Menu

2016

28/12/2016
Становище относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции (CON/2016/61), Белгия, 28.12.2016.
23/12/2016
Препоръка на ЕЦБ от 13 декември 2016 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2016/44), OВ C 481, 23.12.2016 г., стр. 1..
20/12/2016
Решение (ЕС) 2016/2248 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2016/36), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 26..Допълнителна информация
20/12/2016
Решение (ЕС) 2016/2247 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/35), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
20/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2300 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2016/33), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 123..
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2299 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/32), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 117..
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2298 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/31), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 102..
15/12/2016
Становище относно правомощията на Česká národní banka да извършва сделки на финансовия пазар (CON/2016/60), Чехия, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2016/59), Словения, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Становище относно прехвърлянето на публични задачи във връзка с монетите на De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Нидерландия, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Решение (ЕС) 2016/2164 на ЕЦБ от 30 ноември 2016 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година (ЕЦБ/2016/43), OВ L 333, 30.11.2016 г., стр. 73..
30/11/2016
Cтановище относно възстановяването на разходите за поддържането на централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2016/57), България, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
18/11/2016
Становище относно резервните съотношения (CON/2016/56), Унгария, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Становище относно проект на закон за отмяна на държавната гаранция, предоставена във връзка със спешната помощ за осигуряване на ликвидност (CON/2016/55), Белгия, 17.11.2016.
17/11/2016
Становище относно възлагането на правомощия на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland във връзка с извършването на оценка на конкуренцията на пазара на ипотечни кредити и с издаването на насоки към заемодателите относно променливите лихвени проценти (CON/2016/54), Ирландия, 17.11.2016.
15/11/2016
Насоки (ЕС) 2016/1994 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година относно подхода за признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели от националните компетентни органи съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета  (ЕЦБ/2016/38), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 37..
15/11/2016
Насоки (ЕС) 2016/1993 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година за определяне на принципите за координацията при оценката съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и наблюдението върху институционалните защитни схеми, които включват значими и по-малко значими институции  (ЕЦБ/2016/37), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 32..
21/10/2016
Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ (CON/2016/51), Франция, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Решение ЕЦБ/2013/54 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 14.11.2016.
11/11/2016
Решение (ЕС) 2016/1975 на ЕЦБ от 8 ноември 2016 относно пределегирането на правомощията за предоставяне на временна акредитация (ЕЦБ/2016/39), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 9..
11/11/2016
Решение (ЕС) 2016/1974 на ЕЦБ от 31 октомври 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/30), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 7..
10/11/2016
Препоръка на ЕЦБ от 28 октомври 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ЕЦБ/2016/29), OВ C 413, 10.11.2016 г., стр. 1..
31/10/2016
Становище относно реорганизацията на задачите на Федералната агенция за стабилизация на финансовия пазар и изпълнението на насоките на ЕБО във връзка с разумните политики за възнагражденията (CON/2016/53), Германия, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Решение ЕЦБ/2016/10 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.10.2016.
28/10/2016
Становище относно измененията в Закона за Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Хърватия, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Становище относно проект на закон за създаване на условия за възстановяването на някои спредове, начислени върху кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/50), Полша, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (CON/2016/49), 12.10.2016.
11/10/2016
Становище относно управлението на недвижимо имущество и дялов капитал, придобити от кредитна институция след производство по уреждане на дългове (CON/2016/48), Кипър, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Препоръка на ЕЦБ от 23 септември 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia (ЕЦБ/2016/28), OВ C 366, 5.10.2016 г., стр. 1..
29/09/2016
Решение (ЕС) 2016/1734 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/25), OВ L 262, 29.9.2016 г., стр. 30..
28/09/2016
Становище относно изменения на Закона за Latvijas Banka, с които се намалява броят на членовете на Съвета на Latvijas Banka (CON/2016/47), Латвия, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Становище относно измененията на Закона за безналичните ценни книжа (CON/2016/46), Словения, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Решение (ЕС) 2016/1717 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/27), OВ L 258, 24.9.2016 г., стр. 17..
24/09/2016
Решение ЕЦБ/2004/2. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 24.9.2016.
23/09/2016
Регламент (ЕС) 2016/1705 на ЕЦБ от 9 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2016/26), OВ L 257, 23.9.2016 г., стр. 10..
23/09/2016
Регламент ЕЦБ/2003/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 23.9.2016 г., стр. ..
19/09/2016
Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при отчитането на данъците върху застрахователни премии (CON/2016/45), Словакия, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2016/44), 12.9.2016.Допълнителна информация
07/09/2016
Становище относно ролята на представителя на Органа за финансов надзор в Надзорния съвет на ЕЦБ и относно надзорни такси (CON/2016/43), Финландия, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Поправка на Насоки (ЕС) 2016/1386 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа (EЦБ/2016/23) OВ L 238, 6.9.2016 г., стр. 7..
