2018

14/09/2018
Препоръка на ЕЦБ от 6 септември 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España (ЕЦБ/2018/22), OВ C 325, 14.9.2018 г., стр. 1..
11/09/2018
Становище относно измененията в реформата на народните (popolari) и кооперативните банки (CON/2018/42), 11.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/09/2018
Становище относно новите правила за закръгляване за плащанията, деноминирани в евро (CON/2018/41), 4.9.2018.
03/09/2018
Становище относно предаването на административни данни за статистически цели (CON/2018/40), 3.9.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2018
Становище относно критичните инфраструктури, киберсигурността и обезпечените облигации (CON/2018/39), 31.8.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2018
Насоки (ЕС) 2018/1151 на ЕЦБ от 2 август 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (ЕЦБ/2018/19), OВ L 209, 20.8.2018 г., стр. 2..
17/08/2018
Решение (ЕС) 2018/1148 на ЕЦБ от 10 август 2018 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1041  (ЕЦБ/2018/21), OВ L 208, 17.8.2018 г., стр. 91..Допълнителна информация
27/07/2018
Становище относно реципрочното прилагане на макропруденциалните инструменти в Люксембург (CON/2018/34), 27.7.2018.
24/07/2018
Препоръка на ЕЦБ от 6 юли 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije  (ЕЦБ/2018/18), OВ C 260, 24.7.2018 г., стр. 1..
07/06/2018
Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2018/28), 7.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19), OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
05/07/2018
Становище относно регулирането на дейността, свързана с притежаването на договори за кредити (CON/2018/31), 5.7.2018.
25/06/2018
Становище относно предложение за регламент за учредяване на Европейския паричен фонд (CON/2018/20), OВ C 220, 25.6.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
18/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/877 на ЕЦБ от 1 юни 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2018/17), OВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 22..
18/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/876 на ЕЦБ от 1 юни 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите  (ЕЦБ/2018/16), OВ L 154, 18.6.2018 г., стр. 3..
15/06/2018
Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2018/30), 15.6.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2018
Насоки (ЕС) 2018/861 на ЕЦБ от 24 април 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/23 относно държавната финансова статистика  (ЕЦБ/2018/13), OВ L 153, 15.6.2018 г., стр. 161..
08/06/2018
Становище относно някои финансовоправни разпоредби (CON/2018/29), 8.6.2018.
28/05/2018
Препоръка на ЕЦБ от 18 май 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas  (ЕЦБ/2018/15), OВ C 181, 28.5.2018 г., стр. 1..
18/05/2018
Становище относно създаването на рамка за сигурността на мрежовите и информационните системи от общ интерес (CON/2018/27), 18.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/05/2018
Становище относно административните санкции и престъпленията във връзка с предоставянето на погрешна или подвеждаща информация на Central Bank of Ireland (CON/2018/24), 11.5.2018.
11/05/2018
Становище относно управлението и финансовата независимост на Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), 11.5.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2018
Насоки на ЕЦБ от 3 май 2018 година относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации  (ЕЦБ/2018/14), 7.5.2018.
30/04/2018
Решение (ЕС) 2018/667 на ЕЦБ от 19 април 2018 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2018 година (ЕЦБ/2018/12), 30.4.2018.
27/04/2018
Становище относно установяването и надзора на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2018/22), 27.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2018
Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2018/21), 16.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/572 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2018/5), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 49..
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/571 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/4), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 45..
13/04/2018
Насоки (ЕС) 2018/570 на ЕЦБ от 7 февруари 2018 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2018/3), OВ L 95, 13.4.2018 г., стр. 23..
13/04/2018
Насоки ЕЦБ/2014/60. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  13.4.2018.
13/04/2018
Насоки ЕЦБ/2015/35. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 13.4.2018 г., стр. ..
13/04/2018
Насоки ЕЦБ/2014/31. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 13.4.2018 г., стр. ..
