Menu

2017

23/12/2017
ECB:s rekommendation av den 15 december 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för ECB  (ECB/2017/42), EUT C 444, 23.12.2017, s. 1.
23/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2444 av den 8 december 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/2332 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som ska ges ut  (ECB/2017/41), EUT L 344, 23.12.2017, s. 63.
23/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2443 av den 8 december 2017 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2018  (ECB/2017/40), EUT L 344, 23.12.2017, s. 61.
23/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2442 av den 8 december 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/2164 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017  (ECB/2017/39), EUT L 344, 23.12.2017, s. 59.
15/12/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/2335 av den 23 november 2017 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2017/38), EUT L 333, 15.12.2017, s. 66.
06/12/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2239 av den 16 november 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/2247 om ECB:s årsbokslut (ECB/2017/36), EUT L 320, 6.12.2017, s. 18.
04/12/2017
Yttrande om att begränsa antalet centrala kreditkassor (CON/2017/54), Litauen, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Yttrande om att till Lietuvos bankas delegera funktionen som finansiellt ombud för Internationella valutafonden (CON/2017/53), Litauen, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Yttrande om bänkmärkning inom områdena finansiella instrument och finanskontrakt (CON/2017/52), Bulgarien, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2199 av den 20 november 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer  (ECB/2017/37), EUT L 312, 28.11.2017, s. 92.
27/11/2017
Yttrande om ändringar av ramverket för beslutsfattande i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (CON/2017/51), Bulgarien, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Yttrande om transaktioner med relaterade parter (CON/2017/50), Bulgarien, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Yttrande om löner och pensionsrättigheter (CON/2017/49), Irland, 24.11.2017.
16/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2097 av den 3 november 2017 om en metod för att beräkna de sanktioner som utgår om övervakningskraven avseende systemviktiga betalningssystem åsidosätts  (ECB/2017/35), EUT L 299, 16.11.2017, s. 31.
16/11/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/2095 av den 3 november 2017 om ändring av förordning (EG) nr 2157/1999 om ECB:s befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/2017/34), EUT L 299, 16.11.2017, s. 22.
16/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2098 av den 3 november 2017 om förfarandetekniska aspekter för förelägganden om korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad av förordning (EU) nr 795/2014 (ECB/2017/33), EUT L 299, 16.11.2017, s. 34.
16/11/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/2094 av den 3 november 2017 om ändring av förordning (EU) nr 795/2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem  (ECB/2017/32), EUT L 299, 16.11.2017, s. 11.
16/11/2017
Förordning ECB/1999/4. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 16.11.2017, s. .
15/11/2017
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (CON/2017/42), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
15/11/2017
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfaranden och myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om godkännande av centrala motparter från tredjeland  (CON/2017/39), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
14/11/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/2193 av den 27 oktober 2017 om ändring av riktlinje (EU) 2015/280 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2017/31), EUT L 310, 14.11.2017, s. 49.
14/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), EUT L 295, 14.11.2017, s. 89.Ytterligare information
14/11/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/2080 av den 22 september 2017 om ändring av beslut ECB/2010/9 om tillgång till och användning av vissa TARGET2-uppgifter (ECB/2017/29), EUT L 295, 14.11.2017, s. 86.
14/11/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/2082 av den 22 september 2017 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2017/28), EUT L 295, 14.11.2017, s. 97.
14/11/2017
Beslut ECB/2010/9. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 14.11.2017, s. .
09/11/2017
Yttrande om stöd till bolåntagare i en svår ekonomisk situation och stöd för den frivilliga omstruktureringen av bolån denominerade eller indexerade i utländsk valuta (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Yttrande om en tillfällig frysning av den ränta som utgår för det franska s.k. ”livret A” och vissa andra reglerade franska sparkonton (CON/2017/45), Frankrike, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), EUT C 372, 1.11.2017, s. 6.Ytterligare information
27/10/2017
Yttrande om betaltjänster (CON/2017/44), Cypern, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har för att övervaka utbildningen av finansförmedlare och finansmäklare (CON/2017/43), Slovakien, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Yttrande om rättsliga åtgärder till förmån för innehavare av kvalificerad bankkredit (CON/2017/41), Slovenien, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Yttrande om begränsningar avseende kontantbetalningar (CON/2017/40), Cypern, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Yttrande om interbank clearing och avveckling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
ECB:s rekommendation av den 8 september 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska  (ECB/2017/27), EUT C 310, 19.9.2017, s. 1.
