Menu

CON/2018/1

  1. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (CON/2018/1), EUT C 77, 1.3.2018, s. 2.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik,om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (COM(2017) 114 final)