Menu

2017

23/12/2017
Odporúčanie ECB z 15. decembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi ECB (ECB/2017/42), Ú. v. EÚ C 444, 23. 12. 2017, s. 1.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2444 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/2332 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí  (ECB/2017/41), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 63.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2443 z 8. decembra 2017 o schválení objemu emisie mincí v roku 2018  (ECB/2017/40), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 61.
23/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2442 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2164 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017  (ECB/2017/39), Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2017, s. 59.
15/12/2017
Usmernenie ECB z 23. novembra 2017 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2017/38), Ú. v. EÚ L 333, 15. 12. 2017, s. 66.
06/12/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2239 zo 16. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2017/36), Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2017, s. 18.
04/12/2017
Stanovisko ECB k obmedzeniu počtu ústredných úverových družstiev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Stanovisko k povereniu Lietuvos bankas funkciou fiškálneho agenta Medzinárodného menového fondu (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Stanovisko k referenčným hodnotám vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2017/52), Bulharsko, 29. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2199 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2017/37), Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017, s. 92.
27/11/2017
Stanovisko k zmenám rámca rozhodovania v Българска народна банка (Bulharskej národnej banke) (CON/2017/51), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Stanovisko k transakciám so spriaznenými osobami (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Stanovisko k právnemu predpisu o platoch a dôchodkoch (CON/2017/49), Írsko, 24. 11. 2017.
16/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2097 z 3. novembra 2017 o metodike výpočtu výšky sankcií za porušenie požiadaviek v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/35), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 31.
16/11/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2095 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve ECB ukladať sankcie (ECB/2017/34), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 22.
16/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2098 z 3. novembra 2017 o procesných aspektoch ukladania opatrení na nápravu v prípade nedodržania nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2017/33), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 34.
16/11/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/2094 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami  (ECB/2017/32), Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2017, s. 11.
16/11/2017
Nariadenie ECB/1999/4. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 16. 11. 2017, s. .
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov  (CON/2017/42), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny  (CON/2017/39), Ú. v. EÚ C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatočné informácie
14/11/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/2193 z 27. októbra 2017, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/280 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2017/31), Ú. v. EÚ L 310, 14. 11. 2017, s. 49.
14/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2081 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 89.Dodatočné informácie
14/11/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/2080 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/9 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní  (ECB/2017/29), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 86.
14/11/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/2082 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2017/28), Ú. v. EÚ L 295, 14. 11. 2017, s. 97.
14/11/2017
Rozhodnutie ECB/2010/9. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 14. 11. 2017, s. .
09/11/2017
Stanovisko k podpore dlžníkov z úverov na bývanie, ktorí sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii, a k podpore dobrovoľnej reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných alebo indexovaných v cudzej mene (CON/2017/48), Poľsko, 9. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Stanovisko k dočasnému zmrazeniu sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2017/45), Francúzsko, 6. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (CON/2017/38), Ú. v. EÚ C 372, 1. 11. 2017, s. 6.Dodatočné informácie
27/10/2017
Stanovisko k platobným službám (CON/2017/44), Cyprus, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad vzdelávaním finančných sprostredkovateľov a finančných agentov (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
09/10/2017
Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/40), Cyprus, 6. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Stanovisko k medzibankovému zúčtovaniu a vyrovnaniu (CON/2017/37), Poľsko, 20. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Odporúčanie ECB z 8. septembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska  (ECB/2017/27), Ú. v. EÚ C 310, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1539 z 25. augusta 2017, ktorým sa ustanovuje dátum pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2017/1538, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), na menej významné dohliadané subjekty, ktoré podliehajú národným účtovným rámcom (ECB/2017/26), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 212.
19/09/2017
Nariadenie ECB (EÚ) 2017/1538 z 25. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2017/25), Ú. v. EÚ L 240, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nariadenie (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 19. 9. 2017, s. .
