2016

28/12/2016
Становище относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции (CON/2016/61), 28.12.2016.
23/12/2016
Препоръка на ЕЦБ от 13 декември 2016 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2016/44), OВ C 481, 23.12.2016 г., стр. 1..
20/12/2016
Решение (ЕС) 2016/2248 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2016/36), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 26..Допълнителна информация
20/12/2016
Решение (ЕС) 2016/2247 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2016/35), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
20/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2300 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2016/33), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 123..
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2299 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/32), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 117..
17/12/2016
Насоки (ЕС) 2016/2298 на ЕЦБ от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/31), OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 102..
15/12/2016
Становище относно правомощията на Česká národní banka да извършва сделки на финансовия пазар (CON/2016/60), 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2016/59), 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Становище относно прехвърлянето на публични задачи във връзка с монетите на De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Решение (ЕС) 2016/2164 на ЕЦБ от 30 ноември 2016 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2017 година (ЕЦБ/2016/43), OВ L 333, 30.11.2016 г., стр. 73..
30/11/2016
Cтановище относно възстановяването на разходите за поддържането на централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2016/57), България, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
18/11/2016
Становище относно резервните съотношения (CON/2016/56), 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Становище относно проект на закон за отмяна на държавната гаранция, предоставена във връзка със спешната помощ за осигуряване на ликвидност (CON/2016/55), 17.11.2016.
17/11/2016
Становище относно възлагането на правомощия на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland във връзка с извършването на оценка на конкуренцията на пазара на ипотечни кредити и с издаването на насоки към заемодателите относно променливите лихвени проценти (CON/2016/54), 17.11.2016.
15/11/2016
Насоки (ЕС) 2016/1994 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година относно подхода за признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели от националните компетентни органи съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета  (ЕЦБ/2016/38), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 37..
15/11/2016
Насоки (ЕС) 2016/1993 на ЕЦБ от 4 ноември 2016 година за определяне на принципите за координацията при оценката съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и наблюдението върху институционалните защитни схеми, които включват значими и по-малко значими институции  (ЕЦБ/2016/37), OВ L 306, 15.11.2016 г., стр. 32..
21/10/2016
Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ (CON/2016/51), 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Решение ЕЦБ/2013/54 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 14.11.2016.
11/11/2016
Решение (ЕС) 2016/1975 на ЕЦБ от 8 ноември 2016 относно пределегирането на правомощията за предоставяне на временна акредитация (ЕЦБ/2016/39), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 9..
11/11/2016
Решение (ЕС) 2016/1974 на ЕЦБ от 31 октомври 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/810 (EЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/30), OВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 7..
10/11/2016
Препоръка на ЕЦБ от 28 октомври 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ЕЦБ/2016/29), OВ C 413, 10.11.2016 г., стр. 1..
31/10/2016
Становище относно реорганизацията на задачите на Федералната агенция за стабилизация на финансовия пазар и изпълнението на насоките на ЕБО във връзка с разумните политики за възнагражденията (CON/2016/53), 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Решение ЕЦБ/2016/10 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 31.10.2016.
28/10/2016
Становище относно измененията в Закона за Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Полша, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Насоки ЕЦБ/2008/8 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 21.10.2016.
13/10/2016
Становище относно проект на закон за създаване на условия за възстановяването на някои спредове, начислени върху кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/50), 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (CON/2016/49), 12.10.2016.
11/10/2016
Становище относно управлението на недвижимо имущество и дялов капитал, придобити от кредитна институция след производство по уреждане на дългове (CON/2016/48), 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Препоръка на ЕЦБ от 23 септември 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia (ЕЦБ/2016/28), OВ C 366, 5.10.2016 г., стр. 1..
29/09/2016
Решение (ЕС) 2016/1734 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/25), OВ L 262, 29.9.2016 г., стр. 30..
28/09/2016
Становище относно изменения на Закона за Latvijas Banka, с които се намалява броят на членовете на Съвета на Latvijas Banka (CON/2016/47), 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Становище относно измененията на Закона за безналичните ценни книжа (CON/2016/46), 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Решение (ЕС) 2016/1717 на ЕЦБ от 21 септември 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/27), OВ L 258, 24.9.2016 г., стр. 17..
24/09/2016
Решение ЕЦБ/2004/2. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 24.9.2016.
23/09/2016
Регламент (ЕС) 2016/1705 на ЕЦБ от 9 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2016/26), OВ L 257, 23.9.2016 г., стр. 10..
19/09/2016
Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при отчитането на данъците върху застрахователни премии (CON/2016/45), 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество  (CON/2016/44), 12.9.2016.Допълнителна информация
07/09/2016
Становище относно ролята на представителя на Органа за финансов надзор в Надзорния съвет на ЕЦБ и относно надзорни такси (CON/2016/43), 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Поправка на Насоки (ЕС) 2016/1386 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа (EЦБ/2016/23) OВ L 238, 6.9.2016 г., стр. 7..
