Menu

  1. Декларация на Република Латвия, Република Унгария и Република Малта относно изписването на наименованието на единната парична единица в Договорите, OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 357..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Декларация на Република Латвия, Република Унгария и Република Малта относно изписването на наименованието на единната парична единица в Договорите, OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 359..