Menu

2016

28/12/2016
Yttrande om ett belgiskt lagförslag om tillsynen över enheter som hanterar betalningstransaktioner (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
23/12/2016
ECB:s rekommendation av den 13 december 2016 om utdelningsregler (ECB/2016/44), EUT C 481, 23.12.2016, s. 1.
20/12/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/2248 av den 3 november 2016 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2016/36), EUT L 347, 20.12.2016, s. 26.Ytterligare information
20/12/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/2247 av den 3 november 2016 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2016/35), EUT L 347, 20.12.2016, s. 1.Ytterligare information
20/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2016/34), EUT L 347, 20.12.2016, s. 3.Ytterligare information
17/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2300 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2016/33), EUT L 344, 17.12.2016, s. 123.
17/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2299 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2016/32), EUT L 344, 17.12.2016, s. 117.
17/12/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/2298 av den 2 november 2016 om ändring av riktlinje EU/2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2016/31), EUT L 344, 17.12.2016, s. 102.
15/12/2016
Yttrande om Česká národní bankas behörighet att genomföra transaktioner på finansmarknaderna (CON/2016/60), Tjeckien, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2016/59), Slovenien, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Yttrande om överföringen av offentliga uppgifter avseende mynt till De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederländerna, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/2164 av den 30 november 2016 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2017  (ECB/2016/43), EUT L 333, 30.11.2016, s. 73.
30/11/2016
Yttrande om kostnadsersättning för driften av det centralta kreditregistret och registret över bankkonton (CON/2016/57), Bulgarien, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Yttrande om kassakravsprocent (CON/2016/56), Ungern, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Yttrande över ett lagförslag om att avskaffa den statliga garantin som ges i samband med likviditetsstöd i nödlägen (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
17/11/2016
Yttrande om ett bemyndigande för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland att bedöma konkurrensen på marknaden för hypotekslån och ge långivare anvisningar om rörliga räntor (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
15/11/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1994 av den 4 november 2016 om tillvägagångssättet för erkännande av institutionella skyddssystem för tillsynsändamål genom nationella behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (ECB/2016/38), EUT L 306, 15.11.2016, s. 37.
15/11/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1993 av den 4 november 2016 om principer för samordningen av bedömningen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, och om övervakningen av institutionella skyddssystem inklusive betydande och mindre betydande institut  (ECB/2016/37), EUT L 306, 15.11.2016, s. 32.
21/10/2016
Yttrande om en ändring av den formel som används för att beräkna avkastningen för det franska s.k. ”livret A” (CON/2016/51), Frankrike, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Beslut ECB/2013/54 - Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 14.11.2016.
11/11/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1975 av den 8 november 2016 om vidaredelegering av befogenheten att bevilja en preliminär ackreditering (ECB/2016/39), EUT L 304, 11.11.2016, s. 9.
11/11/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1974 av den 31 oktober 2016 om ändring av beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (ECB/2016/30), EUT L 304, 11.11.2016, s. 7.
10/11/2016
ECB:s rekommendation av den 28 oktober 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), EUT C 413, 10.11.2016, s. 1.
31/10/2016
Yttrande om en omorganisation av den tyska federala myndigheten med ansvar för finansiell stabilitet och genomförandet av EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy (CON/2016/53), Tyskland, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Beslut ECB/2016/10 - inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 31.10.2016.
28/10/2016
Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatien, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Yttrande om ett lagförslag för att underlätta en återbetalning av vissa spreadar som tagits ut på lån kopplade till utländsk valuta (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (CON/2016/49), 12.10.2016.Ytterligare information
11/10/2016
Yttrande om hanteringen av fast egendom eller aktiekapital som förvärvas av ett kreditinstitut efter en skuldsanering (CON/2016/48), Cypern, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
ECB:s rekommendation av den 23 september 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banca d’Italia (ECB/2016/28), EUT C 366, 5.10.2016, s. 1.
29/09/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1734 av den 21 september 2016 om ändring av beslut ECB/2013/54 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt (ECB/2016/25), EUT L 262, 29.9.2016, s. 30.
