Menu

2016

28/12/2016
Atzinums par Beļģijas likumprojektu, kas attiecas uz maksājumu darījumu apstrādātāju pārraudzību  (CON/2016/61), Beļģija, 28.12.2016.
23/12/2016
ECB Ieteikums (2016. gada 13. decembris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2016/44), OV C 481, 23.12.2016, 1. lpp..
20/12/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/2248 (2016. gada 3. novembris) par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali  (ECB/2016/36), OV L 347, 20.12.2016, 26. lpp..Papildus informācija
20/12/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/2247 (2016. gada 3. novembris) par ECB gada pārskatiem (ECB/2016/35), OV L 347, 20.12.2016, 1. lpp..Papildus informācija
20/12/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2249 (2016. gada 3. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2016/34), OV L 347, 20.12.2016, 3. lpp..Papildus informācija
17/12/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2300 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2016/33), OV L 344, 17.12.2016, 123. lpp..
17/12/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2299 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2016/32), OV L 344, 17.12.2016, 117. lpp..
17/12/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2298 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2016/31), OV L 344, 17.12.2016, 102. lpp..
15/12/2016
Atzinums par Česká národní banka pilnvarām veikt darījumus finanšu tirgū (CON/2016/60), Čehijas Republika, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Atzinums par Banka Slovenije darbības revīziju (CON/2016/59), Slovēnija, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Atzinums par ar monētām saistīto valsts uzdevumu nodošanu De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nīderlande, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/2164 (2016. gada 30. novembris) par 2017. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2016/43), OV L 333, 30.11.2016, 73. lpp..
30/11/2016
Atzinums par centrālā kredītreģistra un bankas kontu reģistra darbības izmaksu kompensāciju (CON/2016/57), Bulgārija, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Atzinums par rezervju koeficientiem (CON/2016/56), Ungārija, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Atzinums par likumprojektu, ar kuru atceļ valsts garantijas, kas tika sniegtas saistībā ar ārkārtas likviditātes palīdzību (CON/2016/55), Beļģija, 17.11.2016.
17/11/2016
Atzinums par pilnvaru piešķiršanu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland izvērtēt konkurenci hipotekāro kredītu tirgū un sniegt kreditoriem norādījumus par mainīgajām procentu likmēm  (CON/2016/54), Īrija, 17.11.2016.
15/11/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1994 (2016. gada 4. novembris) par nacionālo kompetento iestāžu pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013  (ECB/2016/38), OV L 306, 15.11.2016, 37. lpp..
15/11/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1993 (2016. gada 4. novembris), ar ko nosaka principus novērtējuma koordinācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, un par tādu institucionālās aizsardzības shēmu kontroli, kuras ietver nozīmīgas un mazāk nozīmīgas iestādes  (ECB/2016/37), OV L 306, 15.11.2016, 32. lpp..
21/10/2016
Atzinums par atlīdzības formulas izmaiņām attiecībā uz Francijas livret A (CON/2016/51), Francija, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Lēmums ECB/2013/54. Neoficiāls konsolidēts teksts, kuru sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 14.11.2016.
11/11/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/1957 (2016.gada 8.novembris) par pagaidu akreditācijas piešķiršanas pilnvaru tālāku deleģēšanu (ECB/2016/39), OV L 304, 11.11.2016, 9. lpp..
11/11/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/1974 (2016. gada 31. oktobris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu (ECB/2016/30), OV L 304, 11.11.2016, 7. lpp..
10/11/2016
ECB Ieteikums (2016. gada 28. oktobris) – Eiropas Savienības Padomei par Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem (ECB/2016/29), OV C 413, 10.11.2016, 1. lpp..
31/10/2016
Atzinums par Federālās finanšu tirgus stabilizācijas aģentūras pienākumu reorganizāciju un EBI drošas atlīdzības politikas pamatnostādņu īstenošanu (CON/2016/53), Vācija, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Lēmums ECB/2016/10 - Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 31.10.2016.
