1. Протокол (№ 16) за някои разпоредби относно Дания , OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 287..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Протокол (№ 16) за някои разпоредби относно Дания , OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 287..