Menu

  1. Δήλωση της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας σχετικά με τη γραφή του ονόματος του ενιαίου νομίσματος στις Συνθήκες, EE  C 202 της 7.6.2016, σ. 357.

    Πρόσθετες πληροφορίες

    1. Δεν ισχύει πλέον: Δήλωση της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας σχετικά με τη γραφή του ονόματος του ενιαίου νομίσματος στις Συνθήκες, EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 359.