11/09/2017
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy, vykazovaniu údajov o úveroch, makroprudenciálnym právomociam a nástrojom a k spoločným postupom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
06/09/2017
Odporúčanie ECB z 24. augusta 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal (ECB/2017/24), Ú. v. EÚ C 292, 6. 9. 2017, s. 1.
25/08/2017
Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom (CON/2017/35), Rakúsko, 25. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení základný štatút NBB, so zreteľom na počet členov Rady NBB (CON/2017/34), Belgicko, 24. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1493 z 3. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke  (ECB/2017/23), Ú. v. EÚ L 216, 22. 8. 2017, s. 23.
22/08/2017
Rozhodnutie (ECB/2014/29). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 22. 8. 2017, s. .
21/08/2017
Stanovisko k vykazovaniu údajov o úveroch (CON/2017/33), Rakúsko, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Stanovisko k určeniu Central Bank of Cyprus ako orgánu pre získavanie informácií a k zahrnutiu príslušnej výnimky z požiadavky zachovávať bankové tajomstvo (CON/2017/32), Cyprus, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Please translate (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k návrhu rozhodnutia o uskutočňovaní menovej politiky Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvátsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k ďalšej požiadavke na splácanie hypotekárnych úverov (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Stanovisko k prístupu do centrálneho registra úverov a do registra bankových účtov (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1403 z 23. júna 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities  (ECB/2017/20), Ú. v. EÚ L 199, 29. 7. 2017, s. 24.
29/07/2017
Usmernenie (ECB/2012/13). Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 29. 7. 2017, s. .
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1361 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami  (ECB/2017/15), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 24.
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1360 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2017/14), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 22.
21/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1359 z 18. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2017/13), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 20.
21/07/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/1362 z 18. mája 2017, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2017/12), Ú. v. EÚ L 190, 21. 7. 2017, s. 26.
21/07/2017
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ  (CON/2017/22), Ú. v. EÚ C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatočné informácie
17/07/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/1404 z 23. júna 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), Ú. v. EÚ L 199, 17. 7. 2017, s. 26.
12/07/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1258 z 5. júla 2017 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o zaslaní dôverných štatistických informácií Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií (ECB/2017/22), Ú. v. EÚ L 179, 12. 7. 2017, s. 39.
11/07/2017
Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/1198 z 27. júna 2017 o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke  (ECB/2017/21), Ú. v. EÚ L 172, 30. 6. 2017, s. 32.
23/06/2017
Odporúčanie prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB (predložené Európskou centrálnou bankou) (ECB/2017/18), 23. 6. 2017.
23/06/2017
Stanovisko k zákonu o Národnej nadácii pre výskum, technológiu a rozvoj (CON/2017/26), Rakúsko, 23. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Rozhodnutie ECB/2012/6. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 23. 6. 2017, s. .
16/06/2017
Stanovisko k vlastníctvu subjektu účelovo vytvoreného na výrobu eurobankoviek (CON/2017/25), Španielsko, 16. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovinsko, 12. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Stanovisko k novej kategórii dlhových nástrojov, novému makroprudenciálnemu nástroju, vytvoreniu novej katgórie inštitúcií vykonávajúcich vyrovnanie a vylúčeniu práva na započítanie (CON/2017/23), Belgicko, 8. 6. 2017.
07/06/2017
Stanovisko k makroprudenciálnym opatreniam na obmedzenie systémových rizík (CON/2017/21), Rakúsko, 7. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/937 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2017/17), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 28.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/936 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (ECB/2017/16), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 26.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/935 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a posúdení požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť (ECB/2016/42), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 21.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/934 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2016/41), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 18.
01/06/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40), Ú. v. EÚ L 141, 1. 6. 2017, s. 14.
30/05/2017
Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/20), Belgicko, 30. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Stanovisko k zriadeniu Komisie pre monitorovanie alternatívneho riešenia sporov a k rezervným fondom bankových nadácií (CON/2017/19), Španielsko, 26. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/18), Portugalsko, 22. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Stanovisko k finančnej nezávislosti Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švédsko, 18. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/16), Slovinsko, 12. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/760 z 24. apríla 2017 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2017 (ECB/2017/11), Ú. v. EÚ 113, 28. 4. 2017, s. 52.
