Menu

2018

21/12/2018
Решение (ЕС) 2018/2049 на ЕЦБ от 12 декември 2018 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2019 година  (ЕЦБ/2018/35), OВ L 327, 21.12.2018 г., стр. 87..
21/12/2018
Становище относно макропруденциалните инструменти (CON/2018/58), Испания, 21.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2018
Становище относно организацията на работата на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции (CON/2018/57), Белгия, 14.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/12/2018
Становище относно измененията в режима на отговорност на членовете на управителния съвет и служителите на Banca Naţională a României (CON/2018/56), Румъния, 11.12.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/12/2018
Становище относно предложение за регламент за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите (CON/2018/51), OВ C 444, 10.12.2018 г., стр. 11..Допълнителна информация
07/12/2018
Становище относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове  (CON/2018/55), 7.12.2018.Допълнителна информация
26/11/2018
Регламент (ЕС) 2018/1845 на ЕЦБ от 21 ноември 2018 година относно упражняването на право на преценка съгласно член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на прага за оценяване на значимостта на просрочените кредитни задължения  (ЕЦБ/2018/26), OВ L 299, 26.11.2018 г., стр. 55..
20/11/2018
Становище относно предложение за директива относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения (CON/2018/54), OВ C 444, 20.11.2018 г., стр. 15..Допълнителна информация
19/11/2018
Становище относно макропруденциалните правомощия на Българската народна банка и управлението на кредитните институции (CON/2018/52), България, 19.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
16/11/2018
Становище относно изпълнението на препоръките от доклада за конвергенцията чрез изменения в Закона за Българската народна банка (CON/2018/53), България, 16.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
09/11/2018
Становище относно засилването на финансовия надзор и защитата на инвеститорите (CON/2018/50), Полша, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2018
Становище относно определянето на основните услуги и операторите на основни услуги за целите на сигурността на мрежите и информационните системи (CON/2018/47), Словения, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2018
Решение (ЕС) 2018/1625 на ЕЦБ от 8 октомври 2018 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ  (ЕЦБ/2018/24), OВ L 280, 9.11.2018 г., стр. 1..
09/11/2018
Насоки (ЕС) 2018/1626 на ЕЦБ от 3 август 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2018/20), OВ L 280, 9.11.2018 г., стр. 40..
09/11/2018
Становище относно националното законодателство, което ще бъде прието с оглед на установяването на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българската народна банка (CON/2018/49), България, 9.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
09/11/2018
Насоки ЕЦБ/2012/27. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 9.11.2018 г., стр. ..
09/11/2018
Решение ЕЦБ/2007/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 9.11.2018 г., стр. ..
08/11/2018
Становище относно изискванията за минимални резерви на Magyar Nemzeti Bank (CON/2018/48), Унгария, 8.11.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2018
Препоръка на ЕЦБ от 19 октомври 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank  (ЕЦБ/2018/25), OВ C 394, 30.10.2018 г., стр. 1..
26/10/2018
Становище относно прегледа на финландското законодателство във връзка със задълженията за готовност, приложими във финансовия сектор (CON/2018/46), Финландия, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/10/2018
Становище относно правната уредба на Държавната сметна палата (CON/2018/45), Хърватия, 26.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Становище относно правилата, които кредитните институции със системно значение трябва да следват, когато определят политиките за постоянно възнаграждение (CON/2018/44), Нидерландия, 23.10.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2018
Становище относно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (CON/2018/38), OВ C 382, 23.10.2018 г., стр. 7..Допълнителна информация
23/10/2018
Становище oтносно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (CON/2018/37), OВ C 382, 23.10.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
19/10/2018
Становище относно прегледа на пруденциалната уредба на инвестиционните посредници (CON/2018/36), OВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
12/10/2018
Препоръка на ЕЦБ от 4 октомври 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas (ЕЦБ/2018/23), OВ C 370, 12.10.2018 г., стр. 1..