19/09/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/1539 av den 25 augusti 2017 om fastställande av tillämpningsdatum för förordning (EU) 2017/1538 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25) för mindre betydande enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler (ECB/2017/26), EUT L 240, 19.9.2017, s. 212.
19/09/2017
ECB:s förordning (EU) 2017/1538 av den 25 augusti 2017 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2017/25), EUT L 240, 19.9.2017, s. 1.
19/09/2017
Förordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 19.9.2017, s. .
11/09/2017
Yttrande om regelverket för täckta obligationer, rapportering av kreditdata, makrotillsynsbefogenheter och –verktyg samt gemensamma förfaranden inom den gemensamma tillsynsmekanismen (CON/2017/36), Slovakien, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
ECB:s rekommendation av den 24 augusti 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de Portugal  (ECB/2017/24), EUT C 292, 6.9.2017, s. 1.
25/08/2017
Yttrande om ändringar av reglerna för tillsyn över finansmarknaderna (CON/2017/35), Österrike, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Yttrande över ett lagförslag om ändring av NBB:s stadga avseende antalet ledamöter i NBB:s styrelse (CON/2017/34), Belgien, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1493 av den 3 augusti 2017 om ändring av beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas ECB (ECB/2017/23), EUT L 216, 22.8.2017, s. 23.
22/08/2017
Beslut (ECB/2014/29). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 22.8.2017, s. .
21/08/2017
Yttrande om rapportering av kreditdata (CON/2017/33), Österrike, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Yttrande om att utse Central Bank of Cyprus till informationsmyndighet samt att inkludera ett relevant undantag till banksekretesskraven (CON/2017/32), Cypern, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Yttrande om lagen om kritisk infrastruktur (CON/2017/31), Slovenien, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Yttrande om ett utkast till beslut om Hrvatska narodna bankas genomförande av penningpolitiken (CON/2017/30), Kroatien, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Yttrande om ett ytterligare amorteringskrav för bolån (CON/2017/29), Sverige, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
02/08/2017
Yttrande om tillgång till det centrala kreditregistret och registret över bankkonton (CON/2017/28), Bulgarien, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1403 av den 23 juni 2017 om ändring av beslut ECB/2012/6 om inrättande av en styrelse för Target2-Securities (ECB/2017/20), EUT L 199, 29.7.2017, s. 24.
29/07/2017
Riktlinje (ECB/2012/13). Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 29.7.2017, s. .
21/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1361 av den 18 maj 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/5 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar  (ECB/2017/15), EUT L 190, 21.7.2017, s. 24.
21/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1360 av den 18 maj 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer  (ECB/2017/14), EUT L 190, 21.7.2017, s. 22.
21/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1359 av den 18 maj 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (ECB/2017/13), EUT L 190, 21.7.2017, s. 20.
21/07/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/1362 av den 18 maj 2017 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2017/12), EUT L 190, 21.7.2017, s. 26.
21/07/2017
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU (CON/2017/22), EUT C 236, 21.7.2017, s. 2.Ytterligare information
17/07/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/1404 av den 23 juni 2017 om ändring av riktlinje ECB/2012/13 om Target2-Securities (ECB/2017/19), EUT L 199, 17.7.2017, s. 26.
12/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1258 av den 5 juli 2017 om att delegera beslutsfattandet om överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter till den gemensamma resolutionsnämnden (ECB/2017/22), EUT L 179, 12.7.2017, s. 39.
11/07/2017
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1198 av den 27 juni 2017 om de nationella behöriga myndigheternas rapportering av kreditinstitutens finansieringsplaner till ECB  (ECB/2017/21), EUT L 172, 30.6.2017, s. 32.
23/06/2017
Rekommendation till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (framlagd av ECB) (ECB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Yttrande om den nationella stiftelsen för forskning, teknik och utveckling (CON/2017/26), Österrike, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Beslut ECB/2012/6. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 23.6.2017, s. .
16/06/2017
Yttrande om äganderätten till ett specialföretag för tillverkning av eurosedlar (CON/2017/25), Spanien, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Yttrande om granskningen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2017/24), Slovenien, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
07/06/2017
Yttrande om makrotillsynsåtgärder för att begränsa systemrisker (CON/2017/21), Österrike, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/937 av den 23 maj 2017 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att fatta delegerade beslut om huruvida enheter som står under tillsyn är betydande (ECB/2017/17), EUT L 141, 1.6.2017, s. 28.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/936 av den 23 maj 2017 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade lämplighetsbeslut  (ECB/2017/16), EUT L 141, 1.6.2017, s. 26.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/935 av den 16 november 2016 om delegering av befogenheten att anta lämplighetsbeslut och bedömningen av lämplighetskrav (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), EUT L 141, 1.6.2017, s. 21.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/934 av den 16 november 2016 om delegeringen av beslut om betydelsen av enheter som står under tillsyn (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), EUT L 141, 1.6.2017, s. 18.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), EUT L 141, 1.6.2017, s. 14.
