Menu

2017

23/12/2017
Zalecenie EBC z dnia 15 grudnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów EBC (EBC/2017/42), Dz.U. C 444 z 23.12.2017, str. 1.
23/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2444 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/2332 w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro  (EBC/2017/41), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 63.
23/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2443 z dnia 8 grudnia 2017 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2018 r.  (EBC/2017/40), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 61.
23/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2442 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2164 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 r.  (EBC/2017/39), Dz.U. L 344 z 23.12.2017, str. 59.
15/12/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/2335 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2017/38), Dz.U. L 333 z 15.12.2017, str. 66.
06/12/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2239 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2017/36), Dz.U. L 320 z 6.12.2017, str. 18.
04/12/2017
Opinia EBC w sprawie ograniczenia liczby centralnych spółdzielni kredytowych (CON/2017/54), Litwa, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Opinia w sprawie powierzenia Lietuvos bankas funkcji agenta fiskalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (CON/2017/53), Litwa, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Opinia w sprawie wskaźników referencyjnych w instrumentach i kontraktach finansowych (CON/2017/52), Bułgaria, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2199 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji  (EBC/2017/37), Dz.U. L 312 z 28.11.2017, str. 92.
27/11/2017
Opinia w sprawie zmian zasad podejmowania decyzji przez Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarski) (CON/2017/51), Bułgaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Opinia w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CON/2017/50), Bułgaria, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Opinia o przepisach dotyczących wynagrodzeń i emerytur (CON/2017/49), Irlandia, 24.11.2017.
16/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2097 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie metodologii obliczania wysokości sankcji za naruszenia wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2017/35), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 31.
16/11/2017
Rozporządzenie EBC (UE) 2017/2095 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji (EBC/2017/34), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 22.
16/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2098 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie aspektów proceduralnych dotyczących nakładania środków korygujących w związku z niezastosowaniem się do rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2017/33), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 34.
16/11/2017
Rozporządzenie EBC (UE) 2017/2094 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym  (EBC/2017/32), Dz.U. L 299 z 16.11.2017, str. 11.
16/11/2017
Rozporządzenie EBC/1999/4. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 16.11.2017, str. .
15/11/2017
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji  (CON/2017/42), Dz.U. C 385 z 15.11.2017, str. 10.Dodatkowe informacje
15/11/2017
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 oraz rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia kontrahentom centralnym oraz wymogów dotyczących uznawania kontrahentów centralnych z państw trzecich (CON/2017/39), Dz.U. C 385 z 15.11.2017, str. 10.Dodatkowe informacje
14/11/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/2193 z dnia 27 października 2017 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/280 w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro (EBC/2017/31), Dz.U. L 310 z 14.11.2017, str. 49.
14/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2081 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2017/30), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 89.Dodatkowe informacje
14/11/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/2080 z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/9 w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania  (EBC/2017/29), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 86.
14/11/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/2082 z dnia 22 września 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2017/28), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 97.
14/11/2017
Decyzja EBC/2010/9. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 14.11.2017, str. .
09/11/2017
Opinia w sprawie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz wsparcia dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych (CON/2017/48), Polska, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
06/11/2017
Opinia w sprawie tymczasowego zamrożenia wysokości oprocentowania francuskich rachunków oszczędnościowych typu livret A i niektórych innych francuskich regulowanych rachunków oszczędnościowych (CON/2017/45), Francja, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 (CON/2017/38), Dz.U. C 372 z 1.11.2017, str. 6.Dodatkowe informacje
27/10/2017
Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2017/44), Cypr, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w nadzorze nad działalnością edukacyjną na rzecz pośredników i agentów finansowych (CON/2017/43), Słowacja, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Opinia w sprawie środków prawnych przyznanych posiadaczom kwalifikowanych kredytów bankowych (CON/2017/41), Słowenia, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2017/40), Cypr, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Opinia w sprawie rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych (CON/2017/37), Polska, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
19/09/2017
Zalecenie EBC z dnia 8 września 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska  (EBC/2017/27), Dz.U. C 310 z 19.9.2017, str. 1.
19/09/2017
Rozporządzenie EBC (UE) 2017/1539 z dnia 25 sierpnia 2017 r. określające datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1538 zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25) do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów podlegających krajowym standardom rachunkowości  (EBC/2017/26), Dz.U. L 240 z 19.9.2017, str. 212.