28/09/2018
Становище относно създаването на национална база данни за застрахователните искове (CON/2018/43), Ирландия, 28.9.2018.
14/09/2018
Препоръка на ЕЦБ от 6 септември 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España (ЕЦБ/2018/22), OВ C 325, 14.9.2018 г., стр. 1..
11/09/2018
Становище относно измененията в реформата на народните (popolari) и кооперативните банки (CON/2018/42), Италия, 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Становище относно новите правила за закръгляване за плащанията, деноминирани в евро (CON/2018/41), Белгия, 4.9.2018.
03/09/2018
Становище относно предаването на административни данни за статистически цели (CON/2018/40), Германия, 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Становище относно критичните инфраструктури, киберсигурността и обезпечените облигации (CON/2018/39), Словакия, 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (CON/2018/33), OВ C 303, 29.8.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
20/08/2018
Насоки (ЕС) 2018/1151 на ЕЦБ от 2 август 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (ЕЦБ/2018/19), OВ L 209, 20.8.2018 г., стр. 2..
17/08/2018
Решение (ЕС) 2018/1148 на ЕЦБ от 10 август 2018 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1041  (ЕЦБ/2018/21), OВ L 208, 17.8.2018 г., стр. 91..Допълнителна информация
16/08/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл IV“) (CON/2018/35), OВ C 378, 16.8.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
27/07/2018
Становище относно реципрочното прилагане на макропруденциалните инструменти в Люксембург (CON/2018/34), Люксембург, 27.7.2018.
25/07/2018
Становище относно предложение за директива на Съвета за определяне на разпоредби за повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки (CON/2018/25), OВ C 261, 25.7.2018 г., стр. 1..Допълнителна информация
24/07/2018
Препоръка на ЕЦБ от 6 юли 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije  (ЕЦБ/2018/18), OВ C 260, 24.7.2018 г., стр. 1..
07/06/2018
Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2018/28), Франция, 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19), OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
18/07/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и други правни актове; и относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (CON/2018/26), OВ C 251, 18.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
05/07/2018
Становище относно регулирането на дейността, свързана с притежаването на договори за кредити (CON/2018/31), Ирландия, 5.7.2018.
25/06/2018
Становище относно предложение за регламент за учредяване на Европейския паричен фонд (CON/2018/20), OВ C 220, 25.6.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
18/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/877 на ЕЦБ от 1 юни 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2018/17), OВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 22..
18/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/876 на ЕЦБ от 1 юни 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите  (ЕЦБ/2018/16), OВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 3..
15/06/2018
Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2018/30), Швеция, 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/861 на ЕЦБ от 24 април 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/23 относно държавната финансова статистика  (ЕЦБ/2018/13), OВ L 153, 15.6.2018 г., стр. 161..
15/06/2018
Насоки (ЕЦБ/2013/23). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 15.6.2018 г., стр. ..
08/06/2018
Становище относно някои финансовоправни разпоредби (CON/2018/29), Белгия, 8.6.2018.
28/05/2018
Препоръка на ЕЦБ от 18 май 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas  (ЕЦБ/2018/15), OВ C 181, 28.5.2018 г., стр. 1..
18/05/2018
Становище относно създаването на рамка за сигурността на мрежовите и информационните системи от общ интерес (CON/2018/27), Белгия, 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Становище относно административните санкции и престъпленията във връзка с предоставянето на погрешна или подвеждаща информация на Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Ирландия, 11.5.2018.
07/05/2018
Насоки на ЕЦБ от 3 май 2018 година относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации  (ЕЦБ/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Решение (ЕС) 2018/667 на ЕЦБ от 19 април 2018 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2018 година (ЕЦБ/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Становище относно установяването и надзора на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2018/22), Естония, 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2018/21), Словения, 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/572 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2018/5), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 49..
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/571 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/4), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 45..
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/570 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/3), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 23..
09/04/2018
Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2018/18), Чехия, 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Решение (ЕС) 2018/547 на ЕЦБ от 27 март 2018 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/11), OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 110..
