Menu

  1. Protocol (nr. 13) betreffende de convergentiecriteria, PB C 202 van 7.6.2016, blz. 281.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Protocol betreffende de in artikel 121 (ex artikel 109 J) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bedoelde convergentiecriteria, PB C 191 van 29.7.1992, blz. 85.
    2. Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 13) betreffende de convergentiecriteria , PB C 326 van 26.10.2012, blz. 281.