19/09/2017
Rozporządzenie EBC (UE) nr 2017/1538 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25), Dz.U. L 240 z 19.9.2017, str. 1.
19/09/2017
Rozporządzenie (EU) 2015/534 (EBC/2015/13). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 19.9.2017, str. .
11/09/2017
Opinia w sprawie przepisów dotyczących zabezpieczonych obligacji, sprawozdawczości w zakresie danych kredytowych, uprawnień i narzędzi makroostrożnościowych oraz wspólnych procedur Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (CON/2017/36), Słowacja, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Zalecenie EBC z dnia 24 sierpnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal  (EBC/2017/24), Dz.U. C 292 z 6.9.2017, str. 1.
25/08/2017
Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym (CON/2017/35), Austria, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Opinia w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w odniesieniu do liczby dyrektorów zasiadających w jego zarządzie (CON/2017/34), Belgia, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1493 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014  (EBC/2017/23), Dz.U. L 216 z 22.8.2017, str. 23.
22/08/2017
Decyzja (EBC/2014/29). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 22.8.2017, str. .
21/08/2017
Opinia w sprawie przekazywania danych dotyczących kredytów (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Opinia w sprawie wyznaczenia Central Bank of Cyprus na organ ds. informacji oraz zastrzeżenia odpowiedniego wyjątku od wymogu zachowania tajemnicy bankowej (CON/2017/32), Cypr, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej infrastruktury krytycznej (CON/2017/31), Słowenia, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Opinia w sprawie projektu decyzji dotyczącej implementacji polityki pieniężnej prowadzonej przez Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorwacja, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Opinia w sprawie dodatkowych wymogów dotyczących amortyzacji kredytów hipotecznych (CON/2017/29), Szwecja, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Opinia w sprawie dostępu do centralnego rejestru kredytowego i rejestru rachunków bankowych (CON/2017/28), Bułgaria, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1403 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities (EBC/2017/20), Dz.U. L 199 z 29.7.2017, str. 24.
29/07/2017
Wytyczne (EBC/2012/13). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 29.7.2017, str. .
21/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1361 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami  (EBC/2017/15), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 24.
21/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1360 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2017/14), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 22.
21/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1359 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw  (EBC/2017/13), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 20.
21/07/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/1362 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2017/12), Dz.U. L 190 z 21.7.2017, str. 26.
21/07/2017
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE (CON/2017/22), Dz.U. C 236 z 21.7.2017, str. 2.Dodatkowe informacje
17/07/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/1404 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/13 w sprawie TARGET2-Securities  (EBC/2017/19), Dz.U. L 199 z 17.7.2017, str. 26.
12/07/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1258 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień do podejmowania decyzji o przekazywaniu Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji poufnych informacji statystycznych (EBC/2017/22), Dz.U. L 179 z 12.7.2017, str. 39.
11/07/2017
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych. (CON/2017/27), Bułgaria, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/1198 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania przez właściwe organy krajowe Europejskiemu Bankowi Centralnemu planów finansowania instytucji kredytowych  (EBC/2017/21), Dz.U. L 172 z 30.6.2017, str. 32.
23/06/2017
Zalecenie dotyczące decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC (przedstawione przez Europejski Bank Centralny) (EBC/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Please insert the title. (CON/2017/26), Austria, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Decyzja EBC/2012/6. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 23.6.2017, str. .
16/06/2017
Opinia w sprawie uprawnień właścicielskich do podmiotu specjalnego przeznaczenia zajmującego się wytwarzaniem banknotów euro (CON/2017/25), Hiszpania, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Opinia w sprawie kontroli działalności Banka Slovenije (CON/2017/24), Słowenia, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Opinia w sprawie nowej kategorii instrumentów dłużnych, nowych narzędzi makroostrożnościowych, ustanowienia nowej kategorii instytucji rozrachunku oraz wyłączenia praw do potrącenia (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
07/06/2017
Opinia o środkach makroostrożnościowych mających na celu ograniczenie ryzyka systemowego  (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/937 z dnia 23 maja 2017 r. powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje dotyczące istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2017/17), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 28.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/936 z dnia 23 maja 2017 r. powołująca kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane decyzje w przedmiocie kompetencji i reputacji  (EBC/2017/16), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 26.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/935 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji oraz oceny spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji (EBC/2016/42)  (EBC/2016/42), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 21.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/934 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie delegowania decyzji dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2016/41)  (EBC/2016/41), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 18.