31/08/2016
Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Становище относно циркулярното писмо на Banca d’Italia за изпълнение на реформата на италианските кооперативни банки (CON/2016/41), 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Становище относно измененията на режима във връзка с поддържането на минимални резерви (CON/2016/40), Румъния, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Препоръка на ЕЦБ от 2 август 2016 година относно рамката за управление на качеството на статистическите данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/24), OВ C 297, 17.8.2016 г., стр. 1..
17/08/2016
Насоки (ЕС) 2016/1386 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2016/23), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 85..Допълнителна информация
17/08/2016
Регламент (ЕС) 2016/1384 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24) относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/22), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 24..
17/08/2016
Насоки ЕЦБ/2013/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ  , 17.8.2016 г., стр. ..
29/07/2016
Становище относно специални правила за преструктурирането на кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута (CON/2016/39), 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Становище относно надзора върху платежните схеми (CON/2016/38), 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Препоръка на ЕЦБ от 14 юли 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank (ЕЦБ/2016/20), OВ C 266, 22.7.2016 г., стр. 1..
12/07/2016
Становище относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки (CON/2016/37), 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Решение (ЕС) 2016/1162 на ЕЦБ от 30 юни 2016 година относно разкриването на поверителна информация в контекста на наказателни разследвания  (ЕЦБ/2016/19), OВ L 192, 11.7.2016 г., стр. 73..
11/07/2016
Становище относно метода и процедурата за броенето, сортирането, опаковането и обозначаването на банкноти и монети (CON/2016/36), 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Насоки (ЕС) 2016/1061 на ЕЦБ от 26 май 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2 (ЕЦБ/2016/15), OВ L 173, 30.6.2016 г., стр. 102..
28/06/2016
Решение (ЕС) 2016/1041 на ЕЦБ от 22 юни 2016 година относно допустимостта на търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/300 (ЕЦБ/2016/18), OВ L 169, 28.6.2016 г., стр. 14..
28/06/2016
Становище относно разширяването на достъпа до централния регистър на банковите сметки (CON/2016/35), 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Становище относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители (CON/2016/34), 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати и относно предложение за директива за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти по отношение на някои дати (CON/2016/27), OВ C 223, 21.6.2016 г., стр. 3..Допълнителна информация
17/06/2016
Становище относно а) предложение за регламент за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и б) предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2016/11), OВ C 219, 17.6.2016 г., стр. 2..Допълнителна информация
16/06/2016
Решение на ЕЦБ от 7 юни 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/17), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 21..
16/06/2016
Решение (ЕС) 2016/955 на ЕЦБ от 6 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/12), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 19..
15/06/2016
Решение на ЕЦБ от 1 юни 2016 година относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор  (ЕЦБ/2016/16), OВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 28..
15/06/2016
Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Полша, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Решение ЕЦБ/2007/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 14.6.2016 г., стр. ..
13/06/2016
Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на служителите в публичния и частично публичния сектор (CON/2016/32), 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Становище относно потребителските кредити (CON/2016/31), 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз OВ C 59, 7.6.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
07/06/2016
Решение ЕЦБ/2016/2 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 7.6.2016.
03/06/2016
Становище относно вътрешния одит на Българската народна банка (CON/2016/30), България, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Решение (ЕС) 2016/868 на ЕЦБ от 18 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/6 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/14), OВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 99..
01/06/2016
Регламент (ЕС) 2016/867 на ЕЦБ от 18 май 2016 година относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13), OВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 44..
31/05/2016
Насоки ЕЦБ/2014/15. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ L , 31.5.2016 г., стр. ..
31/05/2016
Насоки ЕЦБ/2012/27. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 31.5.2016 г., стр. ..
19/05/2016
Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Решение (ЕС) 2016/702 на ЕЦБ от 18 април 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2016/8), OВ L 121, 11.5.2016 г., стр. 24..
03/05/2016
Решение (ЕС) 2016/811 на ЕЦБ от 28 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/11), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 129..
03/05/2016
Решение (ЕС) 2016/810 на ЕЦБ от 28 април 2016 година относно втора поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране  (ЕЦБ/2016/10), OВ L 132, 3.5.2016 г., стр. 107..
03/05/2016
Становище относно преструктурирането и ликвидацията на банки (CON/2016/28), 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Решение (ЕС) 2016/821 на ЕЦБ от 26 април 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ  (ЕЦБ/2016/9), OВ L 136, 2.5.2016 г., стр. 12..
28/04/2016
Решение (ЕС) 2016/661 на ЕЦБ от 15 април 2016 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2016 г. (ЕЦБ/2016/7), OВ L 114, 28.4.2016 г., стр. 14..
28/04/2016
Решение ЕЦБ/2014/34 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 28.4.2016.
20/04/2016
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите (CON/2016/26), 20.4.2016.Допълнителна информация
20/04/2016
Становище относно проверките за истинност и годност на евробанкнотите и тяхното обращение (CON/2016/25), 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Становище относно одита на бизнес операциите на Banka Slovenije (CON/2016/24), 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Насоки (ЕС) 2016/579 на ЕЦБ от 16 март 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2016/6), OВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 21..