28/10/2016
Atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Horvātija, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Atzinums par likumprojektu, ar kuru veicina noteiktu procentu likmju starpību atmaksu, kuras noteiktas ārvalstu valūtai piesaistītiem kredītiem (CON/2016/50), Polija, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un groza Direktīvu 2009/101/EK (CON/2016/49), 12.10.2016.Papildus informācija
11/10/2016
Atzinums par rīcību ar nekustamo īpašumu vai kapitāla daļām, kuras kredītiestāde ieguvusi pēc parāda norēķinu veikšanas (CON/2016/48), Kipra, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
ECB Ieteikums (2016. gada 23. septembris) Eiropas Savienības Padomei par Banca d’Italia ārējiem revidentiem (ECB/2016/28), OV C 366, 5.10.2016, 1. lpp..
29/09/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/1734 (2016. gada 21. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/54 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem (ECB/2016/25), OV L 262, 29.9.2016, 30. lpp..
28/09/2016
Atzinums par grozījumiem likumā "Par Latvijas Banku", ar kuriem samazina Latvijas Bankas padomes locekļu skaitu (CON/2016/47), Latvija, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
26/09/2016
Atzinums par Dematerializēto vērtspapīru likuma grozījumiem (CON/2016/46), Slovēnija, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/1717 (2016. gada 21. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu  (ECB/2016/27), OV L 258, 24.9.2016, 17. lpp..
24/09/2016
Lēmums ECB/2004/2. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs  24.9.2016.
23/09/2016
ECB Regula (ES) 2016/1705 (2016. gada 9. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2016/26), OV L 257, 23.9.2016, 10. lpp..
23/09/2016
Regula ECB/2003/9. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs.  OV L , 23.9.2016, . lpp..
19/09/2016
Atzinums par Národná banka Slovenska lomu pārskata sniegšanā par apdrošināšanas prēmiju nodevu (CON/2016/45), Slovākija, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
ECB Atzinums (2016. gada 12. septembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem  (CON/2016/44), 12.9.2016.Papildus informācija
07/09/2016
Atzinums par Finanšu uzraudzības iestādes pārstāvja status ECB Uzraudzības valdē un par uzraudzības maksām (CON/2016/43), Somija, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Labojums ECB Pamatnostādnē (ES) 2016/1386 (2016. gada 2. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/23) OV L 238, 6.9.2016, 7. lpp..
31/08/2016
Atzinums par centrālo kredītreģistru (CON/2016/42), Slovēnija, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Atzinums par Banca d’Italia rīkojumu, ar ko īsteno Itālijas kooperatīvo banku reformu (CON/2016/41), Itālija, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Atzinums par grozījumiem obligāto rezervju režīmā (CON/2016/40), Rumānija, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
ECB Ieteikums (2016. gada 2. augusts) par vērtspapīru turējumu statistikas datu kvalitātes pārvaldības regulējumu (ECB/2016/24), OV C 297, 17.8.2016, 1. lpp..
17/08/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1386 (2016. gada 2. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/23), OV L 222, 17.8.2016, 85. lpp..Papildus informācija
17/08/2016
ECB Regula (ES) 2016/1384 (2016. gada 2. augusts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/22) (ECB/2016/22), OV L 222, 17.8.2016, 24. lpp..
29/07/2016
Atzinums par speciāliem noteikumiem par ārvalstu valūtā indeksētu vai denominētu aizdevumu restrukturizāciju (CON/2016/39), Polija, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Please insert title (CON/2016/38), Polija, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
ECB Ieteikums (2016. gada 14. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Eesti Pank ārējiem revidentiem  (ECB/2016/20), OV C 266, 22.7.2016, 1. lpp..
