Menu

2016

28/12/2016
Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dohľade nad spracovávateľmi platobných transakcií (CON/2016/61), Belgicko, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Odporúčanie ECB z 13. decembra 2016 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2016/44), Ú. v. EÚ C 481, 23. 12. 2016, s. 1.
20/12/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2248 z 3. novembra 2016 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro  (ECB/2016/36), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 26.Dodatočné informácie
20/12/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2247 z 3. novembra 2016 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2016/35), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
20/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2016/34), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2300 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2016/33), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 123.
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2299 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2016/32), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 117.
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2298 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2016/31), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 102.
15/12/2016
Stanovisko k právomoci Českej národnej banky uskutočňovať transakcie na finančnom trhu (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije. (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Stanovisko k preneseniu verejných úloh týkajúcich sa mincí na De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Holandsko, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2164 z 30. novembra 2016 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017 (ECB/2016/43), Ú. v. EÚ L 333, 30. 11. 2016, s. 73.
30/11/2016
Stanovisko k náhrade nákladov na prevádzkovanie centrálneho registra úverov a registra bankových účtov (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje štátna záruka poskytnutá v súvislosti s núdzovou pomocou na zvýšenie likvidity (CON/2016/55), Belgicko, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Stanovisko k zvereniu právomocí Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland posudzovať hospodársku súťaž na trhu s hypotekárnymi úvermi a vydávať usmernenia poskytovateľom úverov týkajúce sa premenlivých úrokových sadzieb (CON/2016/54), Írsko, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1994 zo 4. novembra 2016 o postupe akceptácie schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (ECB/2016/38), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 37.
15/11/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1993 zo 4. novembra 2016, ktorým sa ustanovujú zásady pre koordináciu hodnotenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a monitorovanie schém inštitucionálneho zabezpečenia zahŕňajúcich významné a menej významné inštitúcie (ECB/2016/37), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 32.
21/10/2016
Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A (CON/2016/51), Francúzsko, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Rozhodnutie ECB/2013/54 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  14. 11. 2016.
11/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1975 z 8. novembra 2016 o ďalšom delegovaní právomoci na udelenie predbežnej akreditácie (ECB/2016/39), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 9.
11/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1974 z 31. októbra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/30), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 7.
10/11/2016
Odporúčanie ECB z 28. októbra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), Ú. v. EÚ C 413, 10. 11. 2016, s. 1.
31/10/2016
Stanovisko k reorganizácii povinností nemeckého spolkového úradu pre stabilizáciu finančných trhov a k implementácii usmernení EBA o riadnych politikách odmeňovania (CON/2016/53), Nemecko, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Rozhodnutie ECB/2016/10 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 31. 10. 2016.
28/10/2016
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvátsko, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa uľahčuje náhrada niektorých spreadov uplatňovaných na úvery naviazané na cudziu menu (CON/2016/50), Poľsko, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatočné informácie
11/10/2016
Stanovisko k zaobchádzaniu s nehnuteľnosťami alebo základným kapitálom nadobudnutými úverovou inštitúciou po vyrovnaní dlhu (CON/2016/48), Cyprus, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Odporúčanie ECB z 23. septembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia (ECB/2016/28), Ú. v. EÚ C 366, 5. 10. 2016, s. 1.
29/09/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1734 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (ECB/2016/25), Ú. v. EÚ L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
28/09/2016
Stanovisko k zmene zákona o Latvijas Banka, ktorou sa znižuje počet členov Rady Latvijas Banka (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Stanovisko k zmenám zákona o zaknihovaných cenných papieroch (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1717 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2016/27), Ú. v. EÚ L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
24/09/2016
Rozhodnutie ECB/2004/2. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  24. 9. 2016.
23/09/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1705 z 9. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o povinných minimálnych rezervách (ECB/2016/26), Ú. v. EÚ L 257, 23. 9. 2016, s. 10.
23/09/2016
Nariadenie ECB/2003/9. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 23. 9. 2016, s. .
19/09/2016
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska pri vykazovaní odvodu poistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
12/09/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatočné informácie
07/09/2016
Stanovisko k úlohe zástupcu úradu pre finančný dohľad v Rade ECB pre dohľad a k poplatkom za dohľad (CON/2016/43), Fínsko, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23)  Ú. v. EÚ L 238, 6. 9. 2016, s. 7.
31/08/2016
Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Stanovisko k obežníku Banca d’Italia, ktorým sa vykonáva reforma talianskych družstevných bánk (CON/2016/41), Taliansko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Stanovisko k zmenám režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Odporúčanie ECB z 2. augusta 2016 o rámci pre riadenie kvality údajov štatistiky držby cenných papierov (ECB/2016/24), Ú. v. EÚ C 297, 17. 8. 2016, s. 1.
