Menu

2016

28/12/2016
Arvamus Belgia maksetehingute töötlejate järelevaatamise seaduseelnõu kohta (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
23/12/2016
EKP soovitus, 13. detsember 2016, dividendi jaotamise põhimõtete kohta (EKP/2016/44), ELT C 481, 23.12.2016, lk 1.
20/12/2016
EKP otsus (EL) 2016/2248, 3. november 2016, eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta  (EKP/2016/36), ELT L 347, 20.12.2016, lk 26.Täiendav teave
20/12/2016
EKP otsus (EL) 2016/2247, 3. november 2016, EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2016/35), ELT L 347, 20.12.2016, lk 1.Täiendav teave
20/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2249, 3. november 2016, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2016/34), ELT L 347, 20.12.2016, lk 3.Täiendav teave
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2300, 2. november 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega  (EKP/2016/33), ELT L 344, 17.12.2016, lk 123.
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2299, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2016/32), ELT L 344, 17.12.2016, lk 117.
17/12/2016
EKP suunis (EL) 2016/2298, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2016/31), ELT L 344, 17.12.2016, lk 102.
15/12/2016
Arvamus Česká národní banka finantsturul tehingute teostamise pädevuse kohta (CON/2016/60), Tšehhi Vabariik, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Arvamus Banka Slovenije tegevuse auditeerimise kohta (CON/2016/59), Sloveenia, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Arvamus müntidega seotud avalike ülesannete andmise kohta De Nederlandsche Bankile (CON/2016/58), Madalmaad, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Otsus (EL) 2016/2164, 30. november 2016, müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2016/43), ELT L 333, 30.11.2016, lk 73.
30/11/2016
Arvamus keskse krediidiregistri ja pangakontode keskregistri käitamisega seotud kulude hüvitamise kohta (CON/2016/57), Bulgaaria, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Arvamus reservimäärade kohta (CON/2016/56), Ungari, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb riigi garantii kaotamist seoses erakorralise likviidsusabiga (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
17/11/2016
Arvamus, mis käsitleb Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Irelandile pädevuse andmist konkurentsi hindamiseks hüpoteeklaenude turul ja juhiste andmiseks muutuva intressimääraga laenude saajatele (CON/2016/54), Iirimaa, 17.11.2016.
15/11/2016
EKP suunis (EL) 2016/1994, 4. november 2016, põhimõtete kohta, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel riiklike pädevate asutuste poolt usaldatavusjärelevalve eesmärgil vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (EKP/2016/38), ELT L 306, 15.11.2016, lk 37.
15/11/2016
EKP suunis (EL) 2016/1993, 4. november 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt läbiviidava hindamise kooskõlastamise ning olulisi ja vähem olulisi krediidiasutusi hõlmavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide seire põhimõtted  (EKP/2016/37), ELT L 306, 15.11.2016, lk 32.
21/10/2016
Arvamus Prantsusmaa livret A tasustamisvalemi muutmise kohta (CON/2016/51), Prantsusmaa, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Please translate: Decision ECB/2013/54 - Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union  14.11.2016.
11/11/2016
EKP otsus (EL) 2016/1975, 8. november 2016, eelatesteerimise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2016/39), ELT L 304, 11.11.2016, lk 9.
11/11/2016
EKP otsus (EL) 2016/1974, 31. oktoober 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2016/30), ELT L 304, 11.11.2016, lk 7.
10/11/2016
EKP soovitus, 28. oktoober 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Irelandi välisaudiitorite kohta  (EKP/2016/29), ELT C 413, 10.11.2016, lk 1.
31/10/2016
Arvamus finantsturgude stabiliseerimise föderaalagentuuri reorganiseerimise ja mõistlikku tasustamispoliitikat käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste rakendamise kohta (CON/2016/53), Saksamaa, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Otsus EKP/2016/10 - Mitteametlik konsolideeritud version, koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 31.10.2016.
28/10/2016
Arvamus Hrvatska Narodna Banka seaduse muutmise kohta (CON/2016/52), Horvaatia, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Arvamus seaduseelnõu kohta, millega võimaldatakse teatud välisvaluutaga seotud laenude kursivahede hüvitamist  (CON/2016/50), Poola, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis muudab direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ja muudab direktiivi 2009/101/EÜ  (CON/2016/49), 12.10.2016.Täiendav teave
11/10/2016
Arvamus kinnisvara või aktsiakapitali käsitlemise kohta, mida krediidiasutus omandab pärast võlaarveldusmenetlust (CON/2016/48), Küpros, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
EKP soovitus, 23. september 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Banca d’Italia välisaudiitorite kohta (EKP/2016/28), ELT C 366, 5.10.2016, lk 1.
29/09/2016
EKP otsus (EL) 2016/1734, 21. september 2016, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta (EKP/2016/25), ELT L 262, 29.9.2016, lk 30.