28/09/2016
Yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka som innebär en minskning av antalet ledamöter i bankens styrelse  (CON/2016/47), Lettland, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Yttrande om ändringar av lagen om kontoföring (CON/2016/46), Slovenien, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1717 av den 21 september 2016 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för ECB  (ECB/2016/27), EUT L 258, 24.9.2016, s. 17.
24/09/2016
Beslut ECB/2004/2. Inofficiell konsoliderad text framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  24.9.2016.
23/09/2016
ECB:s förordning (EU) 2016/1705 av den 9 september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2016/26), EUT L 257, 23.9.2016, s. 10.
23/09/2016
Förordning ECB/2003/9. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 23.9.2016, s. .
19/09/2016
Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rapporteringen av avgifter kopplade till försäkringar (CON/2016/45), Slovakien, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
ECB:s yttrande av den 12 september 2016 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande  (CON/2016/44), 12.9.2016.Ytterligare information
07/09/2016
Yttrande om den roll som representanten för den finska tillsynsmyndigheten har i ECB:s tillsynsnämnd, och om tillsynsavgifter (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rättelse till ECB:s riktlinje (EU) 2016/1386 av den 2 augusti 2016 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2016/23) EUT L 238, 6.9.2016, s. 7.
31/08/2016
Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Yttrande om Banca d’Italias anvisningar för genomförandet av reformen av italienska kooperativa banker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Yttrande om ändrade regler för kassakrav (CON/2016/40), Rumänien, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
ECB:s rekommendation av den 2 augusti 2016 om regelverket för kvalitetssäkring av statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2016/24), EUT C 297, 17.8.2016, s. 1.
17/08/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1386 av den 2 augusti 2016 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2016/23), EUT L 222, 17.8.2016, s. 85.Ytterligare information
17/08/2016
ECB:s förordning (EU) 2016/1384 av den 2 augusti 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2016/22), EUT L 222, 17.8.2016, s. 24.
29/07/2016
Yttrande om specifika regler för omstrukturering av lån som är indexerade eller denominerade i utländsk valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Yttrande om översynen av betalsystem (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
ECB:s rekommendation av den 14 juli 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Eesti Pank  (ECB/2016/20), EUT C 266, 22.7.2016, s. 1.
12/07/2016
Yttrande om förbud mot kvittning avseende kreditfordringar som mobiliserats som säkerhet hos en centralbank i Europeiska centralbankssystemet (CON/2016/37), Frankrike, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem (CON/2016/26), EUT C 252, 12.7.2016, s. 1.Ytterligare information
11/07/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/1162 av den 30 juni 2016 om utlämnande av förtrolig information i samband med brottsutredningar  (ECB/2016/19), EUT L 192, 11.7.2016, s. 73.
11/07/2016
Yttrande om metoden och förfarandet för räkning, sortering, paketering och märkning av sedlar och mynt (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/1061 av den 26 maj 2016 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)  (ECB/2016/15), EUT L 173, 30.6.2016, s. 102.
28/06/2016
Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2016/1041 av den 22 juni 2016 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), EUT L 169, 28.6.2016, s. 14.
28/06/2016
Yttrande om tillgång till det centrala registret över bankkonton (CON/2016/35), Belgien, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Yttrande om konsumentkreditavtal avseende fast egendom (CON/2016/34), Grekland, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Yttrande om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum, samt ett förslag till direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum (CON/2016/27), EUT C 223, 21.6.2016, s. 3.Ytterligare information
17/06/2016
Yttrande om a) ett förslag till förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering och b) ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2016/11), EUT C 219, 17.6.2016, s. 2.Ytterligare information
16/06/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/956 av den 7 juni 2016 om ändring av beslut (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) om regler för upphandling  (ECB/2016/17), EUT L 159, 16.6.2016, s. 21.
16/06/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/955 av den 6 maj 2016 om ändring av beslut ECB/2013/54 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt  (ECB/2016/12), EUT L 159, 16.6.2016, s. 19.
15/06/2016
ECB:s beslut av den 1 juni 2016 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn  (ECB/2016/16), EUT L 157, 15.6.2016, s. 28.
