Menu

2017

23/12/2017
ECB Ieteikums (2017. gada 15. decembris) Eiropas Savienības Padomei par ECB ārējiem revidentiem  (ECB/2017/42), OV C 444, 23.12.2017, 1. lpp..
23/12/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2444 (2017. gada 8. decembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/2332 par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru  (ECB/2017/41), OV L 344, 23.12.2017, 63. lpp..
23/12/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2443 (2017. gada 8. decembris) par 2018. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2017/40), OV L 344, 23.12.2017, 61. lpp..
23/12/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2442 (2017. gada 8. decembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2164 par 2017. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu  (ECB/2017/39), OV L 344, 23.12.2017, 59. lpp..
15/12/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/2335 (2017. gada 23. novembris) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanas procedūrām  (ECB/2017/38), OV L 333, 15.12.2017, 66. lpp..
06/12/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2239 (2017. gada 16. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2247 par ECB gada pārskatiem (ECB/2017/36), OV L 320, 6.12.2017, 18. lpp..
04/12/2017
Atzinums par centrālo krājaizdevu sabiedrību skaita ierobežošanu (CON/2017/54), Lietuva, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Atzinums par Starptautiskā Valūtas fonda fiskālās aģentūras funkciju piešķiršanu Lietuvos bankas (CON/2017/53), Lietuva, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Atzinums par etalonlielumiem attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līgumiem (CON/2017/52), Bulgārija, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2199 (2017. gada 20. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/40 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu  (ECB/2017/37), OV L 312, 28.11.2017, 92. lpp..
27/11/2017
Atzinums par grozījumiem Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) lēmumu pieņemšanas regulējumā (CON/2017/51), Bulgārija, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Atzinums par darījumiem ar saistītām personām (CON/2017/50), Bulgārija, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Atzinums par darba samaksas un pensijas noteikumiem (CON/2017/49), Īrija, 24.11.2017.
16/11/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2097 (2017. gada 3. novembris) par metodoloģiju, saskaņā ar kuru aprēķina sankcijas par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzības prasību pārkāpumiem  (ECB/2017/35), OV L 299, 16.11.2017, 31. lpp..
16/11/2017
ECB Regula (ES) 2017/2095 (2017. gada 3. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2157/1999 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/2017/34), OV L 299, 16.11.2017, 22. lpp..
16/11/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2098 (2017. gada 3. novembris) par procedūru, kuru ievēro, nosakot koriģējošus pasākumus par neatbilstību Regulas (ES) Nr. 795/2014 noteikumiem (ECB/2017/33), OV L 299, 16.11.2017, 34. lpp..
16/11/2017
ECB Regula (ES) 2017/2094 (2017. gada 3. novembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību  (ECB/2017/32), OV L 299, 16.11.2017, 11. lpp..
16/11/2017
Regula ECB/1999/4. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 16.11.2017, . lpp..
15/11/2017
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma atlikšanu, ziņošanas prasībām, riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem izvirzāmajām prasībām  (CON/2017/42), OV C 385, 15.11.2017, 10. lpp..Papildus informācija
15/11/2017
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CDP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CDP atzīšanas prasībām  (CON/2017/39), OV C 385, 15.11.2017, 10. lpp..Papildus informācija
14/11/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/2193 (2017. gada 27. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/280 par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2017/31), OV L 310, 14.11.2017, 49. lpp..
14/11/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2081 (2017. gada10. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2017/30), OV L 295, 14.11.2017, 89. lpp..Papildus informācija
14/11/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/2080 (2017. gada 22. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/9 par piekļuvi TARGET2 datiem un to izmantošanu (ECB/2017/29), OV L 295, 14.11.2017, 86. lpp..
14/11/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/2082 (2017. gada 22. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2017/28), OV L 295, 14.11.2017, 97. lpp..
14/11/2017
Lēmums ECB/2010/9. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 14.11.2017, . lpp..
