ECB/2017/6

  1. ECB:s beslut (EU) 2017/274 av den 10 februari 2017 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare och om upphävande av beslut (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), EUT L 40, 13.2.2017, s. 72.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2016/3 av den 18 november 2015 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna inom den gemensamma tillsynsmekanismen  (ECB/2015/36), EUT L 1, 5.1.2016, s. 4.