15/06/2016
Yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Kroatien, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Yttrande om en reducering av den lagstadgade ersättningen för anställda inom den offentliga och semi-offentliga sektorn (CON/2016/32), Nederländerna, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Yttrande om konsumentkrediter (CON/2016/31), Slovenien, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Förklaring från Republiken Lettland, Republiken Ungern och Republiken Malta om stavningen av namnet på den gemensamma valutan i fördragen  EUT C 202, 7.6.2016, s. 357.Ytterligare information
07/06/2016
Förklaring från Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien om Europeiska unionens symboler  EUT C 202, 7.6.2016, s. 355.Ytterligare information
07/06/2016
Förklaring om protokollet om Danmarks ställning  EUT C 202, 7.6.2016, s. 353.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 18) om Frankrike  EUT C 202, 7.6.2016, s. 289.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 17) om Danmark  EUT C 202, 7.6.2016, s. 288.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 16) om vissa bestämmelser angående Danmark  EUT C 202, 7.6.2016, s. 287.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 15) om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland  EUT C 202, 7.6.2016, s. 284.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 13) om konvergenskriterier  EUT C 202, 7.6.2016, s. 281.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 12) om förfarandet vid alltför stora underskott  EUT C 202, 7.6.2016, s. 279.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier  EUT C 202, 7.6.2016, s. 266.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 6) om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner och vissa av dess organ, byråer och enheter  EUT C 202, 7.6.2016, s. 265.Ytterligare information
07/06/2016
Protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT C 202, 7.6.2016, s. 230.Ytterligare information
07/06/2016
Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt EUT C 202, 7.6.2016, s. 1.
03/06/2016
Yttrande om internrevisionen av Българска народна банка (Bulgariens centralbank) (CON/2016/30), Bulgarien, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/868 av den 18 maj 2016 om ändring av beslut ECB/2014/6 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2016/14), EUT L 144, 1.6.2016, s. 99.
01/06/2016
ECB:s förordning (EU) 2016/867 av den 18 maj 2016 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13), EUT L 144, 1.6.2016, s. 44.
19/05/2016
Yttrande om en förordning om en integrerad data modell (CON/2016/29), Österrike, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/702 av den 18 april 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2016/8), EUT L 121, 11.5.2016, s. 24.
03/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/811 av den 28 april 2016 om ändring av beslut ECB/2014/34 om åtgärder avseende riktade långfristiga refinansieringstransaktioner  (ECB/2016/11), EUT L 132, 3.5.2016, s. 129.
03/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/810 av den 28 april 2016 om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner  (ECB/2016/10), EUT L 132, 3.5.2016, s. 107.
03/05/2016
Yttrande om rekonstruktion och avveckling av banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/821 av den 26 april 2016 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), EUT L 136, 2.5.2016, s. 12.Ytterligare information
28/04/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/661 av den 15 april 2016 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2016  (ECB/2016/7), EUT L 114, 28.4.2016, s. 14.
28/04/2016
Beslut ECB/2014/34 - inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 28.4.2016.
20/04/2016
Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt cirkulering av eurosedlar (CON/2016/25), Italien, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Yttrande om revisionen av Banka Slovenijes affärsverksamhet (CON/2016/24), Slovenien, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/579 av den 16 mars 2016 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2016/6), EUT L 99, 15.4.2016, s. 21.
13/04/2016
Yttrande om åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (CON/2016/23), Slovenien, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Yttrande om ett förslag om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare (CON/2016/10), EUT C 130, 13.4.2016, s. 1.Ytterligare information
06/04/2016
Yttrande om ett förslag till rådets beslut om åtgärder för att gradvis införa en enad representation för euroområdet i Internationella valutafonden (IMF) (CON/2016/22), EUT C 216, 6.4.2016, s. 1.Ytterligare information
06/04/2016
Yttrande om Österrikes bidrag till IMF:s katastroffond (CON/2016/21), Österrike, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/450 av den 4 december 2015 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2015/44), EUT L 86, 1.4.2016, s. 42.
30/03/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/456 av den 4 mars 2016 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av ECB för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen  (ECB/2016/3), EUT L 79, 30.3.2016, s. 34.Ytterligare information
30/03/2016
Yttrande om regler avseende överlåtbara skuldförbindelser (CON/2016/20), Frankrike, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
ECB:s förordning (EU) 2016/445 av den 14 mars 2016 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten  (ECB/2016/4), EUT L 78, 24.3.2016, s. 60.