13/04/2016
Становище относно предотвратяването на изпирането на пари и на финансирането на тероризма (CON/2016/23), 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Становище относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки  (CON/2016/10), OВ C 130, 13.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
06/04/2016
Становище относно предложение за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд (CON/2016/22), OВ C 216, 6.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
06/04/2016
Становище относно вноската на Австрия във Фонда за ограничаване на последиците от бедствия и за подпомагане след бедствия на Международния валутен фонд (CON/2016/21), 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Насоки (ЕС) 2016/450 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика  (ЕЦБ/2015/44), OВ L 86, 1.4.2016 г., стр. 42..
30/03/2016
Решение (ЕС) 2016/456 на ЕЦБ от 4 март 2016 година относно реда и условията за извършване на разследвания в ЕЦБ от Европейската служба за борба с измамите във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза (ЕЦБ/2016/3), OВ L 79, 30.3.2016 г., стр. 34..Допълнителна информация
30/03/2016
Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Регламент (ЕС) 2016/445 на ЕЦБ от 14 март 2016 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4), OВ L 78, 24.3.2016 г., стр. 60..
24/03/2016
Становище относно платежните услуги (CON/2016/19), България, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
24/03/2016
Становище относно условията за погасяване на ипотечните кредити (CON/2016/18), 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Становище относно реформата на кооперативните банки, гаранционната схема за секюритизации на необслужвани кредити и кредитния капацитет на алтернативните инвестиционни фондове (CON/2016/17), 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Решение (ЕС) 2016/457 на ЕЦБ от 16 март 2016 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър  (ЕЦБ/2016/5), OВ L 79, 17.3.2016 г., стр. 41..
17/03/2016
Становище относно създаването и функционирането на организации за прехвърляне на недвижима собственост (CON/2016/16), 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане до търгуване на ценни книжа  (CON/2016/15), 17.3.2016.Допълнителна информация
16/03/2016
Становище относно придобиването на правото на собственост върху Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer от Banque de France (CON/2016/14), 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Становище относно задължителните изисквания за кредитни преводи и директни дебити (CON/2016/13), Румъния, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Становище относно финансови инструменти, които са допустими за операциите по паричната политика (CON/2016/12), Румъния, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Насоки (ЕС) 2016/256 на ЕЦБ от 5 февруари 2016 година относно разширяването на приложното поле на общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от ЕЦБ с помощта на националните централни банки, към националните компетентни органи на участващите държави членки и към ЕЦБ при изпълнението на надзорните ѝ функции  (ЕЦБ/2016/1), OВ L 47, 25.2.2016 г., стр. 16..
23/02/2016
Становище относно мерки, които да улеснят нормалното функциониране на Съвета на директорите и Комитета на служителите на Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Становище относно йерархията на кредиторите на кредитните институции (CON/2016/7), 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Становище относно допълнителни изменения във връзка с изисквания за отговорно кредитиране (CON/2016/8), 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Решение (ЕС) 2016/245 на ЕЦБ за определяне на правилата за възлагане на поръчки  (ЕЦБ/2016/2), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 15..Допълнителна информация
20/02/2016
Решение (ЕС) №) 2016/244 на ЕЦБ от 18 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/10 относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност (ЕЦБ/2015/50), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 13..
18/02/2016
Насоки (ЕС) 2016/231 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика  (ЕЦБ/2015/39), OВ L 41, 18.2.2016 г., стр. 28..
12/02/2016
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2015 година относно достъпа до електронните приложения, системи, платформи и услуги на ЕНМ и тяхното използване от ЕЦБ и националните компетентни органи на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/47), OВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 104..
12/02/2016
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/1 за определяне на рамката за инфраструктура на публичен ключ за Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2015/46), OВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 100..
03/02/2016
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/6), 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2016/5), 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Изменения на етичната рамка на ЕЦБ (Настоящият текст заменя член 36а от текста, публикуван в Официален вестник C 204 от 20 юни 2015 г., стр. 3)  OВ C 31, 28.1.2016 г., стр. 3..
25/01/2016
Становище относно гарантирането на обратното изкупуване на монети от Австрийския монетен двор (CON/2016/4), 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/66 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки  (ЕЦБ/2015/40), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36..
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/65 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/35), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 30..
21/01/2016
Насоки (ЕС) 2016/64 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация)  (ЕЦБ/2015/34), OВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 25..
21/01/2016
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/3), 21.1.2016.
20/01/2016
Становище относно надзора върху дейностите на лицата, работещи с пари в брой, и налагането на административни мерки и санкции (CON/2016/2), 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Становище относно данък за определени финансови институции (CON/2016/1), 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Решение (ЕС) 2016/21 на ЕЦБ от 23 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/17 за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/51), OВ L 6, 9.1.2016 г., стр. 5..
05/01/2016
Отменено: Решение (ЕС) 2016/3 на ЕЦБ от 18 ноември 2015 година за определяне на принципите за предоставяне на обратна информация относно работата на подкоординаторите от националните компетентни органи в съвместните надзорни екипи на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/36), OВ L 1, 5.1.2016 г., стр. 4..