17/08/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 85.Dodatočné informácie
17/08/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1384 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/22), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 24.
29/07/2016
Stanovisko k osobitným pravidlám pre reštrukturalizáciu úverov indexovaných alebo denominovaných v cudzej mene (CON/2016/39), Poľsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Stanovisko k dohľadu nad platobnými schémami (CON/2016/38), Poľsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Odporúčanie ECB zo 14. júla 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank  (ECB/2016/20), Ú. v. EÚ C 266, 22. 7. 2016, s. 1.
12/07/2016
Stanovisko k vylúčeniu práv na započítanie pohľadávok, ktoré boli centrálnej banke Európskeho systému centrálnych bánk poskytnuté ako zábezpeka  (CON/2016/37), Francúzsko, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov (CON/2016/26), Ú. v. EÚ C 252, 12. 7. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
11/07/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1162 z 30. júna 2016 o sprístupňovaní dôverných informácií v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov  (ECB/2016/19), Ú. v. EÚ L 192, 11. 7. 2016, s. 73.
11/07/2016
Stanovisko k metóde a postupom používaným pri počítaní, triedení, balení a označovaní bankoviek a mincí (CON/2016/36), Poľsko, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1061 z 26. mája 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2 (ECB/2016/15), Ú. v. EÚ L 173, 30. 6. 2016, s. 102.
28/06/2016
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1041 z 22. júna 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2015/300  (ECB/2016/18), Ú. v. EÚ L 169, 28. 6. 2016, s. 14.
28/06/2016
Stanovisko k rozšíreniu prístupu k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2016/35), Belgicko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Stanovisko k zmluvám o úvere pre spotrebiteľov týkajúcim sa nehnuteľností určených na bývanie  (CON/2016/34), Grécko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny a k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (CON/2016/27), Ú. v. EÚ C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
17/06/2016
Stanovisko k a) návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a b) k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  (CON/2016/11), Ú. v. EÚ C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatočné informácie
16/06/2016
Rozhodnutie ECB zo 7. júna 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2016/17), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 21.
16/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/955 zo 6. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura  (ECB/2016/12), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
15/06/2016
Rozhodnutie ECB z 1. júna 2016 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora  (ECB/2016/16), Ú. v. EÚ L 157, 15. 6. 2016, s. 28.
15/06/2016
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvátsko, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Stanovisko k zákonnému obmedzeniu výšky odmien zamestnancov vo verejnom a poloverejnom sektore  (CON/2016/32), Holandsko, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Vyhlásenie Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky a Maltskej republiky o spôsobe písania názvu jednotnej meny v zmluvách  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 357.Dodatočné informácie
07/06/2016
Vyhlásenie Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky, Cyperskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Rakúskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k symbolom Európskej únie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 355.Dodatočné informácie
07/06/2016
Vyhlásenie týkajúce sa Protokolu o postavení Dánska Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 353.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 18), ktorý sa týka Francúzska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 289.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 17), ktorý sa týka Dánska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 288.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 16) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Dánska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 287.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 15) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 284.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 13) o kritériách konvergencie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 281.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 12) o postupe pri nadmernom deficite  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 279.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 266.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 6) o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov a agentúr a útvarov Európskej únie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 265.Dodatočné informácie
07/06/2016
Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 230.Dodatočné informácie
07/06/2016
Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 1.
03/06/2016
Stanovisko k internému auditu Българска народна банка (Bulharská národná banka) (CON/2016/30), Bulharsko, 3. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/868 z 18. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/6 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ECB/2016/14), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 99.
01/06/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2016/13), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 44.
19/05/2016
Stanovisko k nariadeniu o integrovanom dátovom modele (CON/2016/29), Rakúsko, 19. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/702 z 18. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2016/8), Ú. v. EÚ L 121, 11. 5. 2016, s. 24.
03/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/811 z 28. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/11), Ú. v. EÚ L 132, 3. 5. 2016, s. 129.
03/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/810 z 28. apríla 2016 o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/10), Ú. v. EÚ L 132, 3. 5. 2016, s. 107.
03/05/2016
Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk a ich likvidácii (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/821 z 26. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), Ú. v. EÚ L 136, 2. 5. 2016, s. 12.
28/04/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/661 z 15. apríla 2016 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2016 (ECB/2016/7), Ú. v. EÚ L 114, 28. 4. 2016, s. 14.
28/04/2016
Rozhodnutie ECB/2014/34 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 28. 4. 2016.
20/04/2016
Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich obehu (CON/2016/25), Taliansko, 20. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Stanovisko k auditu obchodných operácií Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovinsko, 18. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/579 zo 16. marca 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2016/6), Ú. v. EÚ L 99, 15. 4. 2016, s. 21.
