Menu

ECB/2018/21

  1. ECB:s beslut (EU) 2018/1148 av den 10 augusti 2018 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2016/1041 (ECB/2018/21), EUT L 208, 17.8.2018, s. 91.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2016/1041 av den 22 juni 2016 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), EUT L 169, 28.6.2016, s. 14.