31/08/2016
Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), Словения, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Становище относно циркулярното писмо на Banca d’Italia за изпълнение на реформата на италианските кооперативни банки (CON/2016/41), Италия, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Становище относно измененията на режима във връзка с поддържането на минимални резерви (CON/2016/40), Румъния, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Препоръка на ЕЦБ от 2 август 2016 година относно рамката за управление на качеството на статистическите данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/24), OВ C 297, 17.8.2016 г., стр. 1..
17/08/2016
Насоки (ЕС) 2016/1386 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2016/23), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 85..Допълнителна информация
17/08/2016
Регламент (ЕС) 2016/1384 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24) относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/22), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 24..
29/07/2016
Становище относно специални правила за преструктурирането на кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/39), Полша, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Становище относно надзора върху платежните схеми (CON/2016/38), Полша, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Препоръка на ЕЦБ от 14 юли 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank (ЕЦБ/2016/20), OВ C 266, 22.7.2016 г., стр. 1..
12/07/2016
Становище относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки (CON/2016/37), Франция, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите (CON/2016/26), OВ C 252, 12.7.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
11/07/2016
Решение (ЕС) 2016/1162 на ЕЦБ от 30 юни 2016 година относно разкриването на поверителна информация в контекста на наказателни разследвания  (ЕЦБ/2016/19), OВ L 192, 11.7.2016 г., стр. 73..
11/07/2016
Становище относно метода и процедурата за броенето, сортирането, опаковането и обозначаването на банкноти и монети (CON/2016/36), Полша, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Насоки (ЕС) 2016/1061 на ЕЦБ от 26 май 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2 (ЕЦБ/2016/15), OВ L 173, 30.6.2016 г., стр. 102..
28/06/2016
Отменено: Решение (ЕС) 2016/1041 на ЕЦБ от 22 юни 2016 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/300 (ЕЦБ/2016/18), OВ L 169, 28.6.2016 г., стр. 14..
28/06/2016
Становище относно разширяването на достъпа до централния регистър на банковите сметки (CON/2016/35), Белгия, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Становище относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители (CON/2016/34), Гърция, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати и относно предложение за директива за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти по отношение на някои дати (CON/2016/27), OВ C 223, 21.6.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
17/06/2016
Становище относно а) предложение за регламент за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и б) предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2016/11), OВ C 219, 17.6.2016 г., стр. 2..Допълнителна информация
16/06/2016
Решение на ЕЦБ от 7 юни 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/17), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 21..
16/06/2016
Решение (ЕС) 2016/955 на ЕЦБ от 6 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/12), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 19..
15/06/2016
Решение на ЕЦБ от 1 юни 2016 година относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2016/16), OВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 28..
15/06/2016
Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Хърватия, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на служителите в публичния и частично публичния сектор (CON/2016/32), Нидерландия, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Становище относно потребителските кредити (CON/2016/31), Словения, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Декларация на Република Латвия, Република Унгария и Република Малта относно изписването на наименованието на единната парична единица в Договорите OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 357..Допълнителна информация
07/06/2016
Декларация на Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Италианската република, Република Кипър, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Португалската република, Румъния, Република Словения и Словашката република относно символите на Европейския съюз  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 355..Допълнителна информация
07/06/2016
Декларация относно Протокола относно позицията на Дания OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 353..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 18) относно Франция  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 289..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 17) относно Дания OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 288..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 16) за някои разпоредби относно Дания  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 287..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 15) за някои разпоредби, отнасящи се до Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 284..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 13) относно критериите за конвергенция OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 281..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 279..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз  OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 266..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 6) за местоположението на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския съюз OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 265..Допълнителна информация
07/06/2016
Протокол (№ 4) за Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 230..Допълнителна информация
07/06/2016
Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
03/06/2016
Становище относно вътрешния одит на Българската народна банка (CON/2016/30), България, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Решение (ЕС) 2016/868 на ЕЦБ от 18 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/6 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/14), OВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 99..
01/06/2016
Регламент (ЕС) 2016/867 на ЕЦБ от 18 май 2016 година относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13), OВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 44..
19/05/2016
Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), Австрия, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Решение (ЕС) 2016/702 на ЕЦБ от 18 април 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2016/8), OВ L 121, 11.5.2016 г., стр. 24..
03/05/2016
Решение (ЕС) 2016/811 на ЕЦБ от 28 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/11), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 129..
03/05/2016
Решение (ЕС) 2016/810 на ЕЦБ от 28 април 2016 година относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/10), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 107..
03/05/2016
Становище относно преструктурирането и ликвидацията на банки (CON/2016/28), Словения, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Решение (ЕС) 2016/821 на ЕЦБ от 26 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/9), OВ L 136, 2.5.2016 г., стр. 12..
28/04/2016
Решение (ЕС) 2016/661 на ЕЦБ от 15 април 2016 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2016 г. (ЕЦБ/2016/7), OВ L 114, 28.4.2016 г., стр. 14..
28/04/2016
Решение ЕЦБ/2014/34 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 28.4.2016.
