2016

28/12/2016
Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dohľade nad spracovávateľmi platobných transakcií (CON/2016/61), Belgicko, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Odporúčanie ECB z 13. decembra 2016 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2016/44), Ú. v. EÚ C 481, 23. 12. 2016, s. 1.
20/12/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2248 z 3. novembra 2016 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro  (ECB/2016/36), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 26.Dodatočné informácie
20/12/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2247 z 3. novembra 2016 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2016/35), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
20/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2016/34), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2300 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2016/33), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 123.
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2299 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2016/32), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 117.
17/12/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2298 z 2. novembra 2016, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2016/31), Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016, s. 102.
15/12/2016
Stanovisko k právomoci Českej národnej banky uskutočňovať transakcie na finančnom trhu (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije. (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Stanovisko k preneseniu verejných úloh týkajúcich sa mincí na De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Holandsko, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2164 z 30. novembra 2016 o schválení objemu emisie mincí v roku 2017 (ECB/2016/43), Ú. v. EÚ L 333, 30. 11. 2016, s. 73.
30/11/2016
Stanovisko k náhrade nákladov na prevádzkovanie centrálneho registra úverov a registra bankových účtov (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje štátna záruka poskytnutá v súvislosti s núdzovou pomocou na zvýšenie likvidity (CON/2016/55), Belgicko, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Stanovisko k zvereniu právomocí Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland posudzovať hospodársku súťaž na trhu s hypotekárnymi úvermi a vydávať usmernenia poskytovateľom úverov týkajúce sa premenlivých úrokových sadzieb (CON/2016/54), Írsko, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1994 zo 4. novembra 2016 o postupe akceptácie schém inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (ECB/2016/38), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 37.
15/11/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1993 zo 4. novembra 2016, ktorým sa ustanovujú zásady pre koordináciu hodnotenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a monitorovanie schém inštitucionálneho zabezpečenia zahŕňajúcich významné a menej významné inštitúcie (ECB/2016/37), Ú. v. EÚ L 306, 15. 11. 2016, s. 32.
21/10/2016
Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A (CON/2016/51), Francúzsko, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Rozhodnutie ECB/2013/54 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  14. 11. 2016.
11/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1975 z 8. novembra 2016 o ďalšom delegovaní právomoci na udelenie predbežnej akreditácie (ECB/2016/39), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 9.
11/11/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1974 z 31. októbra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/30), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 7.
10/11/2016
Odporúčanie ECB z 28. októbra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), Ú. v. EÚ C 413, 10. 11. 2016, s. 1.
31/10/2016
Stanovisko k reorganizácii povinností nemeckého spolkového úradu pre stabilizáciu finančných trhov a k implementácii usmernení EBA o riadnych politikách odmeňovania (CON/2016/53), Nemecko, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Rozhodnutie ECB/2016/10 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 31. 10. 2016.
28/10/2016
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvátsko, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Usmernenie ECB/2008/8 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 21. 10. 2016.
13/10/2016
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa uľahčuje náhrada niektorých spreadov uplatňovaných na úvery naviazané na cudziu menu (CON/2016/50), Poľsko, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatočné informácie
11/10/2016
Stanovisko k zaobchádzaniu s nehnuteľnosťami alebo základným kapitálom nadobudnutými úverovou inštitúciou po vyrovnaní dlhu (CON/2016/48), Cyprus, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Odporúčanie ECB z 23. septembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia (ECB/2016/28), Ú. v. EÚ C 366, 5. 10. 2016, s. 1.
29/09/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1734 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (ECB/2016/25), Ú. v. EÚ L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
28/09/2016
Stanovisko k zmene zákona o Latvijas Banka, ktorou sa znižuje počet členov Rady Latvijas Banka (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Stanovisko k zmenám zákona o zaknihovaných cenných papieroch (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1717 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2016/27), Ú. v. EÚ L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
24/09/2016
Rozhodnutie ECB/2004/2. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  24. 9. 2016.
23/09/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1705 z 9. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o povinných minimálnych rezervách (ECB/2016/26), Ú. v. EÚ L 257, 23. 9. 2016, s. 10.
19/09/2016
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska pri vykazovaní odvodu poistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
12/09/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatočné informácie
07/09/2016
Stanovisko k úlohe zástupcu úradu pre finančný dohľad v Rade ECB pre dohľad a k poplatkom za dohľad (CON/2016/43), Fínsko, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23)  Ú. v. EÚ L 238, 6. 9. 2016, s. 7.
31/08/2016
Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Stanovisko k obežníku Banca d’Italia, ktorým sa vykonáva reforma talianskych družstevných bánk (CON/2016/41), Taliansko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Stanovisko k zmenám režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Odporúčanie ECB z 2. augusta 2016 o rámci pre riadenie kvality údajov štatistiky držby cenných papierov (ECB/2016/24), Ú. v. EÚ C 297, 17. 8. 2016, s. 1.
