2017

28/04/2017
Απόφαση της EKT, της 24ης Απριλίου 2017, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (EKT/2017/11), 28.4.2017.
24/04/2017
Γνώμη σχετικά με τον νόμο για τις υπηρεσίες πληρωμών, τις υπηρεσίες έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και τα συστήματα πληρωμών  (CON/2017/15), Σλοβενία, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Γνώμη σχετικά με πρόσθετα εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας (CON/2017/14), Σουηδία, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/697 της EKT, της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (EKT/2017/9), EE  L 101 της 13.4.2017, σ. 156.
13/04/2017
Σύσταση της ΕΚΤ, της 31ης Μαρτίου 2017, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique  (EKT/2017/8), EE  C 120 της 13.4.2017, σ. 1.
13/04/2017
Σύσταση της EKT, της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (EKT/2017/10), EE  C 120 της 13.4.2017, σ. 2.
12/04/2017
Γνώμη σχετικά με τη διεύρυνση του πεδίου κάλυψης των στοιχείων που περιέχονται στο μητρώο πιστώσεων (CON/2017/13), Λεττονία, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Γνώμη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης για πλημμύρα (CON/2017/12), Ιρλανδία, 7.4.2017.
07/04/2017
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νόμου για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία (CON/2017/11), Γερμανία, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Γνώμη σχετικά με τον εντοπισμό κρίσιμων υποδομών για τους σκοπούς της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (CON/2017/10), Γερμανία, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Γνώμη σχετικά με δάνεια που αφορούν ξένο νόμισμα (CON/2017/9), Πολωνία, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/469 της EKT, της 7ης Φεβρουαρίου 2017, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Information System 2»  (EKT/2017/7), EE  L 77 της 22.3.2017, σ. 4.
22/03/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/468 της EKT, της 26ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/10 σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων  (EKT/2017/5), EE  L 77 της 22.3.2017, σ. 1.
21/03/2017
Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με τη χρήση μετρητών στη Δανία (CON/2017/8), Δανία, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στην Ελλάδα (CON/2017/7), Ελλάδα, 15.3.2017.Πρόσθετες πληροφορίες
01/03/2017
Γνώμη σχετικά με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών από τα συστήματα και τους μηχανισμούς πληρωμών, τα αποθετήρια τίτλων και τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού (CON/2017/5), Πολωνία, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Γνώμη σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας σε διάφορα προγράμματα του Διενθούς Νομισματικού Ταμείου: παράταση της εφαρμογής των γενικών συμφωνιών δανεισμού, συμβολή στο ταμείο για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη και νέα διμερής συμφωνία δανεισμού (CON/2017/4), Ιταλία, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Γνώμη σχετικά με την ανάθεση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου νέων καθηκόντων που αφορούν την ενυπόθηκη πίστη (CON/2017/3), Κύπρος, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
17/02/2017
Απόφαση ΕΚΤ/2015/10. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.2.2017.
15/02/2017
Γνώμη σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2), Κύπρος, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
13/02/2017
Απόφαση 2017/274 της EKT, της 10ης Φεβρουαρίου 2017, για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών εθνικών αρμόδιων αρχών και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/3  (EKT/2017/6), EE  L 40 της 13.2.2017, σ. 72.Πρόσθετες πληροφορίες
07/02/2017
Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2017.
03/02/2017
Γνώμη σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, συντηρητική ανακεφαλαιοποίηση και λοιπές επείγουσες διατάξεις για τον τραπεζικό τομέα (CON/2017/1), Ιταλία, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 1.2.2017, σ. .
31/01/2017
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/148 της EKT, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική  (EKT/2016/45), EE  L 26 της 31.1.2017, σ. 1.
20/01/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/103 της EKT, της 11ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/948 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2017/4), EE  L 16 της 20.1.2017, σ. 57.
20/01/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/102 της EKT, της 11ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/5 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων  (EKT/2017/3), EE  L 16 της 20.1.2017, σ. 55.
20/01/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/101 της EKT, της 11ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/40 σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών  (EKT/2017/2), EE  L 16 της 20.1.2017, σ. 53.
20/01/2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/100 της EKT, της 11ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/774 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (EKT/2017/1), EE  L 16 της 20.1.2017, σ. 51.
13/01/2017
Απόφαση ΕΚΤ/2014/45. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.1.2017.
13/01/2017
Απόφαση ΕΚΤ/2014/40. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.1.2017.
13/01/2017
Απόφαση ΕΚΤ/2016/16. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.1.2017.
13/01/2017
Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2014/60. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE  L  της 13.1.2017, σ. .
11/01/2017
Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2015/35. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE  L  της 11.1.2017, σ. .
11/01/2017
Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2014/31. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE  L  της 11.1.2017, σ. .
06/01/2017
Σύσταση της EKT, της 22ας Δεκεμβρίου 2016, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος (EKT/2016/46), EE  C 3 της 6.1.2017, σ. 1.