09/11/2017
Atzinums par atbalstu mājokļu kredītu ņēmējiem sarežģītā finanšu situācijā un atbalstu ārvalstu valūtā denominētu vai indeksētu mājokļu kredītu brīvprātīgai restrukturēšanai (CON/2017/48), Polija, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Atzinums par atlīdzības likmes pagaidu apturēšanu attiecībā uz "livret A" un dažiem citiem regulētajiem krājkontiem Francijā (CON/2017/45), Francija, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
ECB atzinums (2017. gada 20. septembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365 (CON/2017/38), OV C 372, 1.11.2017, 6. lpp..Papildus informācija
27/10/2017
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2017/44), Kipra, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu starpnieku un finanšu aģentu izglītības uzraudzībā (CON/2017/43), Slovākija, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Atzinums par kvalificēta banku kredīta turētājiem piešķirtajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2017/41), Slovēnija, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Atzinums par skaidrās naudas maksājumu ierobežojumiem (CON/2017/40), Kipra, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Atzinums par starpbanku klīringu un norēķiniem (CON/2017/37), Polija, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
ECB ieteikums (2017. gada 8. septembris) Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem  (ECB/2017/27), OV C 310, 19.9.2017, 1. lpp..
19/09/2017
ECB Regula (ES) 2017/1539 (2017. gada 25. augusts), ar ko nosaka datumu, no kura mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, uz kurām attiecas valsts uzskaites sistēmas, piemēro Regulu (ES) 2017/1538, ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2017/25)  (ECB/2017/26), OV L 240, 19.9.2017, 212. lpp..
19/09/2017
ECB Regula (ES) 2017/1538 (2017. gada 25. augusts), ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2017/25), OV L 240, 19.9.2017, 1. lpp..
19/09/2017
Regula (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 19.9.2017, . lpp..
11/09/2017
Atzinums par juridisko regulējumu, kas attiecas uz nodrošinātajām obligācijām, kredītdatu pārskatu sniegšanu, makroprudenciālajām pilnvarām un instrumentiem un VUM kopējām procedūrām (CON/2017/36), Slovākija, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
ECB Ieteikums (2017. gada 24. augusts) – Eiropas Savienības Padomei par Banco de Portugal ārējiem revidentiem  (ECB/2017/24), OV C 292, 6.9.2017, 1. lpp..
25/08/2017
Atzinums par grozījumiem finanšu tirgus uzraudzības režīmā (CON/2017/35), Austrija, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Atzinums par likumprojektu, ar ko groza Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pamatstatūtus attiecībā uz direktoru skaitu tās padomē (CON/2017/34), Beļģija, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1493 2017. gada 3. augusts, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014  (ECB/2017/23), OV L 216, 22.8.2017, 23. lpp..
22/08/2017
Lēmums (ECB/2014/29). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 22.8.2017, . lpp..
21/08/2017
Atzinums par kredītu datu sniegšanu (CON/2017/33), Austrija, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Atzinums par Central Bank of Cyprus noteikšanu par informācijas iestādi un par attiecīga izņēmuma iekļaušanu banku noslēpuma prasībā (CON/2017/32), Kipra, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Atzinums par kritiskās infrastruktūras likumu (CON/2017/31), Slovēnija, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Atzinums par lēmuma projektu par Hrvatska narodna banka monetārās politikas īstenošanu  (CON/2017/30), Horvātija, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Atzinums par papildu hipotēku rezerves prasību (CON/2017/29), Zviedrija, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Atzinums par piekļuvi centrālajam kredītreģistram un bankas kontu reģistram (CON/2017/28), Bulgārija, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1403 (2017. gada 23. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2012/6 par TARGET2 vērtspapīriem Valdes izveidi  (ECB/2017/20), OV L 199, 29.7.2017, 24. lpp..
29/07/2017
Pamatnostādne (ECB/2012/13). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 29.7.2017, . lpp..
21/07/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1361 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2017/15), OV L 190, 21.7.2017, 24. lpp..
21/07/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1360 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/40 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu  (ECB/2017/14), OV L 190, 21.7.2017, 22. lpp..
21/07/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1359 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2017/13), OV L 190, 21.7.2017, 20. lpp..
21/07/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/1362 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2017/12), OV L 190, 21.7.2017, 26. lpp..