09/04/2018
Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2018/18), 9.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Решение (ЕС) 2018/547 на ЕЦБ от 27 март 2018 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/11), OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 110..
06/04/2018
Решение (ЕС) 2018/546 на ЕЦБ от 15 март 2018 година за делегиране на правомощието за приемане на решения относно собствения капитал  (ЕЦБ/2018/10), OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 105..
06/04/2018
Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka и Закона за Държавната сметна палата (CON/2018/17), Полша, 6.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (CON/2018/12), OВ C 120, 6.4.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
04/04/2018
Становище относно създаването на рамка за секюритизация (CON/2018/16), 4.4.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2018
Препоръка на ЕЦБ от 9 март 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France (ЕЦБ/2018/9), OВ C 107, 22.3.2018 г., стр. 1..
21/03/2018
Становище относно сигурността и защитата на критичните инфраструктури (CON/2018/15), 21.3.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2018
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на заместник-председателя на ЕЦБ (CON/2018/14), 7.3.2018.
05/03/2018
Насоки (ЕС) 2018/323 на ЕЦБ от 22 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2018/8), OВ L 62, 5.3.2018 г., стр. 38..
05/03/2018
Регламент (ЕС) 2018/318 на ЕЦБ от 22 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2018/7), OВ L 62, 5.3.2018 г., стр. 4..
05/03/2018
Становище относно преструктурирането на просрочените ипотечни кредити (CON/2018/13), 5.3.2018.
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/1258 на ЕЦБ от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране  OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 58..
OTHER LANGUAGES (2) +
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/2081 на ЕЦБ от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 57..
02/03/2018
Поправка на Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 57..
02/03/2018
Поправка на Насоки (ЕС) 2017/697 на ЕЦБ от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 56..
02/03/2018
Поправка на Решение (ЕС) 2017/1403 на ЕЦБ от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities  OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 58..
01/03/2018
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (CON/2018/1), OВ C 77, 1.3.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
19/02/2018
Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), 19.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2018
Регламент (ЕС) 2018/231 на ЕЦБ от 26 януари 2018 година относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове (ЕЦБ/2018/2), OВ L 45, 17.2.2018 г., стр. 3..
16/02/2018
Решение (ЕС) 2018/228 на ЕЦБ от 13 февруари 2018 година за изменение на Решение (ЕС) 2017/936 за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно надеждността и пригодността  (ЕЦБ/2018/6), OВ L 43, 16.2.2018 г., стр. 18..
15/02/2018
Становище относно възлагането на Bank of Greece на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/11), 15.2.2018.
14/02/2018
Становище относно връщането на парични средства на Република Словения от определени данъчни убежища (CON/2018/8), 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2018
Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/10), 14.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Становище относно зависимостта на кредитните институции от средства, произхождащи от финансови предприятия (CON/2018/7), 6.2.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2018
Становище относно източниците на финансиране и управлението на Малтийския орган за финансови услуги (CON/2018/6), 6.2.2018.
01/02/2018
Препоръка на ЕЦБ от 26 януари 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2018/1), OВ C 37, 1.2.2018 г., стр. 1..
01/02/2018
Решение (ЕС) 2014/828 (ЕЦБ/2014/40). Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 1.2.2018 г., стр. ..
31/01/2018
Становище относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (CON/2018/5), 31.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2018
Становище относно промени в рамката на Съюза за управление на кризи (CON/2017/47), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17..Допълнителна информация
31/01/2018
Становище относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46), OВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 5..Допълнителна информация
26/01/2018
Становище относно организацията на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции в Белгия (CON/2018/4), 26.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
11/01/2018
Препоръка на ЕЦБ от 28 декември 2017 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2017/44), OВ C 8, 11.1.2018 г., стр. 1..
11/01/2018
Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/3), 11.1.2018.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2018
Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/2), 9.1.2018.
05/01/2018
Препоръка на ЕЦБ от 19 декември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus  (ЕЦБ/2017/43), OВ C 2, 5.1.2018 г., стр. 1..