28/09/2016
Arvamus Latvijas Banka seaduse muutmise kohta, millega vähendatakse Latvijas Banka nõukogu liikmete arvu  (CON/2016/47), Läti, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Arvamus elektrooniliste väärtpaberite seaduse muutmise kohta (CON/2016/46), Sloveenia, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
EKP otsus (EL) 2016/1717, 21. september 2016, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord  (EKP/2016/27), ELT L 258, 24.9.2016, lk 17.
24/09/2016
Otsus EKP/2004/2. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 24.9.2016.
23/09/2016
EKP määrus (EL) 2016/1705, 9. september 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2016/26), ELT L 257, 23.9.2016, lk 10.
23/09/2016
Määrus EKP/2003/9. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT L , 23.9.2016, lk .
19/09/2016
Arvamus Národná banka Slovenska funktsiooni kohta kindlustuspreemiate maksu aruandluses (CON/2016/45), Slovakkia, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (CON/2016/44), 12.9.2016.Täiendav teave
07/09/2016
Arvamus finantsinspektsiooni töötaja rolli kohta EKP järelevalvenõukogus ja järelevalvetasude kohta (CON/2016/43), Soome, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
EKP 2. augusti 2016. aasta suunise (EL) 2016/1386 (millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta) parandus (EKP/2016/23) ELT L 238, 6.9.2016, lk 7.
31/08/2016
Arvamus keskse krediidiregistri kohta (CON/2016/42), Sloveenia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Arvamus Banca d’Italia ringkirja kohta, millega rakendatakse Itaalia ühistupankade reform (CON/2016/41), Itaalia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Arvamus kohustuslike reservide korra muutmise kohta  (CON/2016/40), Rumeenia, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
EKP soovitus, 2. august 2016, väärtpaberiosaluste statistika andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta (EKP/2016/24), ELT C 297, 17.8.2016, lk 1.
17/08/2016
EKP suunis (EL) 2016/1386, 2. august 2016, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/23), ELT L 222, 17.8.2016, lk 85.Täiendav teave
17/08/2016
EKP määrus (EL) 2016/1384, 2. august 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/22), ELT L 222, 17.8.2016, lk 24.
29/07/2016
Arvamus indekseeritud või välisvaluutas vääringustatud laenude restruktureerimise erireeglite kohta (CON/2016/39), Poola, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Arvamus makseskeemide järelevaatamise kohta (CON/2016/38), Poola, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
EKP soovitus, 14. juuli 2016, Euroopa Liidu Nõukogule, Eesti Panga välisaudiitorite kohta  (EKP/2016/20), ELT C 266, 22.7.2016, lk 1.
12/07/2016
Arvamus tasaarvestusõiguste väljajätmise kohta seoses Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpangale tagatiseks antud nõuetega (CON/2016/37), Prantsusmaa, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014, et luua Euroopa hoiuste tagamise skeem (CON/2016/26), ELT C 252, 12.7.2016, lk 1.Täiendav teave
11/07/2016
EKP otsus (EL) 2016/1162, 30. juuni 2016, konfidentsiaalse teabe avaldamise kohta kriminaaluurimise käigus  (EKP/2016/19), ELT L 192, 11.7.2016, lk 73.
11/07/2016
Arvamus pangatähtede ja müntide loendamise, sortimise, pakendamise ja märgistamise meetodi ja korra kohta (CON/2016/36), Poola, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
EKP suunis (EL) 2016/1061, 26. mai 2016, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2“ toimimist (EKP/2016/15), ELT L 173, 30.6.2016, lk 102.
28/06/2016
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2016/1041, 22. juuni 2016, Kreeka Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2015/300 (EKP/2016/18), ELT L 169, 28.6.2016, lk 14.
28/06/2016
Arvamus pangakontode keskregistrile juurdepääsu laiendamise kohta  (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Arvamus elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta (CON/2016/34), Kreeka, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume, ja ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (CON/2016/27), ELT C 223, 21.6.2016, lk 3.Täiendav teave
17/06/2016
Arvamus seoses ettepanekutega, mis käsitlevad a) määrust, millega kehtestatakse ühised eeskirjad väärtpaberistamise kohta ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise Euroopa raamistik, ja b) määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (CON/2016/11), ELT C 219, 17.6.2016, lk 2.Täiendav teave
16/06/2016
EKP otsus, 7. juuni 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta (EKP/2016/17), ELT L 159, 16.6.2016, lk 21.
16/06/2016
EKP otsus (EL) 2016/955, 6. mai 2016, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta  (EKP/2016/12), ELT L 159, 16.6.2016, lk 19.
15/06/2016
EKP otsus, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16), ELT L 157, 15.6.2016, lk 28.