24/03/2016
Yttrande om betaltjänster (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Yttrande om amorteringskrav för bolån (CON/2016/18), Sverige, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Yttrande om reformen av kooperativa banker, ett garantisystem för värdepapperisering av nödlidande krediter och alternativa investeringsfonders utlåningskapacitet (CON/2016/17), Italien, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/457 av den 16 mars 2016 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern  (ECB/2016/5), EUT L 79, 17.3.2016, s. 41.
17/03/2016
Yttrande om inrättande och drift av organisationer som överlåter fast egendom (CON/2016/16), Cypern, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (CON/2016/15), 17.3.2016.Ytterligare information
16/03/2016
Yttrande om att Banque de France förvärvar äganderätten till Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (CON/2016/14), Frankrike, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Yttrande om obligatoriska krav för betalningar och autogireringar (CON/2016/13), Rumänien, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Yttrande om finansiella instrument som godtas för penningpolitiska transaktioner (CON/2016/12), Rumänien, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/256 av den 5 februari 2016 om att utvidga de gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda vissa statistiska uppgifter som samlas in av ECB med hjälp av de nationella centralbankerna till att även omfatta nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater och ECB vid utförandet av tillsynsuppgifter  (ECB/2016/1), EUT L 47, 25.2.2016, s. 16.
23/02/2016
Yttrande om åtgärder för att underlätta arbetet för direktionen och personalkommittén i Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypern, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Yttrande om förmånsrätten i kreditinstitut (CON/2016/7), Frankrike, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Yttrande om ytterligare ändringar av kraven för ansvarsfull utlåning (CON/2016/8), Ungern, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/244 av den 18 december 2015 om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls (ECB/2015/50), EUT L 45, 20.2.2016, s. 13.
18/02/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/231 av den 26 november 2015 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik  (ECB/2015/39), EUT L 41, 18.2.2016, s. 28.
12/02/2016
ECB:s beslut av den 11 december 2015 om tillgången till och användningen av den gemensamma tillsynsmekanismens elektroniska applikationer, system, plattformar och tjänster som beviljas ECB och de nationella behöriga myndigheter som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen  (ECB/2015/47), EUT L 37, 12.2.2016, s. 104.
12/02/2016
ECB:s beslut av den 11 december 2015 om ändring av beslut ECB/2013/1 om ett ramverk för en infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (PKI) för Europeiska centralbankssystemet (ECB/2015/46), EUT L 37, 12.2.2016, s. 100.
03/02/2016
Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/6), Slovenien, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2016/5), Cypern, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Ändring av ECB:s etiska ramverk (Denna text ersätter artikel 36a i den text som offentliggjordes i EUT C 204 den 20 juni 2015, s. 3)  EUT C 31, 28.1.2016, s. 3.
25/01/2016
Yttrande om att skydda rätten för myntverket i Österrike att ta tillbaka mynt (CON/2016/4), Österrike, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/66 av den 26 november 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/24 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper  (ECB/2015/40), EUT L 14, 21.1.2016, s. 36.
21/01/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2015/35), EUT L 14, 21.1.2016, s. 30.
21/01/2016
ECB:s riktlinje (EU) 2016/64 av den 18 november 2015 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (riktlinjen om den allmänna dokumentationen)  (ECB/2015/34), EUT L 14, 21.1.2016, s. 25.
21/01/2016
Yttrande om insättningsgarantisystemet (CON/2016/3), Grekland, 21.1.2016.
20/01/2016
Yttrande om tillsynen över kontanthanterares verksamhet samt införandet av administrativa åtgärder och sanktioner (CON/2016/2), Litauen, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Yttrande om en skatt för vissa finansinstitut (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
ECB:s beslut (EU) 2016/21 av den 23 december 2015 om ändring av beslut ECB/2008/17 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (ECB/2015/51), EUT L 6, 9.1.2016, s. 5.
05/01/2016
Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2016/3 av den 18 november 2015 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna inom den gemensamma tillsynsmekanismen  (ECB/2015/36), EUT L 1, 5.1.2016, s. 4.