12/07/2016
Atzinums par ieskaita tiesību nepieļaušanu attiecībā uz prasībām, kas kā nodrošinājums mobilizētas Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālajā bankā (CON/2016/37), Francija, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 806/2014, lai izveidotu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu (CON/2016/26), OV C 252, 12.7.2016, 1. lpp..Papildus informācija
11/07/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/1162 (2016. gada 30. jūnijs) par konfidenciālas informācijas atklāšanu kriminālizmeklēšanas kontekstā  (ECB/2016/19), OV L 192, 11.7.2016, 73. lpp..
11/07/2016
Atzinums banknošu un monētu skaitīšanas, šķirošanas, iepakošanas un marķēšanas metodi un procedūru (CON/2016/36), Polija, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1061 (2016. gada 26. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību  (ECB/2016/15), OV L 173, 30.6.2016, 102. lpp..
28/06/2016
uz sākumu: ECB Lēmums (ES) 2016/1041 (2016. gada 22. jūnijs) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2015/300 atcelšanu ( (ECB/2016/18), OV L 169, 28.6.2016, 14. lpp..
28/06/2016
Atzinums par piekļuves paplašināšanu centrālajam bankas kontu reģistram (CON/2016/35), Beļģija, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Atzinums par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu (CON/2016/34), Grieķija, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
ECB Atzinums (2016. gada 29. aprīlis) par priekšlikumu regulai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, un priekšlikumu direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem  (CON/2016/27), OV C 223, 21.6.2016, 3. lpp..Papildus informācija
17/06/2016
ECB Atzinums (2016. gada 11. marts) par a) priekšlikumu regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par vērtspapīrošanu, izveido Eiropas mēroga regulējumu attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un b) priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (CON/2016/11), OV C 219, 17.6.2016, 2. lpp..Papildus informācija
16/06/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/956 (2016. gada 7. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu (ES) 2016/245 (ECB/2016/2), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2016/17), OV L 159, 16.6.2016, 21. lpp..
16/06/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/955 (2016. gada 6. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2013/54 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem  (ECB/2016/12), OV L 159, 16.6.2016, 19. lpp..
15/06/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/948 (2016. gada 1. jūnijs) par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2016/16), OV L 157, 15.6.2016, 28. lpp..
15/06/2016
Atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Horvātija, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Atzinums par tiesību aktos noteiktās atlīdzības samazināšanu publiskajā un daļēji publiskajā sektorā strādājošajiem (CON/2016/32), Nīderlande, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Atzinums par patēriņa kredītu (CON/2016/31), Slovēnija, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Latvijas Republikas, Ungārijas Republikas un Maltas Republikas deklarācija par vienotās valūtas nosaukuma rakstību Līgumos OV C 202, 7.6.2016, 357. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Spānijas Karalistes, Itālijas Republikas, Kipras Republikas, Lietuvas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas deklarācija par Eiropas Savienības simboliem  OV C 202, 7.6.2016, 355. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
Deklarācija attiecībā uz Protokolu par Dānijas nostāju  OV C 202, 7.6.2016, 353. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
18. protokols par Franciju  OV C 202, 7.6.2016, 289. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
17. protokols par Dāniju  OV C 202, 7.6.2016, 288. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
16. protokols par dažiem noteikumiem attiecībā uz Dāniju  OV C 202, 7.6.2016, 287. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
15. protokols par dažiem noteikumiem attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti  OV C 202, 7.6.2016, 284. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
13. protokols par konverģences kritērijiem  OV C 202, 7.6.2016, 281. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
12. protokols par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru  OV C 202, 7.6.2016, 279. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
7. protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā  OV C 202, 7.6.2016, 266. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
6. protokols par Savienības iestāžu, dažu struktūru, organizāciju un struktūrvienību atrašanās vietu OV C 202, 7.6.2016, 265. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
4. protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtiem  OV C 202, 7.6.2016, 230. lpp..Papildus informācija
07/06/2016
Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas OV C 202, 7.6.2016, 1. lpp..
