικά με την ανάθεση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου νέων καθηκόντων που αφορούν διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (CON/2018/10), Κύπρος, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
06/02/2018
Γνώμη σχετικά με την προσφυγή των πιστωτικών ιδρυμάτων σε χρηματοδότηση προερχόμενη από χρηματοοικονομικές εταιρείες  (CON/2018/7), Ουγγαρία, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Γνώμη σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης και τη διοίκηση της Malta Financial Services Authority (CON/2018/6), Μάλτα, 6.2.2018.
01/02/2018
Σύσταση της EKT, της 26ης Ιανουαρίου 2018, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank (EKT/2018/1), EE  C 37 της 1.2.2018, σ. 1.
01/02/2018
Απόφαση (ΕΕ) 2014/828 (ΕΚΤ/2014/40). Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 1.2.2018, σ. .
31/01/2018
Γνώμη σχετικά με έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (CON/2018/5) (CON/2018/5), Σλοβενία, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Γνώμη σχετικά με αναθεωρήσεις του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης (CON/2017/47), EE  C 34 της 31.1.2018, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
31/01/2018
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου της Ένωσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2017/46), EE  C 34 της 31.1.2018, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
26/01/2018
Γνώμη σχετικά με την οργάνωση του κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών  (CON/2018/4), Βέλγιο, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Σύσταση της EKT, της 28ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων (EKT/2017/44), EE  C 8 της 11.1.2018, σ. 1.
11/01/2018
Σχέδιο Νόμου «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»  (CON/2018/3), Σλοβενία, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Σχέδιο Νόμου «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»  (CON/2018/2), Ελλάδα, 9.1.2018.Πρόσθετες πληροφορίες
05/01/2018
Σύσταση της EKT, της 19ης Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου  (EKT/2017/43), EE  C 2 της 5.1.2018, σ. 1.