21/07/2017
ECB Atzinums (2017. gada 7. jūnijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES (CON/2017/22), OV C 236, 21.7.2017, 2. lpp..Papildus informācija
17/07/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/1404 (2017. gada 23. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/13 par TARGET2 vērtspapīriem  (ECB/2017/19), OV L 199, 17.7.2017, 26. lpp..
12/07/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1258 (2017. gada 5. jūlijs) par lēmumu deleģēšanu par konfidenciālas statistiskās informācijas nosūtīšanu Vienotajai noregulējuma valdei  (ECB/2017/22), OV L 179, 12.7.2017, 39. lpp..
11/07/2017
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežošanu (CON/2017/27), Bulgārija, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/1198 (2017. gada 27. jūnijs) par to, kā nacionālās kompetentās iestādes Eiropas Centrālajai bankai sniedz kredītiestāžu finansējuma plānus  (ECB/2017/21), OV L 172, 30.6.2017, 32. lpp..
23/06/2017
Ieteikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 22. pantu (iesniegusi Eiropas Centrālā banka) (ECB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Atzinums par Nacionālā izpētes, tehnoloģijas un attīstības fonda likumu (CON/2017/26), Austrija, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Lēmums ECB/2012/6. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 23.6.2017, . lpp..
16/06/2017
Atzinums par euro banknošu izgatavošanas īpaša nolūka uzņēmumu īpašumtiesībām (CON/2017/25), Spānija, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Atzinums par Banka Slovenije darbības revīziju (CON/2017/24), Slovēnija, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Atzinums par parāda instrumentu jaunu kategoriju, jaunu makroprudenciālo instrumentu, norēķinu iestāžu jaunas kategorijas izveidi un ieskaita tiesību nepiemērošanu (CON/2017/23), Beļģija, 8.6.2017.
07/06/2017
Atzinums par makroprudenciālajiem pasākumiem sistēmisko risku ierobežošanai (CON/2017/21), Austrija, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/937 (2017. gada 23. maijs), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto lēmumu par uzraudzīto iestāžu nozīmīgumu pieņemšanai (ECB/2017/17), OV L 141, 1.6.2017, 28. lpp..
01/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/936 (2017. gada 23. maijs), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģēto lēmumu par atbilstību un piemērotību pieņemšanai  (ECB/2017/16), OV L 141, 1.6.2017, 26. lpp..
01/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/935 (2016. gada 16. novembris) par pilnvaru pieņemt lēmumus par atbilstību un piemērotību deleģēšanu un atbilstības un piemērotības prasību novērtējumu (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), OV L 141, 1.6.2017, 21. lpp..
01/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/934 (2016. gada 16. novembris) par uzraudzīto iestāžu nozīmīguma lēmumu deleģēšanu (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), OV L 141, 1.6.2017, 18. lpp..
01/06/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), OV L 141, 1.6.2017, 14. lpp..
30/05/2017
Atzunums par maksājumu skaidrā naudā ierobežošanu (CON/2017/20), Beļģija, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Atzinums par Alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūru monitoringa komisiju un banku fondu rezerves fondiem (CON/2017/19), Spānija, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2017/18), Portugāle, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Atzinums par Sveriges riksbank finansiālo neatkarību (CON/2017/17), Zviedrija, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Atzinums par noteiktu banku saistību turētājiem paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (CON/2017/16), Slovēnija, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/760 (2017. gada 24. aprīlis) par 2017. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2017/11), OV  113, 28.4.2017, 52. lpp..
24/04/2017
ECB Atzinums (2017. gada 8. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā (CON/2017/6), OV C 132, 24.4.2017, 1. lpp..
24/04/2017
Atzinums par Maksājumu pakalpojumu, elektroniskās naudas emisijas pakalpojumu un maksājumu sistēmu likumu (CON/2017/15), Slovēnija, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Atzinums par papildu makroprudenciālajiem instrumentiem (CON/2017/14), Zviedrija, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/697 (2017. gada 4. aprīlis) par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/9), OV L 101, 13.4.2017, 156. lpp..Papildus informācija
13/04/2017
ECB Ieteikums (2017. gada 31. marts) Eiropas Savienības Padomei par Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique ārējiem revidentiem  (ECB/2017/8), OV C 120, 13.4.2017, 1. lpp..