03/06/2016
Atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas)iekšējo revīziju (CON/2016/30), Bulgārija, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/868 (2016. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/6 par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma  (ECB/2016/14), OV L 144, 1.6.2016, 99. lpp..
01/06/2016
ECB Regula (ES) 2016/867 (2016. gada 18. maijs) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13), OV L 144, 1.6.2016, 44. lpp..
19/05/2016
Atzinums par integrētā datu modeļa noteikumiem (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/702 (2016. gada 18. aprīlis), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ECB/2016/8), OV L 121, 11.5.2016, 24. lpp..
03/05/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/811 (2016. gada 28. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/34 par pasākumiem attiecībā uz ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām  (ECB/2016/11), OV L 132, 3.5.2016, 129. lpp..
03/05/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/810 (2016. gada 28. aprīlis) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otro kopumu (ECB/2016/10), OV L 132, 3.5.2016, 107. lpp..
03/05/2016
Atzinums par banku noregulējumu un likvidāciju (CON/2016/28), Slovēnija, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/821 (2016. gada 26. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2016/9), OV L 136, 2.5.2016, 12. lpp..
28/04/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/661 (2016. gada 15. aprīlis) par 2016. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2016/7), OV L 114, 28.4.2016, 14. lpp..
28/04/2016
Lēmums ECB/2014/34 - Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 28.4.2016.
20/04/2016
Atzinums par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, un to apgrozību (CON/2016/25), Itālija, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Atzinums par Banka Slovenije operāciju revīziju (CON/2016/24), Slovēnija, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/579 (2016. gada 16. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2016/6), OV L 99, 15.4.2016, 21. lpp..
13/04/2016
Atzinums par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu (CON/2016/23), Slovēnija, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīleriem (CON/2016/10), OV C 130, 13.4.2016, 1. lpp..Papildus informācija
06/04/2016
ECB Atzinums (2016. gada 17. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (CON/2016/22), OV C 216, 6.4.2016, 1. lpp..Papildus informācija
06/04/2016
Atzinums par Austrijas iemaksu Starptautiskā Valūtas fonda Katastrofu seku novēršanas un palīdzības trastā (CON/2016/21), Austrija, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/450 (2015. gada 4. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2015/44), OV L 86, 1.4.2016, 42. lpp..
30/03/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/456 (2016. gada 4. marts) par noteikumiem un nosacījumiem izmeklēšanai, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai veic Eiropas Centrālajā bankā, lai novērstu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses  (ECB/2016/3), OV L 79, 30.3.2016, 34. lpp..Papildus informācija
30/03/2016
Atzinums par režīmu, ko piemēro tirgojamiem parāda vērtspapīriem (CON/2016/20), Francija, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
ECB Regula (ES) 2016/445 (2016. gada 14. marts) par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu (ECB/2016/4), OV L 78, 24.3.2016, 60. lpp..
24/03/2016
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2016/19), Bulgārija, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Atzinums par hipotēkāro kredītu amortizācijas prasībām (CON/2016/18), Zviedrija, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Atzinums par kooperatīvo banku reformu, ienākumus nenesošu kredītu vērtspapīrošanas garantiju shēmu un alternatīvo ieguldījumu fondu kreditēšanas kapacitāti (CON/2016/17), Itālija, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/457 (2016. gada 16. marts) par Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2016/5), OV L 79, 17.3.2016, 41. lpp..
17/03/2016
Atzinums par nekustamā īpašuma tiesību nodošanas organizāciju izveidi un darbību (CON/2016/16), Kipra, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB Atzinums (2016. gada 17. marts) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (CON/2016/15), 17.3.2016.Papildus informācija
16/03/2016
Atzinums par to, kā Banque de France iegūst juridiskās īpašuma tiesības uz Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer by the Banque de France (CON/2016/14), Francija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Atzinums par obligātajām prasībām kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem (CON/2016/13), Rumānija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Atzinums par monetārās politikas operācijām atbilstošiem finanšu instrumentiem (CON/2016/12), Rumānija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/256 (2016. gada 5. februāris) par kopējo noteikumu un obligāto standartu piemērošanas paplašināšanu attiecībā uz iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm un Eiropas Centrālo banku tās uzraudzības funkciju izpildē, lai aizsargātu tās statistiskās informācijas konfidencialitāti, kuru Eiropas Centrālā banka vāc ar nacionālo centrālo banku palīdzību  (ECB/2016/1), OV L 47, 25.2.2016, 16. lpp..
