2017

12/07/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1258 av den 5 juli 2017 om att delegera beslutsfattandet om överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter till den gemensamma resolutionsnämnden (ECB/2017/22), EUT L 179, 12.7.2017, s. 39.
11/07/2017
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/1198 av den 27 juni 2017 om de nationella behöriga myndigheternas rapportering av kreditinstitutens finansieringsplaner till ECB  (ECB/2017/21), EUT L 172, 30.6.2017, s. 32.
23/06/2017
Rekommendation till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (framlagd av ECB) (ECB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Yttrande om den nationella stiftelsen för forskning, teknik och utveckling (CON/2017/26), Österrike, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2017
Yttrande om äganderätten till ett specialföretag för tillverkning av eurosedlar (CON/2017/25), Spanien, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Yttrande om granskningen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2017/24), Slovenien, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Yttrande om en ny kategori av skuldinstrument, nytt makrotillsynsverktyg, inrättandet av en ny kategori av avvecklingsinstitut och uteslutandet av kvittningsrätt (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
07/06/2017
Yttrande om makrotillsynsåtgärder för att begränsa systemrisker (CON/2017/21), Österrike, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/937 av den 23 maj 2017 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att fatta delegerade beslut om huruvida enheter som står under tillsyn är betydande (ECB/2017/17), EUT L 141, 1.6.2017, s. 28.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/936 av den 23 maj 2017 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade lämplighetsbeslut  (ECB/2017/16), EUT L 141, 1.6.2017, s. 26.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/935 av den 16 november 2016 om delegering av befogenheten att anta lämplighetsbeslut och bedömningen av lämplighetskrav (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), EUT L 141, 1.6.2017, s. 21.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/934 av den 16 november 2016 om delegeringen av beslut om betydelsen av enheter som står under tillsyn (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), EUT L 141, 1.6.2017, s. 18.
01/06/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), EUT L 141, 1.6.2017, s. 14.
30/05/2017
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Yttrande om kommissionen för granskning av alternativa förfaranden för tvistlösningar och bankstiftelsers reservfonder (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Yttrande om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2017/17), Sverige, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
12/05/2017
Yttrande om rättsligt stöd för innehavare av kvalificerade bankkrediter (CON/2017/16), Slovenien, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/760 av den 24 april 2017 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017 (ECB/2017/11), EUT  113, 28.4.2017, s. 52.
24/04/2017
Yttrande om lagen om betaltjänster, utgivning av elektroniska pengar samt betalningssystem (CON/2017/15), Slovenien, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Yttrande om ytterligare verktyg för makrotillsyn (CON/2017/14), Sverige, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
13/04/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/697 av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut  (ECB/2017/9), EUT L 101, 13.4.2017, s. 156.
13/04/2017
ECB:s rekommendation av den 31 mars 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2017/8), EUT C 120, 13.4.2017, s. 1.
13/04/2017
ECB:s rekommendation av den 4 april 2017 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (ECB/2017/10), EUT C 120, 13.4.2017, s. 2.
13/04/2017
Rättelse av ECB:s beslut (EU) 2016/821 av den 26 april 2016 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB (ECB/2016/9) EUT L 98, 13.4.2017, s. 44.
12/04/2017
Yttrande om att utöka de uppgifter som ingår i kreditregistret (CON/2017/13), Lettland, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Yttrande om regler avseende försäkringsskydd mot översvämningar (CON/2017/12), Irland, 7.4.2017.
07/04/2017
Yttrande om ändring av lagen om finansiell tillsyn (CON/2017/11), Tyskland, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Yttrande om identifieringen av infrastruktur som har avgörande betydelse för IT-säkerheten (CON/2017/10), Tyskland, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Yttrande om lån kopplade till utländsk valuta (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/469 av den 7 februari 2017 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)  (ECB/2017/7), EUT L 77, 22.3.2017, s. 4.
22/03/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/468 av den 26 januari 2017 om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls  (ECB/2017/5), EUT L 77, 22.3.2017, s. 1.
21/03/2017
Yttrande om begränsning av skyldigheten att ta emot kontantbetalningar (CON/2017/8), Danmark, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Yttrande om ändringar av reglerna om uppskjuten skatt i Grekland  (CON/2017/7), Grekland, 15.3.2017.
08/03/2017
ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (CON/2017/6), 8.3.2017.Ytterligare information
01/03/2017
Yttrande om skyldigheter för betalningssystem, värdepapperscentraler samt clearing- och avvecklingssystem att tillhandahålla information och data (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Yttrande om Italiens deltagande i olika IMF-program: en förlängning av de nya lånearrangemangen, bidraget till fonden för fattiga länder samt ett nytt bilateralt lånearrangemang (CON/2017/4), Italien, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Yttrande om nya uppgifter för Central Bank of Cyprus i samband med hypotekslån (CON/2017/3), Cypern, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Beslut ECB/2015/10. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 17.2.2017.
15/02/2017
Yttrande om betalningskonton (CON/2017/2), Cypern, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/274 av den 10 februari 2017 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare och om upphävande av beslut (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), EUT L 40, 13.2.2017, s. 72.Ytterligare information
07/02/2017
Riktlinje ECB/2008/8. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 7.2.2017.
03/02/2017
Yttrande om likviditetsstödjande åtgärder, en rekapitalisering i förebyggande syfte och andra brådskande bestämmelser för banksektorn (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Riktlinje ECB/2014/15. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 1.2.2017, s. .
31/01/2017
ECB:s riktlinje (EU) 2017/148 av den 16 december 2016 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2016/45), EUT L 26, 31.1.2017, s. 1.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/103 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn  (ECB/2017/4), EUT L 16, 20.1.2017, s. 57.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/102 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/5 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ECB/2017/3), EUT L 16, 20.1.2017, s. 55.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/101 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2017/2), EUT L 16, 20.1.2017, s. 53.
20/01/2017
ECB:s beslut (EU) 2017/100 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna  (ECB/2017/1), EUT L 16, 20.1.2017, s. 51.
13/01/2017
Beslut ECB/2014/45. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 13.1.2017.
13/01/2017
Beslut ECB/2014/40. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 13.1.2017.
13/01/2017
Beslut ECB/2016/16. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 13.1.2017.
13/01/2017
Riktlinje ECB/2014/60. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 13.1.2017, s. .
11/01/2017
Riktlinje ECB/2015/35. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 11.1.2017, s. .
11/01/2017
Riktlinje ECB/2014/31. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 11.1.2017, s. .
06/01/2017
ECB:s rekommendation av den 22 december 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece  (ECB/2016/46), EUT C 3, 6.1.2017, s. 1.