17/08/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 85.Dodatočné informácie
17/08/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1384 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/22), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 24.
17/08/2016
Usmernenie ECB/2013/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ , 17. 8. 2016, s. .
29/07/2016
Stanovisko k osobitným pravidlám pre reštrukturalizáciu úverov indexovaných alebo denominovaných v cudzej mene (CON/2016/39), Poľsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Stanovisko k dohľadu nad platobnými schémami (CON/2016/38), Poľsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Odporúčanie ECB zo 14. júla 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank  (ECB/2016/20), Ú. v. EÚ C 266, 22. 7. 2016, s. 1.
12/07/2016
Stanovisko k vylúčeniu práv na započítanie pohľadávok, ktoré boli centrálnej banke Európskeho systému centrálnych bánk poskytnuté ako zábezpeka  (CON/2016/37), Francúzsko, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1162 z 30. júna 2016 o sprístupňovaní dôverných informácií v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov  (ECB/2016/19), Ú. v. EÚ L 192, 11. 7. 2016, s. 73.
11/07/2016
Stanovisko k metóde a postupom používaným pri počítaní, triedení, balení a označovaní bankoviek a mincí (CON/2016/36), Poľsko, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1061 z 26. mája 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2 (ECB/2016/15), Ú. v. EÚ L 173, 30. 6. 2016, s. 102.
28/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1041 z 22. júna 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2015/300  (ECB/2016/18), Ú. v. EÚ L 169, 28. 6. 2016, s. 14.
28/06/2016
Stanovisko k rozšíreniu prístupu k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2016/35), Belgicko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Stanovisko k zmluvám o úvere pre spotrebiteľov týkajúcim sa nehnuteľností určených na bývanie  (CON/2016/34), Grécko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny a k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (CON/2016/27), Ú. v. EÚ C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatočné informácie
17/06/2016
Stanovisko k a) návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a b) k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  (CON/2016/11), Ú. v. EÚ C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatočné informácie
16/06/2016
Rozhodnutie ECB zo 7. júna 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2016/17), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 21.
16/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/955 zo 6. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura  (ECB/2016/12), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
15/06/2016
Rozhodnutie ECB z 1. júna 2016 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora  (ECB/2016/16), Ú. v. EÚ L 157, 15. 6. 2016, s. 28.
15/06/2016
Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvátsko, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Rozhodnutie ECB/2007/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 14. 6. 2016, s. .
13/06/2016
Stanovisko k zákonnému obmedzeniu výšky odmien zamestnancov vo verejnom a poloverejnom sektore  (CON/2016/32), Holandsko, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie Ú. v. EÚ C 59, 7. 6. 2016, s. 1.
07/06/2016
Rozhodnutie ECB/2016/2 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 7. 6. 2016.
03/06/2016
Stanovisko k internému auditu Българска народна банка (Bulharská národná banka) (CON/2016/30), Bulharsko, 3. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/868 z 18. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/6 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk (ECB/2016/14), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 99.
01/06/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku  (ECB/2016/13), Ú. v. EÚ L 144, 1. 6. 2016, s. 44.
31/05/2016
Usmernenie ECB/2014/15. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ L , 31. 5. 2016, s. .
31/05/2016
Usmernenie ECB/2012/27. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 31. 5. 2016, s. .
19/05/2016
Stanovisko k nariadeniu o integrovanom dátovom modele (CON/2016/29), Rakúsko, 19. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/702 z 18. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2016/8), Ú. v. EÚ L 121, 11. 5. 2016, s. 24.
03/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/811 z 28. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/11), Ú. v. EÚ L 132, 3. 5. 2016, s. 129.
03/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/810 z 28. apríla 2016 o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií  (ECB/2016/10), Ú. v. EÚ L 132, 3. 5. 2016, s. 107.
03/05/2016
Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk a ich likvidácii (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/821 z 26. apríla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), Ú. v. EÚ L 136, 2. 5. 2016, s. 12.
28/04/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/661 z 15. apríla 2016 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2016 (ECB/2016/7), Ú. v. EÚ L 114, 28. 4. 2016, s. 14.
28/04/2016
Rozhodnutie ECB/2014/34 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 28. 4. 2016.
20/04/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov (CON/2016/26), 20. 4. 2016.Dodatočné informácie
20/04/2016
Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich obehu (CON/2016/25), Taliansko, 20. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Stanovisko k auditu obchodných operácií Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovinsko, 18. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/579 zo 16. marca 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2)  (ECB/2016/6), Ú. v. EÚ L 99, 15. 4. 2016, s. 21.
