Menu

2016

28/12/2016
Opinia w sprawie belgijskiego projektu ustawy dotyczącego nadzoru nad podmiotami przetwarzającymi transakcje płatnicze (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
23/12/2016
Zalecenie EBC z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (EBC/2016/44), Dz.U. C 481 z 23.12.2016, str. 1.
20/12/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro  (EBC/2016/36), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 26.Dodatkowe informacje
20/12/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/2247 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2016/35), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
20/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2016/34), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 3.Dodatkowe informacje
17/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2300 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2016/33), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 123.
17/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2299 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2016/32), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 117.
17/12/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/2298 z dnia 2 listopada 2016 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2016/31), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, str. 102.
15/12/2016
Opinia w sprawie uprawnień Česká národní banka do prowadzenia transakcji na rynku finansowym (CON/2016/60), Republika Czeska, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Opinia w sprawie kontroli działalności Banka Slovenije (CON/2016/59), Słowenia, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Opinia w sprawie przekazania zadań publicznych dotyczących monet De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Holandia, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/2164 z dnia 30 listopada 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2017 r.  (EBC/2016/43), Dz.U. L 333 z 30.11.2016, str. 73.
30/11/2016
Opinia w sprawie zwrotu kosztów działania centralnego rejestru kredytowego i rejestru rachunków bankowych (CON/2016/57), Bułgaria, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Opinia w sprawie stopy reserwy obowiązkowej (CON/2016/56), Węgry, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Opinia w sprawie projektu ustawy znoszącej udzielanie gwarancji państwa w związku z awaryjnym wsparciem płynności (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
17/11/2016
Opinia w sprawie przekazania na rzecz Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland uprawnień do oceny konkurencji na rynku kredytów hipotecznych oraz do wydawania kredytodawcom instrukcji w zakresie zmiennych stóp procentowych (CON/2016/54), Irlandia, 17.11.2016.
15/11/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1994 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie metody uznawania instytucjonalnych systemów ochrony na potrzeby ostrożnościowe przez właściwe organy krajowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  (EBC/2016/38), Dz.U. L 306 z 15.11.2016, str. 37.
15/11/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1993 z dnia 4 listopada 2016 r. ustanawiające zasady koordynacji ocen instytucjonalnych systemów ochrony przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 oraz zasady monitorowania instytucjonalnych systemów ochrony obejmujących istotne i mniej istotne instytucje (EBC/2016/37), Dz.U. L 306 z 15.11.2016, str. 32.
21/10/2016
Opinia w sprawie modyfikacji zasad wyliczania oprocentowania francuskiego rachunku oszczędnościowego typu livret A  (CON/2016/51), Francja, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Decyzja EBC/2013/54 - nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  14.11.2016.
11/11/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1975 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie dalszego przekazania uprawnień do udzielania akredytacji tymczasowych  (EBC/2016/39), Dz.U. L 304 z 11.11.2016, str. 9.
11/11/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1974 z dnia 31 października 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2016/30), Dz.U. L 304 z 11.11.2016, str. 7.
10/11/2016
Zalecenie EBC z dnia 28 października 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (EBC/2016/29), Dz.U. C 413 z 10.11.2016, str. 1.
31/10/2016
Opinia w sprawie reorganizacji zadań niemieckiej federalnej agencji ds. stabilizacji rynku finansowego oraz wdrożenia wytycznych EUNB dotyczących zasad ustalania wynagrodzeń (CON/2016/53), Niemcy, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Decyzja EBC/2016/10 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 31.10.2016.
28/10/2016
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorwacja, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Opinia w sprawie projektu ustawy o zasadach zwrotu określonych kwot spreadów walutowych pobieranych w przypadku kredytów powiązanych z walutami obcymi (CON/2016/50), Polska, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
12/10/2016
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE  (CON/2016/49), 12.10.2016.Dodatkowe informacje
11/10/2016
Opinia w sprawie obsługi nieruchomości i udziałów w kapitale zakładowym nabytych przez instytucję kredytową w wyniku przeprowadzenia przez dłużnika postępowania układowego  (CON/2016/48), Cypr, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Zalecenie EBC z dnia 23 września 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banca d’Italia (EBC/2016/28), Dz.U. C 366 z 5.10.2016, str. 1.
