1. Декларация относно Протокола относно позицията на Дания, OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 353..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Декларация относно Протокола относно позицията на Дания, OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 355..