06/04/2018
Решение (ЕС) 2018/546 на ЕЦБ от 15 март 2018 година за делегиране на правомощието за приемане на решения относно собствения капитал  (ЕЦБ/2018/10), OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 105..
06/04/2018
Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka и Закона за Държавната сметна палата (CON/2018/17), Хърватия, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (CON/2018/12), OВ C 120, 6.4.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
04/04/2018
Становище относно създаването на рамка за секюритизация (CON/2018/16), Кипър, 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Препоръка на ЕЦБ от 9 март 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France (ЕЦБ/2018/9), OВ C 107, 22.3.2018 г., стр. 1..
21/03/2018
Становище относно сигурността и защитата на критичните инфраструктури (CON/2018/15), Белгия, 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на заместник-председателя на ЕЦБ (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Насоки (ЕС) 2018/323 на ЕЦБ от 22 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2018/8), OВ L 62, 5.3.2018 г., стр. 38..
05/03/2018
Регламент (ЕС) 2018/318 на ЕЦБ от 22 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2018/7), OВ L 62, 5.3.2018 г., стр. 4..
05/03/2018
Становище относно преструктурирането на просрочените ипотечни кредити (CON/2018/13), Ирландия, 5.3.2018.
05/03/2018
Насоки ЕЦБ/2013/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 5.3.2018.
05/03/2018
Регламент ЕЦБ/2012/24. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 5.3.2018.
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/1258 на ЕЦБ от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране  OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 58..
OTHER LANGUAGES (2) +
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/2081 на ЕЦБ от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 57..
02/03/2018
Поправка на Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 57..
02/03/2018
Поправка на Насоки (ЕС) 2017/697 на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 56..
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/1403 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities  OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 58..
01/03/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (CON/2018/1), OВ C 77, 1.3.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
19/02/2018
Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), Люксембург, 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Регламент (ЕС) 2018/231 на ЕЦБ от 26 януари 2018 година относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове (ЕЦБ/2018/2), OВ L 45, 17.2.2018 г., стр. 3..
16/02/2018
Решение (ЕС) 2018/228 на ЕЦБ от 13 февруари 2018 година за изменение на Решение (ЕС) 2017/936 за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността  (ЕЦБ/2018/6), OВ L 43, 16.2.2018 г., стр. 18..
16/02/2018
Решение (ЕС) 2017/936 (ЕЦБ/2017/16). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 16.2.2018 г., стр. ..
15/02/2018
Становище относно възлагането на Bank of Greece на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/11), Гърция, 15.2.2018.
14/02/2018
Становище относно връщането на парични средства на Република Словения от определени данъчни убежища (CON/2018/8), Словения, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/10), Кипър, 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Становище относно зависимостта на кредитните институции от средства, произхождащи от финансови предприятия (CON/2018/7), Унгария, 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Становище относно източниците на финансиране и управлението на Малтийския орган за финансови услуги (CON/2018/6), Малта, 6.2.2018.
01/02/2018
Препоръка на ЕЦБ от 26 януари 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2018/1), OВ C 37, 1.2.2018 г., стр. 1..
01/02/2018
Решение (ЕС) 2014/828 (ЕЦБ/2014/40). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 1.2.2018 г., стр. ..
31/01/2018
Становище относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (CON/2018/5), Словения, 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Становище относно промени в рамката на Съюза за управление на кризи (CON/2017/47), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17..Допълнителна информация
31/01/2018
Становище относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
26/01/2018
Становище относно организацията на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции в Белгия (CON/2018/4), Белгия, 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Препоръка на ЕЦБ от 28 декември 2017 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2017/44), OВ C 8, 11.1.2018 г., стр. 1..
11/01/2018
Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/3), Словения, 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/2), Гърция, 9.1.2018.
05/01/2018
Препоръка на ЕЦБ от 19 декември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus  (ЕЦБ/2017/43), OВ C 2, 5.1.2018 г., стр. 1..