1. Πρωτόκολλο (αριθ. 16) σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία , EE  C 202 της 7.6.2016, σ. 287.

    Πρόσθετες πληροφορίες

    1. Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία, EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 89.Η Δανία και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ C 348 της 31.12.1992, σ.1 .Πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας, EE C 340 της 10.11.1997, σ. 101.
    2. Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 16) σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία , EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 287.