15/06/2016
Arvamus Hrvatska Narodna Banka seaduse muutmise kohta (CON/2016/33), Horvaatia, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Arvamus avaliku sektori või riigi osalusega sektori töötajate seadusest tuleneva tasu vähendamise kohta (CON/2016/32), Madalmaad, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Arvamus tarbijakrediidi kohta (CON/2016/31), Sloveenia, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Läti Vabariigi, Ungari Vabariigi ja Malta Vabariigi deklaratsioon ühisraha nimetuse kirjapildi kohta aluslepingutes  ELT C 202, 7.6.2016, lk 357.Täiendav teave
07/06/2016
Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi deklaratsioon Euroopa Liidu sümbolite kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 355.Täiendav teave
07/06/2016
Deklaratsioon, mis käsitleb protokolli Taani kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 353.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 18) Prantsusmaa kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 289.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 17) Taani kohta ELT C 202, 7.6.2016, lk 288.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 16) teatavate Taanit käsitlevate sätete kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 287.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 15) teatavate Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki käsitlevate sätete kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 284.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 13) lähenemiskriteeriumide kohta ELT C 202, 7.6.2016, lk 281.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 12) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 279.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 7) Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 266.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 6) Euroopa Liidu institutsioonide ning teatud organite, asutuste ja talituste asukoha kohta  ELT C 202, 7.6.2016, lk 265.Täiendav teave
07/06/2016
Protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja kohta ELT C 202, 7.6.2016, lk 230.Täiendav teave
07/06/2016
Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid ELT C 202, 7.6.2016, lk 1.
07/06/2016
Otsus EKP/2016/2 - Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 7.6.2016.
03/06/2016
Arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) siseauditi kohta  (CON/2016/30), Bulgaaria, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
EKP otsus (EL) 2016/868, 18. mai 2016, millega muudetakse otsust EKP/2014/6 Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta (EKP/2016/14), ELT L 144, 1.6.2016, lk 99.
01/06/2016
EKP määrus (EL) 2016/867, 18. mai 2016, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta (EKP/2016/13), ELT L 144, 1.6.2016, lk 44.
19/05/2016
Arvamus integreeritud andmemudeli määruse kohta (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/702, 18. aprill 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2016/8), ELT L 121, 11.5.2016, lk 24.
03/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/811, 28. aprill 2016, millega muudetakse otsust EKP/2014/34 sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta  (EKP/2016/11), ELT L 132, 3.5.2016, lk 129.
03/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/810, 28. aprill 2016, suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta  (EKP/2016/10), ELT L 132, 3.5.2016, lk 107.
03/05/2016
Arvamus pankade kriisilahenduse ja likvideerimise kohta (CON/2016/28), Sloveenia, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
EKP otsus (EL) 2016/821, 26. aprill 2016, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2016/9), ELT L 136, 2.5.2016, lk 12.
28/04/2016
EKP otsus (EL) 2016/661, 15. aprill 2016, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2016. aastal  (EKP/2016/7), ELT L 114, 28.4.2016, lk 14.
28/04/2016
Otsus EKP/2014/34 - Mitteametlik konsolideeritud version, koostanud Euroopa Liidu Väljaannete Talitus  28.4.2016.
20/04/2016
Arvamus euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning ringluse kohta (CON/2016/25), Itaalia, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Arvamus Banka Slovenije tehingute auditeerimise kohta (CON/2016/24), Sloveenia, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
EKP suunis (EL) 2016/579, 16. märts 2016, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2016/6), ELT L 99, 15.4.2016, lk 21.
14/04/2016
EKP 14. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) (liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta) parandus  ELT L 95, 14.4.2016, lk 20.
13/04/2016
Arvamus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta (CON/2016/23), Sloveenia, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses kaubadiilerite suhtes kohaldatavate eranditega  (CON/2016/10), ELT C 130, 13.4.2016, lk 1.Täiendav teave
06/04/2016
Arvamus seoses nõukogu otsuse ettepanekuga, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis  (CON/2016/22), ELT C 216, 6.4.2016, lk 1.Täiendav teave
06/04/2016
Arvamus Austria sissemakse kohta Rahvusvahelise Valuutafondi katastroofide piiramise ja abi usaldusfondi (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
EKP suunis (EL) 2016/450, 4. detsember 2015, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2015/44), ELT L 86, 1.4.2016, lk 42.