29/09/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1734 z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (EBC/2016/25), Dz.U. L 262 z 29.9.2016, str. 30.
28/09/2016
Opinia w sprawie zmiany ustawy o Latvijas Banka zmniejszającej liczbę członków Rady Latvijas Banka (CON/2016/47), Łotwa, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Opinia w sprawie zmian w ustawie o zdematerializowanych papierach wartościowych (CON/2016/46), Słowenia, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1717 z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC  (EBC/2016/27), Dz.U. L 258 z 24.9.2016, str. 17.
24/09/2016
Decyzja EBC/2004/2. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  24.9.2016.
23/09/2016
Rozporządzenie EBC (UE) nr 2016/1705 z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2016/26), Dz.U. L 257 z 23.9.2016, str. 10.
23/09/2016
Rozporządzenie EBC/2003/9. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 23.9.2016, str. .
19/09/2016
Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w przekazywaniu sprawozdawczości dotyczącej podatku od składek ubezpieczeniowych (CON/2016/45), Słowacja, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Opinia EBC z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (CON/2016/44), 12.9.2016.Dodatkowe informacje
07/09/2016
Opinia w sprawie roli przedstawiciela fińskiego organu nadzoru finansowego w Radzie ds. Nadzoru EBC oraz w sprawie opłat nadzorczych (CON/2016/43), Finlandia, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Sprostowanie do wytycznych EBC (UE) 2016/1386 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniających wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/23) Dz.U. L 238 z 6.9.2016, str. 7.
31/08/2016
Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2016/42), Słowenia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Opinia w sprawie projektu zarządzenia Banca d’Italia wprowadzającego reformę włoskich banków spółdzielczych  (CON/2016/41), Włochy, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Opinia w sprawie projektu zmian zasad utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej (CON/2016/40), Rumunia, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Zalecenie EBC z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/24), Dz.U. C 297 z 17.8.2016, str. 1.
17/08/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1386 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/23), Dz.U. L 222 z 17.8.2016, str. 85.Dodatkowe informacje
17/08/2016
Rozporządzenie EBC (UE) 2016/1384 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/22), Dz.U. L 222 z 17.8.2016, str. 24.
29/07/2016
Opinia o szczególnych zasadach restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej (CON/2016/39), Polska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
29/07/2016
Opinia w sprawie nadzoru systemowego nad schematami płatniczymi (CON/2016/38), Polska, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/07/2016
Zalecenie EBC z dnia 14 lipca 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank (EBC/2016/20), Dz.U. C 266 z 22.7.2016, str. 1.
12/07/2016
Opinia w sprawie wyłączenia prawa do potrącenia w stosunku do wierzytelności użytych jako zabezpieczenie na rzecz banku centralnego należącego do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (CON/2016/37), Francja, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/26), Dz.U. C 252 z 12.7.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
11/07/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/1162 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ujawniania informacji poufnych na potrzeby postępowań w sprawach karnych  (EBC/2016/19), Dz.U. L 192 z 11.7.2016, str. 73.
11/07/2016
Opinia w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania banknotów i monet (CON/2016/36), Polska, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
30/06/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/1061 z dnia 26 maja 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2016/15), Dz.U. L 173 z 30.6.2016, str. 102.
28/06/2016
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2016/1041 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2015/300 (EBC/2016/18), Dz.U. L 169 z 28.6.2016, str. 14.
28/06/2016
Opinia w sprawie udostępnienia centralnego rejestru rachunków bankowych (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Opinia w sprawie umów o kredyt konsumencki związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (CON/2016/34), Grecja, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat (CON/2016/27), Dz.U. C 223 z 21.6.2016, str. 3.Dodatkowe informacje
17/06/2016
Opinia EBC z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie a) wniosku dotyczącego ustanowienia wspólnych zasad dotyczących sekurytyzacji, utworzenia europejskich ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji oraz b) wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2016/11), Dz.U. C 219 z 17.6.2016, str. 2.Dodatkowe informacje
16/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/956 z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/245 (EBC/2016/2) określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2016/17), Dz.U. L 159 z 16.6.2016, str. 21.