20/04/2016
Становище относно проверките за истинност и годност на евробанкнотите и тяхното обращение (CON/2016/25), Италия, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Становище относно одита на бизнес операциите на Banka Slovenije (CON/2016/24), Словения, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Насоки (ЕС) 2016/579 на ЕЦБ от 16 март 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2016/6), OВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 21..
13/04/2016
Становище относно предотвратяването на изпирането на пари и на финансирането на тероризма (CON/2016/23), Словения, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки  (CON/2016/10), OВ C 130, 13.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
06/04/2016
Становище относно предложение за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд (CON/2016/22), OВ C 216, 6.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
06/04/2016
Становище относно вноската на Австрия във Фонда за ограничаване на последиците от бедствия и за подпомагане след бедствия на Международния валутен фонд (CON/2016/21), Австрия, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Насоки (ЕС) 2016/450 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2015/44), OВ L 86, 1.4.2016 г., стр. 42..
30/03/2016
Решение (ЕС) 2016/456 на ЕЦБ от 4 март 2016 година относно реда и условията за извършване на разследвания в ЕЦБ от Европейската служба за борба с измамите във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза (ЕЦБ/2016/3), OВ L 79, 30.3.2016 г., стр. 34..Допълнителна информация
30/03/2016
Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), Франция, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Регламент (ЕС) 2016/445 на ЕЦБ от 14 март 2016 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4), OВ L 78, 24.3.2016 г., стр. 60..
24/03/2016
Становище относно платежните услуги (CON/2016/19), България, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
24/03/2016
Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2016/18), Швеция, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Становище относно реформата на кооперативните банки, гаранционната схема за секюритизации на необслужвани кредити и кредитния капацитет на алтернативните инвестиционни фондове (CON/2016/17), Италия, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Решение (ЕС) 2016/457 на ЕЦБ от 16 март 2016 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър  (ЕЦБ/2016/5), OВ L 79, 17.3.2016 г., стр. 41..
17/03/2016
Становище относно създаването и функционирането на организации за прехвърляне на недвижима собственост (CON/2016/16), Кипър, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа  (CON/2016/15), 17.3.2016.Допълнителна информация
16/03/2016
Становище относно придобиването на правото на собственост върху Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer от Banque de France (CON/2016/14), Франция, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Становище относно задължителните изисквания за кредитни преводи и директни дебити (CON/2016/13), Румъния, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Становище относно финансови инструменти, които са допустими за операциите по паричната политика (CON/2016/12), Румъния, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Насоки (ЕС) 2016/256 на ЕЦБ от 5 февруари 2016 година относно разширяването на приложното поле на общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от ЕЦБ с помощта на националните централни банки, към националните компетентни органи на участващите държави членки и към ЕЦБ при изпълнението на надзорните ѝ функции  (ЕЦБ/2016/1), OВ L 47, 25.2.2016 г., стр. 16..
23/02/2016
Становище относно мерки, които да улеснят нормалното функциониране на Съвета на директорите и Комитета на служителите на Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Кипър, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Становище относно йерархията на кредиторите на кредитните институции (CON/2016/7), Франция, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Становище относно допълнителни изменения във връзка с изисквания за отговорно кредитиране (CON/2016/8), Унгария, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Решение (ЕС) №) 2016/244 на ЕЦБ от 18 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност (ЕЦБ/2015/50), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 13..
18/02/2016
Насоки (ЕС) 2016/231 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика  (ЕЦБ/2015/39), OВ L 41, 18.2.2016 г., стр. 28..
12/02/2016
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2015 година относно достъпа до електронните приложения, системи, платформи и услуги на ЕНМ и тяхното използване от ЕЦБ и националните компетентни органи на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/47), OВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 104..
12/02/2016
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/1 за определяне на рамката за инфраструктура на публичен ключ за Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2015/46), OВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 100..
03/02/2016
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/6), Словения, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2016/5), Кипър, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Изменения на етичната рамка на ЕЦБ (Настоящият текст заменя член 36а от текста, публикуван в Официален вестник C 204 от 20 юни 2015 г., стр. 3)  OВ C 31, 28.1.2016 г., стр. 3..
25/01/2016
Становище относно гарантирането на обратното изкупуване на монети от Австрийския монетен двор (CON/2016/4), Австрия, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/66 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2015/40), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36..
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/65 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/35), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 30..
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/64 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация)  (ЕЦБ/2015/34), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 25..
21/01/2016
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/3), Гърция, 21.1.2016.
20/01/2016
Становище относно надзора върху дейностите на лицата, работещи с пари в брой, и налагането на административни мерки и санкции (CON/2016/2), Литва, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Становище относно данък за определени финансови институции (CON/2016/1), Полша, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Решение (ЕС) 2016/21 на ЕЦБ от 23 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/17 за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/51), OВ L 6, 9.1.2016 г., стр. 5..
05/01/2016
Отменено: Решение (ЕС) 2016/3 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация относно работата на подкоординаторите от националните компетентни органи в съвместните надзорни екипи на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/36), OВ L 1, 5.1.2016 г., стр. 4..