13/04/2017
ECB 2017. gada 4. aprīļa Ieteikums par kopējiem noteikumiem tam, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno dažas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/10), OV C 120, 13.4.2017, 2. lpp..
12/04/2017
Atzinums par kredītu reģistrā iekļauto datu apjoma palielināšanu  (CON/2017/13), Latvija, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
07/04/2017
Atzinums par plūdu risku apdrošināšanu pakalpojumu sniegšanu (CON/2017/12), Īrija, 7.4.2017.
07/04/2017
Atzinums par grozījumiem likumā par finanšu uzraudzību (CON/2017/11), Vācija, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām (CON/2017/10), Vācija, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Atzinums par kredītiem, kas saistīti ar ārvalstu valūtu  (CON/2017/9), Polija, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/469 (2017. gada 7. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību  (ECB/2017/7), OV L 77, 22.3.2017, 4. lpp..
22/03/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/468 (2017. gada 26. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu  (ECB/2017/5), OV L 77, 22.3.2017, 1. lpp..
22/03/2017
Lēmums ECB/2010. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 22.3.2017, . lpp..
21/03/2017
Please insert the title. (CON/2017/8), Dānija, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Atzinums par noteiktiem grozījumiem atliktā nodokļa aktīvu tiesiskajā regulējumā Grieķijā  (CON/2017/7), Grieķija, 15.3.2017.
01/03/2017
Atzinums par to, kā informāciju un datus sniedz maksājumu sistēmas, maksājumu shēmas, vērtspapīru depozitāriji un klīringa un norēķinu sistēmas (CON/2017/5), Polija, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Atzinums par Itālijas dalību vairākās Starptautiskā Valūtas fonda programmās - Jaunās aizņemšanās kārtības pagarināšanu, iemaksu Nabadzības samazināšanas un izaugsmes trastā un jaunu divpusējo kredīta līgumu (CON/2017/4), Itālija, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Atzinums par jaunu ar hipotekāro kredītu saistītu uzdevumu uzticēšanu Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Kipra, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Lēmums ECB/2015/10. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 17.2.2017.
15/02/2017
Atzinums par maksājumu kontiem (CON/2017/2), Kipra, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
uz sākumu: ECB Lēmums (ES) 2017/274 (2017. gada 10. februāris), ar ko nosaka nacionālo kompetento iestāžu apakškoordinatoru pienākumu izpildes novērtējuma sniegšanas principus un atceļ Lēmumu (ES) 2016/3  (ECB/2017/6), OV L 40, 13.2.2017, 72. lpp..
07/02/2017
Pamatnostādne ECB/2008/8. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 7.2.2017.
03/02/2017
Atzinums par likviditātes atbalsta pasākumiem, rekapitalizāciju piesardzības apsvērumu dēļ un citiem steidzamiem pasākumiem attiecībā uz banku sektoru (CON/2017/1), Itālija, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Pamatnostādne ECB/2014/15. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 1.2.2017, . lpp..
31/01/2017
ECB Pamatnostādne (ES) 2017/148 (2016. gada 16. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2016/45), OV L 26, 31.1.2017, 1. lpp..
20/01/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/103 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2017/4), OV L 16, 20.1.2017, 57. lpp..
20/01/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/102 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2017/3), OV L 16, 20.1.2017, 55. lpp..
20/01/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/101 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/40 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu  (ECB/2017/2), OV L 16, 20.1.2017, 53. lpp..
20/01/2017
ECB Lēmums (ES) 2017/100 (2017. gada 11. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu  (ECB/2017/1), OV L 16, 20.1.2017, 51. lpp..
13/01/2017
Lēmums ECB/2014/45. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 13.1.2017.
13/01/2017
Lēmums ECB/2016/16. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 13.1.2017.
06/01/2017
ECB Ieteikums (2016. gada 22. decembris) Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējiem revidentiem (ECB/2016/46), OV C 3, 6.1.2017, 1. lpp..