24/04/2017
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania  (CON/2017/6), Ú. v. EÚ C 132, 24. 4. 2017, s. 1.Dodatočné informácie
24/04/2017
Stanovisko k zákonu o platobných službách, službách vydávania elektronických peňazí a platobných systémoch (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/9), Ú. v. EÚ L 101, 13. 4. 2017, s. 156.Dodatočné informácie
13/04/2017
Odporúčanie ECB z 31. marca 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2017/8), Ú. v. EÚ C 120, 13. 4. 2017, s. 1.
13/04/2017
Odporúčanie ECB z 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/10), Ú. v. EÚ C 120, 13. 4. 2017, s. 2.
12/04/2017
Stanovisko k rozšíreniu rozsahu údajov obsiahnutých v registri úverov (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Stanovisko k poskytovaniu poistenia proti záplavám (CON/2017/12), Írsko, 7. 4. 2017.
07/04/2017
Stanovisko k zmene zákona o dohľade nad finančným trhom (CON/2017/11), Nemecko, 7. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Stanovisko k identifikácii kritických infraštruktúr na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2017/10), Nemecko, 6. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Stanovisko k úverom naviazaným na cudziu menu (CON/2017/9), Poľsko, 24. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/469 zo 7. februára 2017, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2  (ECB/2017/7), Ú. v. EÚ L 77, 22. 3. 2017, s. 4.
22/03/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/468 z 26. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie  (ECB/2017/5), Ú. v. EÚ L 77, 22. 3. 2017, s. 1.
22/03/2017
Rozhodnutie ECB/2010/10. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 22. 3. 2017, s. .
21/03/2017
Stanovisko k obmedzeniu povinnosti prijímať platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Stanovisko k niektorým zmenám právneho rámca pre odložené daňové pohľadávky v Grécku (CON/2017/7), Grécko, 15. 3. 2017.
01/03/2017
Stanovisko k poskytovaniu informácií a údajov platobnými systémami, platobnými režimami, depozitármi cenných papierov a systémami zúčtovania a vyrovnania (CON/2017/5), Poľsko, 1. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Stanovisko k účasti Talianska na niektorých programoch Medzinárodného menového fondu: na rozšírení nových mechanizmov pôžičiek, na príspevku k Programu na zníženie chudoby a podporu rastu a na novej bilaterálnej dohode o pôžičke (CON/2017/4), Taliansko, 22. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Stanovisko k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami v oblasti hypotekárnych úverov (CON/2017/3), Cyprus, 17. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Rozhodnutie ECB/2015/10. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 17. 2. 2017.
15/02/2017
Stanovisko k platobným účtom (CON/2017/2), Cyprus, 15. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/274 z 10. februára 2017, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušného vnútroštátneho orgánu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/3  (ECB/2017/6), Ú. v. EÚ L 40, 13. 2. 2017, s. 72.
07/02/2017
Usmernenie ECB/2008/8. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 7. 2. 2017.
03/02/2017
Stanovisko k opatreniam na podporu likvidity, preventívnej rekapitalizácii a ďalším naliehavým ustanoveniam týkajúcim sa bankového sektora (CON/2017/1), Taliansko, 3. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Usmernenie ECB/2014/15. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 1. 2. 2017, s. .
31/01/2017
Usmernenie ECB (EÚ) 2017/148 zo 16. decembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike  (ECB/2016/45), Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2017, s. 1.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/103 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2017/4), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 57.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/102 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2017/3), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 55.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/101 z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2017/2), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 53.
20/01/2017
Rozhodnutie ECB z 11. januára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2017/1), Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2017, s. 51.
13/01/2017
Rozhodnutie ECB/2014/45. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Rozhodnutie ECB/2016/16. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 13. 1. 2017.
06/01/2017
Odporúčanie ECB z 22. decembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece (ECB/2016/46), Ú. v. EÚ C 3, 6. 1. 2017, s. 1.