ECB/2017/6

  1. ECB's afgørelse (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/3 (ECB/2017/6), EUT L 40 af 13.2.2017, s. 72.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2016/3 af 18. november 2015 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører i de fælles tilsynsteam i Den Fælles Tilsynsmekanisme  (ECB/2015/36), EUT L 1 af 5.1.2016, s. 4.