16/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/955 z dnia 6 maja 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro  (EBC/2016/12), Dz.U. L 159 z 16.6.2016, str. 19.
15/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/948 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw  (EBC/2016/16), Dz.U. L 157 z 15.6.2016, str. 28.
15/06/2016
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorwacja, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Opinia w sprawie obniżenia wynagrodzenia ustawowego w sektorze publicznym i publiczno-prywatnym (CON/2016/32), Holandia, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Opinia w sprawie kredytów konsumenckich (CON/2016/31), Słowenia, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Deklaracja Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Malty w sprawie pisowni nazwy jednej waluty w Traktatach Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 357.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Deklaracja Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w sprawie symboli Unii Europejskiej  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 355.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie stanowiska Danii  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 353.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 18) w sprawie Francji  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 289.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 17) w sprawie Danii Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 288.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 16) w sprawie niektórych postanowień dotyczących Danii  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 287.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 15) w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 284.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 13) w sprawie kryteriów konwergencji  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 281.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 12) w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 279.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 266.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 6) w sprawie ustalenia siedzib instytucji i niektórych organów, jednostek organizacyjnych i służb Unii Europejskiej Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 265.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Protokół (nr 4) w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 230.Dodatkowe informacje
07/06/2016
Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 1.
07/06/2016
Decyzja EBC/2016/2 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana opracowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 7.6.2016.
03/06/2016
Opinia w sprawie audytu wewnętrznego Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarskiego) (CON/2016/30), Bułgaria, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/868 z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/6 w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych (EBC/2016/14), Dz.U. L 144 z 1.6.2016, str. 99.
01/06/2016
Rozporządzenie EBC (UE) nr 2016/867 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (EBC/2016/13), Dz.U. L 144 z 1.6.2016, str. 44.
19/05/2016
Opinia w sprawie rozporządzenia dotyczącego zintegrowanego modelu danych (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/702 z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2016/8), Dz.U. L 121 z 11.5.2016, str. 24.
03/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/811 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/34 w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2016/11), Dz.U. L 132 z 3.5.2016, str. 129.
03/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/810 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2016/10), Dz.U. L 132 z 3.5.2016, str. 107.
03/05/2016
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CON/2016/28), Słowenia, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/821 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2016/9), Dz.U. L 136 z 2.5.2016, str. 12.
28/04/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/661 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2016 r.  (EBC/2016/7), Dz.U. L 114 z 28.4.2016, str. 14.
28/04/2016
Decyzja EBC/2014/34 - Nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 28.4.2016.
20/04/2016
Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro oraz ich wprowadzania do obiegu (CON/2016/25), Włochy, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Opinia w sprawie audytu działalności gospodarczej Banka Slovenije (CON/2016/24), Słowenia, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/579 z dnia 16 marca 2016 r. zmieniające wytyczne EBC EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)  (EBC/2016/6), Dz.U. L 99 z 15.4.2016, str. 21.
13/04/2016
Opinia w sprawie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (CON/2016/23), Słowenia, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w zakresie wyłączeń w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami (CON/2016/10), Dz.U. C 130 z 13.4.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
06/04/2016
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2016/22)  (CON/2016/22), Dz.U. C 216 z 6.4.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
06/04/2016
Opinia w sprawie składki Austrii na rzecz funduszu ograniczania i usuwania skutków katastrof (Catastrophe Containment and Relief Trust) Międzynarodowego Funduszu Walutowego (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/450 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2015/44), Dz.U. L 86 z 1.4.2016, str. 42.
30/03/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/456 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii  (EBC/2016/3), Dz.U. L 79 z 30.3.2016, str. 34.Dodatkowe informacje
30/03/2016
Opinia w sprawie przepisów dotyczących zbywalnych dłużnych papierów wartościowych (CON/2016/20), Francja, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Rozporządzenie EBC (UE) 2016/445 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii  (EBC/2016/4), Dz.U. L 78 z 24.3.2016, str. 60.