30/05/2017
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Yttrande om kommissionen för granskning av alternativa förfaranden för tvistlösningar och bankstiftelsers reservfonder (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Yttrande om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2017/17), Sverige, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
12/05/2017
Yttrande om rättsligt stöd för innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2017/16), Slovenien, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/760 av den 24 april 2017 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017 (ECB/2017/11), EUT  113, 28.4.2017, s. 52.
24/04/2017
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (CON/2017/6), EUT C 132, 24.4.2017, s. 1.Ytterligare information
24/04/2017
Yttrande om lagen om betaltjänster, utgivning av elektroniska pengar samt betalningssystem (CON/2017/15), Slovenien, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn (CON/2017/14), Sverige, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
13/04/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut  (ECB/2017/9), EUT L 101, 13.4.2017, s. 156.Ytterligare information
13/04/2017
ECB:s rekommendation av den 31 mars 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2017/8), EUT C 120, 13.4.2017, s. 1.
13/04/2017
ECB:s rekommendation av den 4 april 2017 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (ECB/2017/10), EUT C 120, 13.4.2017, s. 2.
13/04/2017
Rättelse av ECB:s beslut (EU) 2016/821 av den 26 april 2016 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2016/9) EUT L 98, 13.4.2017, s. 44.
12/04/2017
Yttrande om att utöka de uppgifter som ingår i kreditregistret (CON/2017/13), Lettland, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Yttrande om regler avseende försäkringsskydd mot översvämningar (CON/2017/12), Irland, 7.4.2017.
07/04/2017
Yttrande om ändring av lagen om finansiell tillsyn (CON/2017/11), Tyskland, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Yttrande om identifieringen av infrastruktur som har avgörande betydelse för IT-säkerheten (CON/2017/10), Tyskland, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Yttrande om lån kopplade till utländsk valuta (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/469 av den 7 februari 2017 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)  (ECB/2017/7), EUT L 77, 22.3.2017, s. 4.
22/03/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/468 av den 26 januari 2017 om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls  (ECB/2017/5), EUT L 77, 22.3.2017, s. 1.
22/03/2017
Beslut ECB/2010/10. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 22.3.2017, s. .
21/03/2017
Yttrande om begränsning av skyldigheten att ta emot kontantbetalningar (CON/2017/8), Danmark, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Yttrande om ändringar av reglerna om uppskjuten skatt i Grekland  (CON/2017/7), Grekland, 15.3.2017.
01/03/2017
Yttrande om skyldigheter för betalningssystem, värdepapperscentraler samt clearing- och avvecklingssystem att tillhandahålla information och data (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Yttrande om Italiens deltagande i olika IMF-program: en förlängning av de nya lånearrangemangen, bidraget till fonden för fattiga länder samt ett nytt bilateralt lånearrangemang (CON/2017/4), Italien, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Yttrande om nya uppgifter för Central Bank of Cyprus i samband med hypotekslån (CON/2017/3), Cypern, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Beslut ECB/2015/10. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 17.2.2017.
15/02/2017
Yttrande om betalningskonton (CON/2017/2), Cypern, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2017/274 av den 10 februari 2017 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare och om upphävande av beslut (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), EUT L 40, 13.2.2017, s. 72.
07/02/2017
Riktlinje ECB/2008/8. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 7.2.2017.
03/02/2017
Yttrande om likviditetsstödjande åtgärder, en rekapitalisering i förebyggande syfte och andra brådskande bestämmelser för banksektorn (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Riktlinje ECB/2014/15. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 1.2.2017, s. .
31/01/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/148 av den 16 december 2016 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2016/45), EUT L 26, 31.1.2017, s. 1.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/103 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn  (ECB/2017/4), EUT L 16, 20.1.2017, s. 57.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/102 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/5 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ECB/2017/3), EUT L 16, 20.1.2017, s. 55.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/101 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2017/2), EUT L 16, 20.1.2017, s. 53.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/100 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna  (ECB/2017/1), EUT L 16, 20.1.2017, s. 51.
13/01/2017
Beslut ECB/2014/45. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 13.1.2017.
13/01/2017
Beslut ECB/2016/16. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 13.1.2017.
06/01/2017
ECB:s rekommendation av den 22 december 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece  (ECB/2016/46), EUT C 3, 6.1.2017, s. 1.