23/02/2016
Atzinums par pasākumiem, kas veicina Central Bank of Cyprus Direktoru padomes un Personāla komitejas raitu darbību (CON/2016/9), Kipra, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Atzinums par kredītiestāžu kreditoru hierarhiju (CON/2016/7), Francija, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Atzinums par turpmākiem grozījumiem attiecībā uz atbildīgas kreditēšanas prasībām (CON/2016/8), Ungārija, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
ECB lēmums (ES) 2016/244 (2015. gada 18. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/10 par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu (ECB/2015/50), OV L 45, 20.2.2016, 13. lpp..
18/02/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/231 (2015. gada 26. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā  (ECB/2015/39), OV L 41, 18.2.2016, 28. lpp..
12/02/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/188 (2015. gada 11. decembris) par to, kā Eiropas Centrālā banka un Vienotā uzraudzības mehānisma nacionālās kompetentās iestādes piekļūst un izmanto VUM elektroniskās lietojumprogrammas, sistēmas, platformas un pakalpojumus  (ECB/2015/47), OV L 37, 12.2.2016, 104. lpp..
12/02/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/187 (2015. gada 11. decembris), ar kuru groza Lēmumu ECB/2013/1, ar ko nosaka Eiropas Centrālo banku sistēmas publiskās atslēgas infrastruktūras regulējumu  (ECB/2015/46), OV L 37, 12.2.2016, 100. lpp..
03/02/2016
Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2016/6), Slovēnija, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību atveseļošanu un noregulējumu (CON/2016/5), Kipra, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Grozījumi ECB ētikas regulējumā (Ar šo tekstu aizstāj 36.a pantu tekstā, kas publicēts 2015. gada 20. jūnija “Oficiālajā Vēstnesī” C 204, 3. lpp.)  OV C 31, 28.1.2016, 3. lpp..
25/01/2016
Atzinums par monētu atgriešanas nodrošinājumu Austrijas kaltuvē (CON/2016/4), Austrija, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/66 (2015. gada 26. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/24 par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā  (ECB/2015/40), OV L 14, 21.1.2016, 36. lpp..
21/01/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/65 (2015. gada 18. novembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem  (ECB/2015/35), OV L 14, 21.1.2016, 30. lpp..
21/01/2016
ECB Pamatnostādne (ES) 2016/64 (2015. gada 18. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādni)  (ECB/2015/34), OV L 14, 21.1.2016, 25. lpp..
21/01/2016
Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2016/3), Grieķija, 21.1.2016.
20/01/2016
Atzinums par skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbības uzraudzību un administratīvo lēmumu un sodu piemērošanu (CON/2016/2), Lietuva, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Atzinums par nodokli noteiktām finanšu iestādēm (CON/2016/1), Polija, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
ECB Lēmums (ES) 2016/21 (2015. gada 23. decembris), ar kuru groza Lēmumu ECB/2008/17, ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (ECB/2015/51), OV L 6, 9.1.2016, 5. lpp..
05/01/2016
uz sākumu: ECB Lēmums (ES) 2016/3 (2015. gada 18. novembris), ar ko nosaka principus novērtējuma sniegšanai par nacionālo kompetento iestāžu apakškoordinatoru pienākumu izpildi Vienotā uzraudzības mehānisma kopējās uzraudzības komandās  (ECB/2015/36), OV L 1, 5.1.2016, 4. lpp..