13/04/2016
Stanovisko k predchádzaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (CON/2016/23), Slovinsko, 13. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami  (CON/2016/10), Ú. v. EÚ C 130, 13. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
06/04/2016
Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na postupné vytvorenie jednotného zastúpenia eurozóny v rámci Medzinárodného menového fondu (CON/2016/22), Ú. v. EÚ C 216, 6. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
06/04/2016
Stanovisko k príspevku Rakúska do fondu Medzinárodného menového fondu pre riešenie následkov katastrof  (CON/2016/21), Rakúsko, 6. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/450 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike  (ECB/2015/44), Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2016, s. 42.
30/03/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/456 zo 4. marca 2016 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie  (ECB/2016/3), Ú. v. EÚ L 79, 30. 3. 2016, s. 34.Dodatočné informácie
30/03/2016
Stanovisko k režimu platnému pre obchodovateľné dlhové cenné papiere (CON/2016/20), Francúzsko, 30. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nariadenie ECB (EÚ) 2016/445 zo 14. marca 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4), Ú. v. EÚ L 78, 24. 3. 2016, s. 60.
24/03/2016
Stanovisko k platobným službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Stanovisko k požiadavkám na splácanie hypotekárneho úveru (CON/2016/18), Švédsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
please translate (CON/2016/17), Taliansko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/457 zo 16. marca 2016 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Cyperská republika  (ECB/2016/5), Ú. v. EÚ L 79, 17. 3. 2016, s. 41.
17/03/2016
Stanovisko k zriadeniu a prevádzke organizácií zaoberajúcich sa prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (CON/2016/16), Cyprus, 17. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie  (CON/2016/15), 17. 3. 2016.Dodatočné informácie
16/03/2016
Stanovisko k získaniu subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastníctva Banque de France (CON/2016/14), Francúzsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k záväzným požiadavkám na úhrady a inkasá (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k finančným nástrojom akceptovateľným pre operácie menovej politiky (CON/2016/12), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/256 z 5. februára 2016 o rozšírení spoločných pravidiel a minimálnych štandardov na ochranu dôvernosti štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk na príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov a na Európsku centrálnu banku pri plnení jej funkcií dohľadu (ECB/2016/1), Ú. v. EÚ L 47, 25. 2. 2016, s. 16.
23/02/2016
Stanovisko k opatreniam na podporu plynulého fungovania predstavenstva a personálnej komisie v Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Stanovisko k hierarchii veriteľov úverových inštitúcií (CON/2016/7), Francúzsko, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Stanovisko k ďalším zmenám v súvislosti s požiadavkami na zodpovedné poskytovanie úverov  (CON/2016/8), Maďarsko, 22. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2016/2), Ú. v. EÚ L 45, 20. 2. 2016, s. 15.Dodatočné informácie
20/02/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/244 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie (ECB/2015/50), Ú. v. EÚ L 45, 20. 2. 2016, s. 13.
18/02/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/231 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky  (ECB/2015/39), Ú. v. EÚ L 41, 18. 2. 2016, s. 28.
12/02/2016
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2015 o prístupe ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov jednotného mechanizmu dohľadu k elektronickým aplikáciám, systémom, platformám a službám jednotného mechanizmu dohľadu a ich používaní  (ECB/2015/47), Ú. v. EÚ L 37, 12. 2. 2016, s. 104.
12/02/2016
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/1, ktorým sa ustanovuje rámec pre infraštruktúru verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk  (ECB/2015/46), Ú. v. EÚ L 37, 12. 2. 2016, s. 100.
03/02/2016
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2016/5), Cyprus, 1. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Zmeny etického rámca ECB (Týmto textom sa nahrádza článok 36a v texte uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie C 204 EÚ z 20. júna 2015, s. 3)  Ú. v. EÚ C 31, 28. 1. 2016, s. 3.
25/01/2016
Stanovisko k zabezpečeniu výmeny a sťahovania mincí spoločnosťou Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakúsko, 25. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/66 z 26. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov  (ECB/2015/40), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 36.
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/65 z 18. novembra 2015 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2015/35), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 30.
21/01/2016
Usmernenie ECB (EÚ) 2016/64 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii)  (ECB/2015/34), Ú. v. EÚ L 14, 21. 1. 2016, s. 25.
21/01/2016
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/3), Grécko, 21. 1. 2016.
20/01/2016
Stanovisko k dohľadu nad činnosťou spracovateľov hotovosti a k ukladaniu správnych opatrení a pokút (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Stanovisko k dani pre určité finančné inštitúcie (CON/2016/1), Poľsko, 12. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/21 z 23. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/17, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie  (ECB/2015/51), Ú. v. EÚ L 6, 9. 1. 2016, s. 5.
05/01/2016
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/3 z 18. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušných vnútroštátnych orgánov v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu  (ECB/2015/36), Ú. v. EÚ L 1, 5. 1. 2016, s. 4.