13/04/2016
Stanovisko k predchádzaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (CON/2016/23), Slovinsko, 13. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami  (CON/2016/10), Ú. v. EÚ C 130, 13. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
06/04/2016
Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na postupné vytvorenie jednotného zastúpenia eurozóny v rámci Medzinárodného menového fondu (CON/2016/22), Ú. v. EÚ C 216, 6. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
06/04/2016
Stanovisko k príspevku Rakúska do fondu Medzinárodného menového fondu pre riešenie následkov katastrof  (CON/2016/21), Rakúsko, 6. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/450 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike  (ECB/2015/44), Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2016, s. 42.
30/03/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/456 zo 4. marca 2016 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie  (ECB/2016/3), Ú. v. EÚ L 79, 30. 3. 2016, s. 34.Dodatočné informácie
30/03/2016
Stanovisko k režimu platnému pre obchodovateľné dlhové cenné papiere (CON/2016/20), Francúzsko, 30. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/445 zo 14. marca 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4), Ú. v. EÚ L 78, 24. 3. 2016, s. 60.
24/03/2016
Stanovisko k platobným službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Stanovisko k požiadavkám na splácanie hypotekárneho úveru (CON/2016/18), Švédsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
please translate (CON/2016/17), Taliansko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/457 zo 16. marca 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Cyperská republika  (ECB/2016/5), Ú. v. EÚ L 79, 17. 3. 2016, s. 41.
17/03/2016
Stanovisko k zriadeniu a prevádzke organizácií zaoberajúcich sa prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (CON/2016/16), Cyprus, 17. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie  (CON/2016/15), 17. 3. 2016.Dodatočné informácie
16/03/2016
Stanovisko k získaniu subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastníctva Banque de France (CON/2016/14), Francúzsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k záväzným požiadavkám na úhrady a inkasá (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k finančným nástrojom akceptovateľným pre operácie menovej politiky (CON/2016/12), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/256 z 5. februára 2016 o rozšírení spoločných pravidiel a minimálnych štandardov na ochranu dôvernosti štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk na príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov a na Európsku centrálnu banku pri plnení jej funkcií dohľadu (ECB/2016/1), Ú. v. EÚ L 47, 25. 2. 2016, s. 16.
23/02/2016
Stanovisko k opatreniam na podporu plynulého fungovania predstavenstva a personálnej komisie v Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Stanovisko k hierarchii veriteľov úverových inštitúcií (CON/2016/7), Francúzsko, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Stanovisko k ďalším zmenám v súvislosti s požiadavkami na zodpovedné poskytovanie úverov  (CON/2016/8), Maďarsko, 22. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/244 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie (ECB/2015/50), Ú. v. EÚ L 45, 20. 2. 2016, s. 13.
18/02/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/231 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky  (ECB/2015/39), Ú. v. EÚ L 41, 18. 2. 2016, s. 28.
12/02/2016
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2015 o prístupe ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov jednotného mechanizmu dohľadu k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám jednotného mechanizmu dohľadu a ich používaní  (ECB/2015/47), Ú. v. EÚ L 37, 12. 2. 2016, s. 104.
12/02/2016
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/1, ktorým sa ustanovuje rámec pre infraštruktúru verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk  (ECB/2015/46), Ú. v. EÚ L 37, 12. 2. 2016, s. 100.
03/02/2016
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2016/5), Cyprus, 1. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Zmeny etického rámca ECB (Týmto textom sa nahrádza článok 36a v texte uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie C 204 EÚ z 20. júna 2015, s. 3)  Ú. v. EÚ C 31, 28. 1. 2016, s. 3.
25/01/2016
Stanovisko k zabezpečeniu výmeny a sťahovania mincí spoločnosťou Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakúsko, 25. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/66 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov  (ECB/2015/40), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 36.
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/65 z 18. novembra 2015 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2015/35), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 30.
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/64 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii)  (ECB/2015/34), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 25.
21/01/2016
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/3), Grécko, 21. 1. 2016.
20/01/2016
Stanovisko k dohľadu nad činnosťou spracovateľov hotovosti a k ukladaniu správnych opatrení a pokút (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Stanovisko k dani pre určité finančné inštitúcie (CON/2016/1), Poľsko, 12. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/21 z 23. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/17, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie  (ECB/2015/51), Ú. v. EÚ L 6, 9. 1. 2016, s. 5.
05/01/2016
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/3 z 18. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušných vnútroštátnych orgánov v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu  (ECB/2015/36), Ú. v. EÚ L 1, 5. 1. 2016, s. 4.