24/03/2016
Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2016/19), Bułgaria, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinia w sprawie wymogów dotyczących spłaty kredytów hipotecznych (CON/2016/18), Szwecja, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinia w sprawie reformy banków spółdzielczych, systemu gwarantowania dla sekurytyzacji kredytów i pożyczek zagrożonych oraz zdolności do udzielania pożyczek przez alternatywne fundusze inwestycyjne (CON/2016/17), Włochy, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/457 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską  (EBC/2016/5), Dz.U. L 79 z 17.3.2016, str. 41.
17/03/2016
Opinia w sprawie powoływania oraz działalności organizacji zajmujących się przenoszeniem własności nieruchomości (CON/2016/16), Cypr, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (CON/2016/15), 17.3.2016.Dodatkowe informacje
16/03/2016
Opinia w sprawie przejęcia własności Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer przez Banque de France (CON/2016/14), Francja, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinia w sprawie wymogów dotyczących przelewów oraz poleceń zapłaty (CON/2016/13), Rumunia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinia w sprawie instrumentów finansowych kwalifikujących się na potrzeby operacji polityki pieniężnej (CON/2016/12), Rumunia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/256 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie rozszerzenia wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych na właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich oraz Europejski Bank Centralny wykonujący swoje zadania nadzorcze  (EBC/2016/1), Dz.U. L 47 z 25.2.2016, str. 16.
23/02/2016
Opinia w sprawie środków mających ułatwić niezakłócone działanie Zarządu i Komisji Personalnej Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypr, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Opinia w sprawie hierarchii wierzycieli instytucji kredytowych (CON/2016/7), Francja, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Opinia w sprawie dalszych zmian w wymogach odpowiedzialnego udzielania kredytów (CON/2016/8), Węgry, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2), Dz.U. L 45 z 20.2.2016, str. 15.Dodatkowe informacje
20/02/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/244 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2015/50), Dz.U. L 45 z 20.2.2016, str. 13.
18/02/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/231 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej  (EBC/2015/39), Dz.U. L 41 z 18.2.2016, str. 28.
12/02/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/188 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie dostępu do aplikacji, systemów, platform i usług elektronicznych SSM i korzystania z nich przez Europejski Bank Centralny i właściwe organy krajowe Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (EBC/2015/47) (EBC/2015/47), Dz.U. L 37 z 12.2.2016, str. 104.
12/02/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/187 z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/1 ustanawiającą ramy infrastruktury klucza publicznego Europejskiego Systemu Banków Centralnych (EBC/2015/46) (EBC/2015/46), Dz.U. L 37 z 12.2.2016, str. 100.
03/02/2016
Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/6), Słowenia, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2016/5), Cypr, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Zmiany zasad etyki zawodowej EBC (Niniejsze brzmienie uchyla art. 36a opublikowany w Dzienniku Urzędowym C 204 z dnia 20 czerwca 2015 r., s. 3)  Dz.U. C 31 z 28.1.2016, str. 3.
25/01/2016
Opinia w sprawie zabezpieczenia środków na wycofywanie z obiegu monet przez mennicę austriacką (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/66 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych  (EBC/2015/40), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 36.
21/01/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2015/35), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 30.
21/01/2016
Wytyczne EBC (UE) 2016/64 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej)  (EBC/2015/34), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 25.
21/01/2016
Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/3), Grecja, 21.1.2016.
20/01/2016
Opinia w sprawie nadzoru nad działalnością podmiotów zajmujących się obsługą gotówki oraz stosowania środków i kar administracyjnych (CON/2016/2), Litwa, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Opinia o podatku od niektórych instytucji finansowych (CON/2016/1), Polska, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
09/01/2016
Decyzja EBC (UE) 2016/21 z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/17 określającą zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2015/51), Dz.U. L 6 z 9.1.2016, str. 5.
05/01/2016
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2016/3 z dnia 18 listopada 2015 r. ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych w ramach wspólnych zespołów nadzorczych Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego  (EBC/2015/36), Dz.U. L 1 z 5.1.2016, str. 4.