30/03/2016
EKP otsus (EL) 2016/456, 4. märts 2016, Euroopa Pettustevastase Ameti poolt EKPs seoses liidu finantshuve mõjutava pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega läbiviidavate juurdluste tingimuste kohta (EKP/2016/3), ELT L 79, 30.3.2016, lk 34.Täiendav teave
30/03/2016
Arvamus vabalt võõrandatavate võlaväärtpaberite suhtes kehtiva korra kohta (CON/2016/20), Prantsusmaa, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
EKP määrus (EL) 2016/445, 14. märts 2016, liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta  (EKP/2016/4), ELT L 78, 24.3.2016, lk 60.Täiendav teave
24/03/2016
Arvamus makseteenuste kohta (CON/2016/19), Bulgaaria, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Arvamus hüpoteegi amortiseerimise nõuete kohta (CON/2016/18), Rootsi, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Arvamus ühistupankade reformi, viivislaenude väärtpaberistamise tagamise skeemide ja alternatiivsete investeerimisfondide laenuandmisvõime kohta (CON/2016/17), Itaalia, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
EKP otsus (EL) 2016/457, 16. märts 2016, Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta  (EKP/2016/5), ELT L 79, 17.3.2016, lk 41.
17/03/2016
Arvamus kinnisvara omandiõiguse üleandmise asutuste asutamise ja tegevuse kohta (CON/2016/16), Küpros, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta (CON/2016/15), 17.3.2016.Täiendav teave
16/03/2016
Arvamus Institut d’Émission des Départements d’Outre-Meri omandiõiguse omandamise kohta Banque de France poolt (CON/2016/14), Prantsusmaa, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Arvamus kreeditkorralduste ja otsedebiteerimise kohustuslike nõuete kohta (CON/2016/13), Rumeenia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Arvamus rahapoliitika operatsioonide jaoks kõlblike finantsinstrumentide kohta (CON/2016/12), Rumeenia, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
EKP suunis (EL) 2016/256, 5. veebruar 2016, ühtsete reeglite ja miinimumstandardite laiendamise kohta riiklikele pädevatele asutustele osalevates liikmesriikides ja EKPle järelevalve funktsioonis seoses riikide keskpankade abil EKP poolt kogutud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitsega  (EKP/2016/1), ELT L 47, 25.2.2016, lk 16.
23/02/2016
Arvamus Küprose keskpanga juhatajate nõukogu ja personalikomitee sujuva toimimise tagamise meetmete kohta (CON/2016/9), Küpros, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Arvamus krediidiasutuste võlausaldajate nõuete rahuldamisjärkude kohta (CON/2016/7), Prantsusmaa, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Arvamus vatutustundliku laenuandmise nõuete täiendavate muudatuste kohta (CON/2016/8), Ungari, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta  (EKP/2016/2), ELT L 45, 20.2.2016, lk 15.Täiendav teave
20/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/244, 18. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/10 statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta (EKP/2015/50), ELT L 45, 20.2.2016, lk 13.
18/02/2016
EKP suunis (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas  (EKP/2015/39), ELT L 41, 18.2.2016, lk 28.
12/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/188, 11. detsember 2015, juurdepääsu kohta SSMi elektroonilistele rakendustele, süsteemidele, platvormidele ja teenustele ning nende kasutamise kohta EKP ja ühtse järelevalvemehhanismi riiklike pädevate asutuste poolt  (EKP/2015/47), ELT L 37, 12.2.2016, lk 104.
12/02/2016
EKP otsus (EL) 2016/187, 11. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2013/1, millega kehtestatakse avaliku võtme infrastruktuuri raamistik Euroopa Keskpankade Süsteemi jaoks  (EKP/2015/46), ELT L 37, 12.2.2016, lk 100.
03/02/2016
Arvamuse hoiuste tagamise skeemi kohta (CON/2016/6), Sloveenia, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2016/5), Küpros, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
EKP eetikaraamistiku muutmine (käesolev tekst asendab artikli 36a muutmise teksti, mis avaldati 20. juuni 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 204, lk 3)  ELT C 31, 28.1.2016, lk 3.
25/01/2016
Arvamus müntide lunastamise tagamise kohta Austria rahapaja poolt (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
EKP suunis (EL) 2016/66, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega  (EKP/2015/40), ELT L 14, 21.1.2016, lk 36.
21/01/2016
EKP suunis (EL) 2016/65, 18. november 2015, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta  (EKP/2015/35), ELT L 14, 21.1.2016, lk 30.
21/01/2016
EKP suunis (EL) 2016/64, 18. november 2015, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis)  (EKP/2015/34), ELT L 14, 21.1.2016, lk 25.
21/01/2016
Arvamus hoiuste tagamise skeemi kohta (CON/2016/3), Kreeka, 21.1.2016.
20/01/2016
Arvamus sularahakäitlejate tegevuse järelevalve ning haldusmeetmete ja -trahvide kohaldamise kohta (CON/2016/2), Leedu, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Arvamus teatavate finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava maksu kohta (CON/2016/1), Poola, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
EKP otsus (EL) 2016/21, 23. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2008/17, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik (EKP/2015/51), ELT L 6, 9.1.2016, lk 5.
05/01/2016
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2016/3, 18. november 2015, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted ühtse järelevalvemehhanismi ühiste järelevalverühmade riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele  (EKP/2015/36), ELT L 1, 5.1.2016, lk 4.