01/06/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40)  (EBC/2016/40), Dz.U. L 141 z 1.6.2017, str. 14.
30/05/2017
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Opinia w sprawie komisji ds. monitorowania procedur alternatywnego rozwiązywania sporów oraz funduszy rezerwowych fundacji bankowych (CON/2017/19), Hiszpania, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Opinia w sprawie ograniczenia płatności gotówkowych (CON/2017/18), Portugalia, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Opinia w sprawie niezależności finansowej Sveriges riksbank (CON/2017/17), Szwecja, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Opinia w sprawie sądowej ochrony praw wynikających z kwalifikowanych zobowiązań banków (CON/2017/16), Słowenia, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/760 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2017 r. (EBC/2017/11), Dz.U.  113 z 28.4.2017, str. 52.
24/04/2017
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (CON/2017/6), Dz.U. C 132 z 24.4.2017, str. 1.Dodatkowe informacje
24/04/2017
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej usług płatniczych, usług emisji pieniądza elektronicznego oraz systemów płatności (CON/2017/15), Słowenia, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych (CON/2017/14), Szwecja, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/9), Dz.U. L 101 z 13.4.2017, str. 156.Dodatkowe informacje
13/04/2017
Zalecenie EBC z dnia 31 marca 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (EBC/2017/8), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 1.
13/04/2017
Zalecenie EBC z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnych specyfikacji na potrzeby wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/10), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 2.
12/04/2017
Opinia w sprawie zwiększenia zakresu danych zawartych w rejestrze kredytów  (CON/2017/13), Łotwa, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Opinia w sprawie przepisów dotyczących ubezpieczeń od powodzi (CON/2017/12), Irlandia, 7.4.2017.
07/04/2017
Opinia w sprawie zmiany ustawy o nadzorze finansowym (CON/2017/11), Niemcy, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Opinia w sprawie określenia kluczowej infrastruktury dla bezpieczeństwa informatycznego  (CON/2017/10), Niemcy, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Opinia w sprawie kredytów powiązanych z walutami obcymi (CON/2017/9), Polska, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/03/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/469 z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2  (EBC/2017/7), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 4.
22/03/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/468 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej  (EBC/2017/5), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 1.
22/03/2017
Decyzja EBC/2010/10. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 22.3.2017, str. .
21/03/2017
Opinia w sprawie ograniczenia obowiązku akceptacji płatności gotówkowych (CON/2017/8), Dania, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinia w sprawie zmian ram prawnych dotyczących aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grecji (CON/2017/7), Grecja, 15.3.2017.
01/03/2017
Opinia w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy rozrachunku (CON/2017/5), Polska, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/02/2017
Opinia w sprawie udziału Włoch w niektórych programach Międzynarodowego Funduszu Walutowego: przedłużenie nowego porozumienia pożyczkowego, wkład do funduszu powierniczego wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (PRGT) oraz nowa dwustronna umowa pożyczkowa (CON/2017/4), Włochy, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Opinia w sprawie przekazania Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z kredytami hipotecznymi (CON/2017/3), Cypr, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Decyzja EBC/2015/10. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 17.2.2017.
15/02/2017
Opinia w sprawie rachunków płatniczych (CON/2017/2), Cypr, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2017/274 z dnia 10 lutego 2017 r. ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych oraz uchylająca decyzję (UE) 2016/3  (EBC/2017/6), Dz.U. L 40 z 13.2.2017, str. 72.
07/02/2017
Wytyczne EBC/2008/8. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 7.2.2017.
03/02/2017
Opinia w sprawie środków wsparcia płynnościowego, zapobiegawczego dokapitalizowania oraz innych pilnych rozwiązań dla sektora bankowego (CON/2017/1), Włochy, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Wytyczne EBC/2014/15. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 1.2.2017, str. .
31/01/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/148 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2016/45), Dz.U. L 26 z 31.1.2017, str. 1.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/103 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2017/4), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 57.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/102 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2017/3), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 55.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/101 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2017/2), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 53.
20/01/2017
Decyzja EBC z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2017/1), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 51.
13/01/2017
Decyzja EBC/2014/45. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
13/01/2017
Decyzja EBC/2016/16. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
06/01/2017
Zalecenie EBC z dnia 22 grudnia 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Bank of Greece  (EBC/2016/46), Dz.U. C 3 z 6.1.2017, str. 1.